F131 Pleirytė Puidienė Ona (Vaidilutė)

F131. 15 vienetų (V-148, 149, 423-435), 1920–1930 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytoja: Ona Pleirytė-Puidienė (1885–1936) mokytoja, rašytoja. Iki Pirmojo pasaulinio karo rašiusi dažniausiai Vaidilutės slapyvardžiu, vėliau – Puidienė.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

O. Pleirytės-Puidienės literatūrinių kūrinių ir straipsnių autografai: „Skirmunda. Penkių veiksmų istorinė drama iš G. A. Chruščiovo-Sokolnikovo istorinio romano-kronikos Grünvaldo kova; laikas – 1409–1410 metai“; „Latvių literatūra. Trumpa latvių literatūros (1526– 1912 m.) istorijos apžvalga“; „Vilnius ir daktaras Jonas Basanavičius“ (atsiminimai). – 1923–1928 m. „Lietuvos žinioms“ skirtų straipsnių rankraščiai su redakcijos išbraukimais ir taisymais: „1917.11.18. žuvusio dr. Kazio Velbuto trumpa biografija“ (1927 m.); „Prie didžio karsto (apie Petrą Vileišį)“ 1926 m.; medžiagos „Tėviškės“ romanui rinkimo klausimu; pastabos dėl kai kurių mokyklų darbo; kiti straipsniai kultūrinio gyvenimo temomis.