F112 Kozakevičius Juozapas

F112. 7 vienetai (1667 lapai), 1858–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų. lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Kozakevičius (1858–1940), Panevėžio Savitarpinės paskolos draugijos buhalteris, ištarnavęs savo poste daugiau kaip 40 metų, kraštotyrininkas mėgėjas, knygelės „Mūsų protėvių pėdomis“ (1928 m.) autorius.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), kuriai sudarytojas padovanojo 1937 m

J. Kozakevičius yra sudaręs savo „Amžiaus kroniką“, kurioje, be atsiminimų, sudėjo savo gyvento laikotarpio vaizdinę medžiagą: dokumentus, įvairių susirinkimų ir pramoginių vakarų programas, pašto ženkliukus, loterijos bilietus, kortų pavyzdžius. – Biržų, Daujėnų, Krekenavos, Naujamiesčio, Mažeikių, Pušaloto, Subačiaus, Upytės ir Panevėžio svarbesnių architektūrinių pastatų fotografijas; savo šeimos narių ir bendradarbių nuotraukas; Panevėžio mieste 1924 m. ir 1930 m. LKP CK platintos pogrindinės revoliucinės literatūros kai kuriuos lapelius, Panevėžio spaustuvės smulkiuosius spaudinius. – „Amžiaus kronikoje“ gausu duomenų apie Panevėžio, Biržų ir Pumpėnų bei jų apylinkių praeitį, buvusias ten įstaigas, kai kuriuos visuomenės veikėjus. – Aprašyti įspūdžiai 1914–1916 m. pirmojo pasaulinio karo, kaizerinės okupacijos ir 1918–1919 m. kovos už Lietuvos nepriklausomybę ties Panevėžiu.