F101 Jagomastų spaustuvės rankraščiai

F101. 444 vienetai, 1826–1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka ir apžvalginis straipsnis.

Fondo sudarytojai: Enzys Jagomastas (1870–1941), žurnalistas, lietuviškų knygų ir spaudos Rytprūsiuose leidėjas; Morta Jurgelailytė-Jagomastienė (1874–1941), Tilžės lietuvių visuomenininkė; Ona Jagomastaitė (1900–1941), Tilžės lietuvių jaunimo ratelių saviveiklininkė, žurnalistė, tautosakos rinkėja; Dovydas Jagomastas (1904–1941), spaustuvininkas; Emilis Jagomastas (1910–1941) – žurnalistas; Jurgis Jagomastas (1917– 1941) – lietuvių tautosakos rinkėjas. Visa Jagomastų šeima buvo 1941 m. hitlerininkų sušaudyta.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Jagomastų šeimos personalijos; susirašinėjimas; dienoraščiai. – Medžiaga, nušviečianti spaustuvės „Lithuania“ veiklą Tilžėje. – Lietuviškų–vokiškų knygų, išleistų Rytprūsiuose 1747–1926 m., bibliografija; Rytprūsių kraštotyros literatūros 1857–1927 m. leidinių bibliografija. – 1939 m. Tilžėje hitlerininkų uždaryto lietuvių kalba ėjusio laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis“ kai kurie archyviniai dokumentai. – Spaustuvės archyve išlikę įvairių autorių literatūrinių kūrinių rankraščiai. – Rytprūsių lietuvių kai kurių švietimo ir kultūros draugijų dokumentai. – Fondo medžiaga nušviečia lietuvių gyvenimo sąlygas Prūsuose. 

BIBLIOGRAFIJA: Jurginis J. Tragiškas Jagomastų šeimos likimas. „Tiesa“, 1945 m. kovo 8.