F1 Pergamentų rinkinys B1

F1. 628 vienetai, 1187–1868 m. rankraščiai-pergamentai. Lotynų, rusų, lenkų, italų, prancūzų, švedų, vokiečių k. Aprašas – 1898–1906 m. spausdintas inventorius. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Pergamentų rinkinys 1897–1905 m. sudarytas Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje.

Gauta 1946 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios organų buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.  

Austrijos, Rusijos imperatorių; Anglijos, Lenkijos karalių, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių; kitų kraštų kunigaikščių, valdovų privilegijos, diplomai, popiežių indulgencijos ir bulės, kardinolų – inkvizicijos kolegijos narių raštai, išduoti dvasiškiams, feodalams, bajorams, bažnyčioms, miestų savivaldybėms, amatininkų bei medikų-chirurgų cechams, draugijoms, valstiečiams, žemės valdų ir kitų materialinių gėrybių valdymo teisių pripažinimo, praplėtimo, susiaurinimo arba atėmimo reikalais. Yra dokumentų, susijusių su valstybės sienų nustatymo klausimais, Vilniaus, Kauno, Gardino, Trakų, Kėdainių ir kitų miestų magdeburginėmis teisėmis; Poznanės, Karmėlavos, Giedraičių, Stakliškių, Josvainių, Veliuonos, Pasvalio ir kitų bažnyčių reikalais. Kai kurie pergamentai supažindina su prekybos, pramonės, švietimo ir žemės ūkio padėtimi Lietuvoje.  

BIBLIOGRAFIJA:

Снитко К. Пергаментные грамоты. Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. Выпуск третий. В., 1898, стр. I–XXIV, 1–32.
Миловидов А. Описание... выпуск четвертый. В., 1903, стр. I–9.
Добрянский Ф. Описание... Выпуск пятый. В., 1906, стр. 1–15.
Micelmacheris V. Viduramžių Lietuvos chirurgai (450 metinėms nuo „Vilniaus chirurgų brolijos“ įkūrimo). „Sveikatos apsauga“, V., 1959, nr. 12, psl. 35–42.
Mицeльмахepис В. Г. Братство Виленских цирульников-хирургов (1509–1833). «Вестник хирургии имени И. И. Грекова». Медгиз, 1960, № 7, стр. 134–142.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Poznan, 1877, t.1.; 1879, t.3.
Kodex dyplomatyczny Wielkiej Polski: zawierający bulle papieźów, nadania ksąźat, przywileje miast, klasztorów i wsi, wraz z innemi podobnej treści dyolomatami, tycącemi się historyi tej prowincyi od roku 1136 do roku 1597 / zebrany z materialłów przez Ed.K. Raczyńskiego. Poznan, 1840.
Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки. Вильна, 1897-1906, вып.2-5.
Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych na źądanie wieku miast koronnych, jako teź Wielkiego Księstwa Litewskiego / ułoźony y wydany prziez P. Dubińskiego. Wilno, 1788.
Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae / Ed. M. Dagiel, Vilnae, 1764, t. 5.
Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с ней владений (от 1387 до 1710 года), изданное Виленскою археологическою коммиссиею / Под ред. М. Круповича. Вильно, 1858, ч.1.
Источники и историография славянского средневековья. Москва, 1967.
Pergamentų katalogas / Sudarė R. Jasas. Vilnius, 1980.