F126 Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas

F126. 444 vienetai, 1642–1883 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai. Lenkų, rusų, lotynų, hebrajų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: K. Nezabitauskis (Cyprian Niezabitowski 1779–1837), lietuvių poetas, kunigas, Varnių, Vilkijos ir Veliuonos 1806–1832 m. parapijų klebonas; Telšių pavieto žemės teismo 1810–1812 m. deputatas; Raseinių pavieto žemės teismo ir Vilniaus Vyriausiojo teismo 1814–1834 m. deputatas; 1831 m. sukilimo dalyvis.

Gauta 1947 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Duomenys K. Nezabitauskio biografijai. – Susirašinėjimas asmeniniais ir juridiniais klausimais. – Dokumentai apie K. Nezabitauskio santykius su baudžiauninkais. – Dokumentai, susiję su Varnių, Vilkijos ir Veliuonos parapijų žemės valdų būkle: minėtinas 1809 m. Veliuonos klebonijai priklausiusio Klangių kaimo inventorius, kuriame surašytos Cvirkų (lietuvių rašytojo Petro Cvirkos protėvių) pavardės, vardai ir prievolės.