F129 Pakarklis Povilas

F129. 2381 vienetų, 1660–1955 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Povilas Pakarklis (1902–1955) Lietuvos TSR Mokslų akademijos narys korespondentas (nuo 1946 02 23); teisininkas, teisės mokslų daktaras (nuo 1951 11 17), istorikas, Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto (dab. Vilniaus universitetas) profesorius.

Gauta 1960 m. iš P. Pakarklio sesers Onos Bugailiškienės Vilniuje. 

P. Pakarklio personalijos, tarnybiniai pažymėjimai, diplomai, paskelbtų mokslinių darbų bibliografinė rodyklei (sudaryta 1951 m.); buitiniai dokumentai. – Mokslininkų recenzijos ir atsiliepimai apie P. Pakarklio daktaro disertaciją ir kitus darbus. – P. Pakarklio mokslinių darbų rankraščiai: diplominio darbo ,,Šv. Augustino teisės filosofija“ (1934 m.) mašinraštis; „Istorijos žinios apie prūsų lietuvius“ (1931 m.); „Klaipėdos apylinkės gyventojų tautybė prieš vokiečių ordino atėjimą“ (1934 m.); «Порядок Тевтонского ордена, как предшественник гитлеровского порядка» (1941 – 1945 m.); «Уголовный процесс» (курс лекций, прочитанных в 1943 г. в Алма-Ата); «Литовский народ в борьбе против папства и Тевтонского ордена за свою государственность» (докторская диссертация, 1950–1951 гг. внескольких вариантах); „Kaip katalikų bažnyčia moraliniai ir fiziniai luošino lietuvių tautą“ (1941 m.); „Katalikų bažnyčia – feodalinis eksploatatorius Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje“ (1951 m.); „Lietuviai kovoje prieš popiežišką vergovę“; „Lietuviškosios teisinės terminologijos žodynas“ (1953 m.); „Nauji šaltiniai baudžiavinei priespaudai pažinti“ (1955 m.); „Baudžiava parapinės bažnyčios dvare“; „Parapinių valdų XVIII a. inventorių nuorašai“; „Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai“ (1948 m. korektūriniai atspaudai). – Gausi medžiaga mokslo ir tiriamiesiems darbams: „Smuklės“; „Henriko Latvio kronikos nuorašas“; Petro Dusburgiečio „Prūsų žemės kronikos“ nuorašas; „Eiliuotosios Livonijos kronikos“ J. Pikčilingio vertimas į lietuvių k.; Prūsų valdovų XVII–XVIII a. ediktų lietuvių kalba nuorašai. – Kitų autorių darbai: „C. R. Elbing – Kurze Elbingsche Chronik (1237–1660) su XVIII a. prierašais originalas; „Deliciae Prussiae oder Preussische Schaubühne... von Matheo Proetorio von der Memel Koenigl. Maj in Polen Historiographo und secretario“ XVII a. veikalo XIX a. pradžios nuorašas. – Lietuvių-Vokiečių kalbų žodynų XVIII–XIX a. fragmentai (raidės A–J); S. Grunau „Preussische Chronic“ 1–2 t. (XIX a. pradžia). – Petro Dusburgiečio„Preussische Chronic“ 1–2 t. (XIX a. pradžia). – Petro Dusburgiečio „Preussische Ordens Chronik“ 1781 m. rankraštis. – Šilutės ir Tilžės „Land – und Stadtsgerichts Testaments-Acten“, o taip pat „Grund-Acten (1758–1918 m.). – Prūsijos pasaulinės ir dvasinės valdžios XVII a. privilegijų nuorašai. – Dokumentai Prūsijos mokyklų klausimais; lietuvių valstiečių pavardžių (1692–1843 m.) sąrašai; sąskaitos, mokyklų pajamų ir išlaidų ataskaitos. – XV a. rankraštinės knygos fragmentai. – Taip pat minėtini kai kurių Vilniaus Valstybinio universiteto Istorijos-filologijos ir Teisės mokslų fakultetų 1951–1955 m. studentų diplominiai ir kursiniai darbai, kaip antai: „Geranainių parapinės bažnyčios turtai ir baudžiava jai priklausančiuose kaimuose“; „Žemaičių vyskupijos valdos ir pajamos XIX a. pirmoje pusėje“; „Kasacinės vados tarybiniame baudžiamajame procese“ (1955 m.).