F137 Rėza Liudvikas Gediminas

F137. 35 vienetai, 1247–1839 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lotynų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalginiu straipsniu ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojas: L. Rėza (Rhesa 1766–1841), filologas, tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas, Karaliaučiaus universiteto (dab. Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas) profesorius, lietuvių literatūros tyrinėtojas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas ir platintojas, pirmasis Kristijono Donelaičio „Metų“ vertėjas ir leidėjas.

Gauta 1947 m. iš prof. dr. Povilo Pakarklio Vilniuje. 

L. Rėzos surinkti literatūriniai rankraščiai: „Litauische Sprächwörter und Rätzel (XVII a. lietuvių liaudies patarlių, mįslių ir priežodžių rinkinys); „Giesmes apie busentį Sudą bey apie Amžiû Amži, kiekvienam atlyginantį“ (spėjamas Piktupėnų klebono Hassensteino XVIII a. pabaigos rankraštis); „Lieder aus dem ersten Theil des neuen Gesangbuchs die sich im lithauischen Gesangbuch noch nicht befinden“ (religinių giesmių trys sąsiuviniai: 1 „Giesmės kas Dien giedojamos“, 2 „Giesmės Uredo“, 3 „Kommst Du nun Jesu vom Himmel“ rašyti, atrodo, Piktupėnų klebono Hassensteino ranka XVIII a. gale); „Litauische dainos darunter mehrere in Žemaitische Dialekt zum Theil mit Melodien“ keturiolika atskirų sąsiuvinėlių: 1) „Deszimtis Dainû Žemaičiû“ (visos šios dainos nusirašytos iš Emeriko Stanevičiaus 1819–1822 m. žurnale „Dziennik Wileński" paskelbtų tekstų); 2) „Buddrus Mokytojis Pillûpėnos Brėdausû Dwarè“ – galima spėti, kad tie keturi eilėraščiai buvo Budriaus parašyti, L. Rėzai paraginus; 3) „Etliche Lithauische Stücken“ – spėjamos K. D. Witticho XVIII a. pabaigos penkių lietuvių liaudies dainų rankraštis; 4) „Daina po Muszio pas Leipcika“; 5) „Ak arkli, mano arkluži...“ – atrodo L. Rėzos autografas; 6) „Lithauische Kriegslieder 1813. Prusams priesz Prancuzus bekaraujant“ – L. Rėzos autografas; 7) „Karalau szlownasis...“ – kariška daina 1804 m.; 8) „Lied, gesungen am Feste dez Todten von Baron v. Heyking. Krint nei Lapai Žmonės cze“ – L. Rėzos autografas; 9) „Niedergeschrieben vom Praecentor Oldenhoff in Kalninken. Kurs tingini Mergiti tur...“ – dvi dainos; 10) „Daina. Werpk Dukryte ne tingėk... – su pastaba „Ostermeyer“; 11) „Litthauische Dainos II. Ges[shrieben] durch Wil[helm] Beerbohn in Teilenhoff 1827“ – dainų rinkinys; 12) „Kelkėties waikai jau Zegoris trys...“ – yra parašas „Bedarf Praecentor in Kalninken, 1829“; 13) „Ragina Bendikaitė Skuldeinen 4 Oktober 1810“ – lietuvių liaudies dainų pluoštas; 14) „Szimtùs jau metùs Sauléle tekėjo ir leidos...“ – L. Rėzos autografas. – L. Rėzos surinktos „Dainos“ (176 lietuviškos dainos su vertimais į vokiečių kalbą 1801–1829 m.); L. Rėzai atsiųstų lietuviškų grožinės kūrybos tekstų ir laiškų pluoštas: eilėraščiai, giesmės, dainos, patarlės, priežodžiai, žvejybos terminai ir retesni lietuviški žodžiai (Hassensteino, Milkaus, Budriaus, Beerbohno ir kitų autorių rankraščiai). – Žodynai (kalbinė medžiaga): Danieliaus Kleino ,,Lexicon Lithuanicum in usum eorum conscriptum qui hujus lingvae nondum capaces sunt, sed fieri cupiunt Hactenus in Bibliotheca D[omi]ni Danielis Friederici Werneri Secret. in Sterop. reservatum jam vero ex donatione ėjus benignâ ad mea manuscripta relatum. Anno... 1718... Theodorus Siegman. In Steropol Boruss“ (iš 1633 m. originalo XVIII a. nuorašas). – Clavis germanico-lithvana... Christiani Friederici Stimeri Salar. Ber. Pas. Gerwischk 1746“ (dvi dalys). – Čia taip pat minėtinas: „Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm Darinnen so wohl die Vocabula Biblica Veteris et Novi Testamenti, als auch Vocabula Domestica item Über zwey Tausend Proverbia über ein Hundert Aenigmata Lithvanica und viele Phrases anzutreffen und also wo nicht gantzvollig doch ziemlich Complet ist Welches alles... allein zu Ihren und denen Liebhabern der Lithauischen Sprache zum Besten mit grosen Mühe und Fleiss zusamengetragen von Jacobo Brodowsky Praecentore Trempensi“ (XVIII a. pradžios rankraštis). – Archyvinių dokumentų nuorašai ir išrašai: 1323 m. su tariamu Gedimino krikštu susiję duomenys, Gedimino laiško – skundo dėl kryžiuočių puolimų prieš Lietuvą nuorašas; geografinis Žemaitijos krašto aprašymas; L. Rėzos atsišaukimas „An die Freunde der littauische Literatur“ (1817 m.) 1474–1552 m. dokumentų išrašai apie kryžiuočių ordino santykius su Lietuva; pasakojimas apie valstiečių sukilimą Prūsijoje; 1523–1529 m. dokumentų nuorašai, jų tarpe daug Pamedės (Pomezanijos) vyskupo Pauliaus Sperato laiškų. Vienas jų – 1545 m. rašytas pirmosios lietuviškos knygos sudarytojo Martyno Mažvydo artimam bendradarbiui Stanislovui Rapagelioniui su Rapagelionio atsakymo nuorašu.

BIBLIOGRAFIJA:

  • Lebedys J. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII– XVIII amžiuje. Priežodžiai, patarlės, mįslės. V., 1956;
  • Pakarklis P. Daina negali žūti (K. Donelaičio rankraščio suradimo istorija). „Lietuvos Pionierius“, V. 1955. III. 5;
  • Rėza L. Lietuvių liaudies dainos I V., 1958.