F136 Reitelaitis Jonas

F136. 143 vienetai, 1592–1961 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lietuvių, baltarusių, rusų, lotynų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Kolekcijos sudarytojas: J. Reitelaitis (1884-1966), homeopatas, teologas, visuomenės veikėjas, istorikas, Suvalkijos kraštotyrininkas, senų rankraščių mylėtojas ir kolekcionierius.

Gauta 1946–1960 m. iš sudarytojo Krikštonyse. 

J. Reitelaičio padaryti išrašai ir nuorašai iš Zigmunto Vazos, Augusto II privilegijų, iš įvairių metrikos knygų apie 1592–1911 m. įvykius Suvalkijoje. – Medžiaga Gražų, Kalvarijos, Kapčiamiesčio, Krikštonių, Lazdijų, Merkinės, Miroslavo, Naumiesčio, Prienų, Rudaminos, Seirijų, Smalininkų ir kt. vietovių istorinėms monografijoms parašyti. – Alytaus, Darsūniškio, Metelių, Merkinės, Prienų, Punios, Vaiguvos dvarų, palivarkų bei bažnyčių 1650–1855 m. inventoriai. – Gardino, Krosnos, Sagovo, Trakų, Varėnos ir Veisėjų dvarų ir žemės valdų XVII–XIX a. ūkiniai dokumentai, bažnyčių, bei civilinių įstaigų sudaryti minėtų vietovių gyventojų gimimo, santuokų, mirimo aktai nuo 1792 m. – Literatūriniai rankraščiai lietuvių kalba nuo XIX a. vidurio: jų tarpe Oto Pronievskio ir J. Reitelaičio rašiniai lietuvių literatūros istorijos temomis. – „Žiburio“ draugijos Miroslavo skyriaus kai kurie dokumentai.