F15 Rankraščių rinkinys „Borussica“

F15. 464 vienetai, 1390–1918 m. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Lietuvių, vokiečių, lotynų, prancūzų k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Rinkinį sudarė Lietuvos TSR Mokslų akademijos archeografinė ekspedicija, organizuota 1944–1945 m., vadovaujama LTSR MA nario-korespondento prof. P. Pakarklio. Gauta 1943 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto.

Kryžiuočių ordino metraščių originalai ir nuorašai; rašiniai apie kryžiuočių įstaigas ir pareigūnus; medžiaga Pabaltijo kraštų ir tautų istorijai, kaip antai: XV a. Hochmeister Chronik; 1596 m. Der Preussen Chroni[c]a von dem 573 Jahre bis auff das 1512... [su įrašais iki XIX a. pradžios]; Dys yst der alten preussen yr wapen... [lap. 263–272]: Eigentliche und warhafte auch gantz grundtliche beschreibung der Statdt Dantzigk; Cronica nova prutenica, sed in multis superfluis verbis descisa [conscrpt. XIX s.]; Danziger Tages-Geschichte ... 1788–1793 [daugiausia kapinių antkapių įrašų tekstai]. – Įvairių autorių veikalų rankraščiai arba jų fragmentai gamtos-matematikos ir teisės mokslų temomis, jų tarpe: Saalfelder Hdschr. des Kulmer Rechts. Staaturkunden... Collmisch Recht, abgeschrieben 1408... [gale įrašai tęsiami iki XIX a.]; Privilegium Königes Sigismundi Augusti der Provinc Lieflandt gegeben zur Wilda A. 1561... Satzung in Lieflandt Stephanus König in Polen; Tilse Stadt Feld Buch... A. 1724, Anton Bicard (F15-95). – Rankraščiai ekonomikos, statistikos ir geografijos mokslų temomis, pavyzdžiui: ....Das ist Beschreibung der Reise, welche der Herr Ludowich Rauter... gewesener Landhoffmeister in Herzogtumb Preussen.. nach Jarusalem und an andern Orthen gethan hatt.... 1567–1571; Beschreibung der Grentz-Streitigkeiten zwischen Preussen und dem benachbarten Königreich Pohlen im Amte Lyck... 1723 [su citatomis iš senų 1436–1545 m. dokumentų]; Meine Reisen [Hennig A. E.] nach Kurland... 1797. – Kryžiuočių ordino didžiųjų magistrų ir jų pareigūnų spalvotai nupiešti herbai. – Rašiniai reformacijos istorijos temomis, jų tarpe ir XVIII a. Historische Nachricht v. d. lituauischen Bibel (F15-299). – Literatūriniai tekstai. – Muzikalija: Liber fabulatura... Jacobus Apfell, studiosus Varmdisensis [Anno 1519?], bažnytinių giesmių ir pasaulietinės muzikos gaidos su turinio rodykle ir pastabomis Olivos miesto cistersų vienuolyno. – Prisiminimų albumai (XVII a. štambuchai), su įrašais taip pat lietuvių kalba, pavyzdžiui: Philotheca Christiani Otteri Lithu. Boruss. . . Ne wissi medžei Artojems priduoti. Schi muszuma Susiedui búúso láuckú mussu pridejo ant atminima Bridžús Getkánts. Anno 1634. 1 Junij Regiomonti (F15-303, lap. 130). – Senovės prūsų nukariavimo istorijos temomis rašytų veikalų rankraščiai, daugiausia XVIII a. – Juodraščiai. – Medžiaga, nušviečianti XVI–XVIII a. mokyklų padėtį Prūsijoje.

BIBLIOGRAFIJA:

Pakarklis P. Tarybiniais laikais rastieji svarbūs lituanistikos dalykai. „Tarybinė mokykla“, V., 1949, Nr. 5, psl. 12–19.
Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969.
Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvių kultūros istorijos bruožai. Vilnius, 1981.
Döring G. Nachrichten über musikalische Erscheinungen in Elbing bis zu Ende des 18. Jahrhunderts // Altpreussische Monatsscrift, neue Folge. Königsberg, 1868, t. 5.
Gerigk H. Musikgeschichte der Stad Elbing // Elbinger Jahrbuch, 1929, Heft 8.
Gudaitė J. Vilniaus tabulatūros // Menotyra, 1990, nr. 17, p. 69 – 86.
Janca J. Oliwskie Tabulatury organowe /ok. 1619 r. / Nowe źródła do historii muzyki w Gdańsku i na Warmii // Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś. T. II. Ser., Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski, 6. Gdańsk, 1992.
Janca J. Zarys historii muzyki w klasztorze oliwskim w latach 1224 - 1831. Ser., Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski, 5. Gdańsk, 1991.
Müller - Blattau, J. Geschichte der Musik in Ost- und Westpreussen von der Ordenszeit bis zur Gegenwart. Königsberg, 1931.
Trilupaitienė J. Liber Tabulatura (XVII a. vargonų tabulatūra) // Menotyra, 1995, nr. 1, p. 4-10.
Boetticher W. Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18; Jahrhunderts (Répertoire International des Sources Musicales, B VII). Munich, 1978.
Kosack H. P. Geschichte der Laute und Lautenmusik in Preußen. Würzburg, 1935.
Голдобин Д. О рукописной лютневой табулатуре из собрания Академии наук Литовской ССР // Старинная музыка в контексте современной культуры: проблемы, интерпретации и источниковедение = Early music in the context of the contemporary culture: problems of interpretacion and source study. Материялы музыковедческого конгреса. Москва, 1989, с. 538-549.