F127 Obstas Janas

F127. 1093 vienetai, 1500–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai – originalai ir nuorašai. Lotynų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų k. Aprašas – inventorinis sąrašas.

Kolekcijos sudarytojas: J. Obstas (1875–1941), lenkų žurnalistas (iki 1911 m.), dirbęs Sankt Peterburge, vėliau Vilniuje; laikraščio „Dziennik Wileński“ 1912–1915 m. leidėjas; senų rankraščių ir dokumentų kolekcionierius.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Žemaičių bajoro Mykolo Butrimo šeimos 1754–1883 m. dokumentai: Juodikonių, Mitrūnų, Kudrėnų dvarų Žemaitijoje XVI–XVII a. dokumentai; Vilniaus Domininkonų vienuolyno 1500–1840 m. dokumentai; Vilniaus miestiečių, miesto vaito Stepono-Karolio Bylinskio, 1659–1688 m. dokumentai; Vilniaus Bazilijonų vienuolyno 1653–1802 m. popieriai; Vabariškių ir kitų dvarų XVI–XIX a. aktai. – Romos popiežių, Lenkijos karalių, vyskupų 1603–1788 m. diplomai, 14 pergamentų. – Rašiniai praktiškiems reikalams, kaip antai: vilnų dažymo būdai, kulinariniai patarimai, naminė medicina, kosmetika, namų ruoša, gydomąją galią turinčių augalų, metalų, mineralų aprašymai. – Vilniaus universiteto 1818 m. kasos raportų knyga. – Valstiečiams iš baudžiavos išlaisvinti Dinaburgo (Daugpilio) pavieto 1819 m. komisijos aktai. – Varšuvos oberpolicmeistro 1880–1882 m. pranešimai carui apie revoliucines nuotaikas lenkų visuomenėje. – Varšuvos generalgubernatoriaus slapti pranešimai grafui D. Tolstojui apie Sankt Peterburgo, Kazanės, Varšuvos ir Charkovo universitetų jaunimo 1882 m. nuotaikas. – 1870 m. šapirografuotas leidinys ,,Wygnanie i męczenstwo polskich patriotów w Syberii“, kuriame surašyti politiniai tremtiniai 1789–1863 m., daug pavardžių iš Vilniaus krašto. – Dailininko A. Šemešio 1842–1845 m. laiškai iš Saratovo; Petro Ordos 1815–1825 m. laiškai iš Vilniaus ir Sankt Peterburgo Vilniaus universiteto rektoriui J. Tvardovskiui; J. I. Kraševskio 1844 m. laiškas; V. Sirokomlės (L. Kondratavičiaus) 1861 m. eilėraštis „Nagrobek Adryanowi“ ir laiškas R. Vasilevskiui; rašytojų: Stanislovo Pšybyševskio (Stanisław Przybyszewski), Marijos Rodzevičuvnos (Maria Rodziwieczówna) autografai; E. Ožeškienės 1887–1909 m. laiškai F. Ravitui-Gavronskiui (Franciszek Rawita-Gawroński) ir J. Obstui; dail. Jano Mateikos 1870 m. laiškas P. Kondratavičienei Vilniuje. – Redakcijos „Dziennik Wileński“ 1916 m. kai kurie dokumentai, karinių ir civilinių (cenzūros) kaizerinės Vokietijos okupacinių įstaigų raštai J. Obstui.