F103 Jankus Martynas

F103. 391 vienetas, 1869–1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: M. Jankus (1858–1948), spaustuvininkas, pažangios lietuvių kalba leistos literatūros 1891–1907 m. platintojas, lietuvių liaudies švietėjas, visuomenės veikėjas, publicistas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

M. Jankaus grožiniai kūriniai ir straipsniai istoriniais bei švietimo klausimais. – Atsiminimai iš „Aušros“ laikų ir iš kelionės į Ameriką. – Atsiminimai iš Klaipėdos gyvenimo. – „Mano prietikių enciklopedija“. – Susirašinėjimas: Andriukaičio M., Andziulaičio J., Biliūno J., Jagomasto E., Krisčiukaičio A., Kuršaičio A., Matulaičio S., Matulaičio Р., Rimkos A., Stasiulaičio J., Šliupo J., Vanagaičio J., Vydūno, Žukaičio M. ir kitų asmenų laiškai daugiausia lietuvių spaudos platinimo reikalais 1882–1914 m. – Čia ir M. Jankaus įvairiems asmenims išsiųstų laiškų kai kurie nuorašai. – Spaustuvininkų J. Šenkės, Otto Mauderodės laiškai bei sąskaitos. – „Varpo“ ir „Ūkininko“ prenumeratorių sąrašai. – „Lietuvių laikraščio“ Sankt Peterburge, „Vilniaus žinių“ laikraščio Vilniuje, laikraščio „Свет“ ir kitų redakcijų laiškai. – Su M. Jankaus veikla susiję teisminiai dokumentai. – M. Jankaus „asmens žinios“. – Kitų autorių tekstai, kurių tarpe yra eilėraščių, dainų, atsišaukimų. – Monografinis straipsnis apie M. Jankaus gyvenimą ir visuomeninę bei kultūrinę veiklą.