Mykolo Giedraičio šeimos knygų kolekcija Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje

Mykolo Giedraičio ex libris2009 m. rugsėjo 16-24 d.  Periodikos skaitykloje veikė Mykolo ir Rosemary Giedraičių dovanotų knygų paroda. Mykolas Giedraitis

Giedraičių šeimos įnašas į pastarųjų dešimtmečių Lietuvos kultūrą - tiek materialinę, tiek dvasinę - yra išskirtinai svarus. Turint omenyje, kad tokios plačios, įvairiašakės ir intensyvios mecenatystės pavyzdžių ir pasauliniame dabarties kontekste nėra daug, šios senosios kunigaikščių Giedraičių giminės atstovų šeimos mecenatinė veikla daugeliu požiūrių yra unikali. (Hab. dr. A. Prašmantaitė)

Mykolas Giedraitis (Michał Giedroyć)

Kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės. Žinomas Oksfordo istorikas. Tyrinėja LDK istoriją. Po Sibiro tremties evakuavosi į Iraną, vėliau emigravo į Angliją.

Rėmė ir remia istorinių paminklų restauravimą ir archeologinius tyrinėjimus Giedraičių tėvonijoje, vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo Varniuose statybą.

Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

M. Giedraitis perdavė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai asmeninę knygų kolekciją - per 1000 leidinių (500 knygų anglų, 400 - lenkų, po 50 - lietuvių, lenkų ir kitomis kalbomis). Dauguma knygų su autografais ir dovanojimo įrašais. Dovanotos kolekcijos leidiniai paženklinti asmeniniu ekslibrisu.

Parodos atidarymas rugsėjo 16 d.

Nuotraukos iš parodos atidarymo