F140 Slavėnas Paulius

F140. netvarkyta, 3152 l.s. vien., 1924–1980 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcijos sudarytojas: P. Slavėnas (1901–1991), astronomas, matematikas, Lietuvos MA akademikas, Tarptautinės Mokslų Istorijos Akademijos narys korespondentas, fizikas, matematikos mokslų daktaras, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius.

Gauta 1949–1958 m. iš sudarytojo Vilniuje. 

Straipsniai astronomijos ir aukštosios matematikos klausimais. – Konspektai ir paskaitų, klausytų 1922–1928 m. Maskvos, Kauno ir New Haveno (Jeilio) universitetuose, užrašai iš matematikos, astronomijos ir gamtos mokslų srities. – 1936–1940 m. medžiaga, susijusi su kai kurių visuomeninių ir kultūrinių organizacijų veikla Klaipėdos krašte. – Iš medžiagos Klaipėdos krašto politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo klausimais minėtinas 1940 m. Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimas į studentus, o taip pat studentų komunistų atsišaukimai į besimokantį jaunimą. – Iš laiškų, rašytų P. Slavėnui, minėtini Lietuvos universiteto darbuotojų, poeto Kazio Binkio (1936 m.) ir kt. autografai. – Atskirą grupę sudaro medžiaga, sukaupta 1949–1958 m. apie prof. P. Slavėno veiklą Lietuvos TSR Mokslų akademijoje, Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko vardo universitete (dab. Vilniaus universitetas), o taip pat Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijoje (veikė 1947–1990 m.).