F100 Jachimavičius Rapolas

F100. 365 vienetai, 1862–1963 m. rankraščiai, dokumentai, piešiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: R. Jachimavičius (Jachimowicz Rafał 1893–1961), Vilniaus lietuvių skulptorius-monumentalistas; Pirmosios Vilniaus darbininkų tarybos 1919 m. narys; buv. Lietuvos TSR Valstybinio dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija) skulptūros katedros docentas (1944–1961).

Gauta 1961 m. iš palikuonių Vilniuje. 

Skulptoriaus meninė veikla: kompozicijų, sumanymų, paminklų projektų eskizai. – Vilniaus komunarams, žuvusiems 1919 m. sausio 2 d. paminklo projektai. – Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje projektas ir dalyvavimo konkurse medžiaga; kitų konkursų dokumentai; L. Kondratavičiaus (V. Sirokomlės) paminklui Vilniuje pastatyti 1923 m. sutartys su Č. Jankovskiu; 1912–1960 m. Vilniuje atliktų R. Jachimavičiaus skulptūrinių darbų ir jų eskizų fotografijos. – B. Dauguviečio, M. Gorkio, K. Požėlos, A. Puškino paminklų Vilniuje projektai; S. Nėries Kaune paminklo projektas ir ikonografinė medžiaga. – Paminklo Pirčiupyje projekto dokumentacija. – Teismo proceso, su dail. L. Slendzinskiu Vilniuje 1930–1933 m. medžiaga. – Vilniaus kapitulos ir kunigų 1933 m. R. Jachimavičiui organizuotų represijų, jo meninio palikimo ir dirbtuvės bei turto sunaikinimo duomenys. – J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio, S. Daukanto, V. Krėvės-Mickevičiaus, P. Vaičiūno, B. Dauguviečio, E. Tautkaitės ir kitų menininkų, rašytojų, kultūros veikėjų R. Jachimavičiaus atliktų skulptūrinių biustų ikonografinė medžiaga.

R. Jachimavičiaus pedagoginės veiklos palikimas: Dailės instituto skulptūros katedros docento 1944–1960 m. dėstymo programos, studentų sąrašai; diplomantų charakteristikos; diplomantų atliktų skulptūrinių darbų fotografijos. – Susirašinėjimas: R. Jachimavičiaus gauti laiškai iš SSRS Dailininkų sąjungos ir visuomeninio darbo linija; laiškai, gauti iš pažįstamų ir draugų, pakvietimai. – Be to, R. Jachimavičius yra surinkęs kai kuriuos rankraščius, susijusius su 1863 m. sukilėliais, Vilniaus skulptoriaus A. Vivulskio 1902–1907 m. laiškus, atsiųstus iš Prancūzijos į Vilnių, o taip pat Vivulskio skulptūrų kai kurias nuotraukas. – Gausi iliustracinė medžiaga susijusi su Vilniaus miesto kultūriniu ir meniniu gyvenimu 1905–1939 m. – R. Jachimavičiaus personalijos: gimimo, mirties metrikos, darbo pažymėjimai, studijų knygelės, diplomai, garbės raštai. – Dokumentai apie R. Jachimavičiaus meninę veiklą: atsiliepimai, recenzijos, iškarpos iš laikraščių; jo skulptūrų, esančių įvairiuose muziejuose ir pas atskirus asmenis, sąrašai. – Asmeninės bibliotekos knygų sąrašas; bibliografija.