Pasirodė bibliografijos rodyklės „Vaclovas Aliulis“ tęsinys

Vaclovas Aliulis MIC – kunigas intelektualas, religinių knygų autorius, daugelio leidinių redaktorius, recenzentas, vertėjas, mokslinių darbų vadovas, geras lietuvių kalbos žinovas, jos terminiją sėkmingai pritaikęs religinėje plotmėje, visuomenininkas. Lietuvos žurnalistų sąjungos premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ ir Nacionalinės kultūros premijos laureatas, apdovanotas atminimo medaliu „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 20 metų“, Lietuvos Biblijos draugijos pirmininkas, žurnalo „Katalikų pasaulis“ įkūrėjas ir redaktorius. 1993–1999 m. buvo Romos Marijonų vienuolyno vyresniuoju ir Marijonų vienuolijos bibliotekos lietuviškosios dalies puoselėtoju. 2007 m. kunigui tarpininkaujant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai perduoti lituanistikos leidiniai iš Romos.

2011 m. LMAVB buvo išleista bibliografijos rodyklė „Vaclovas Aliulis“ (sudarytojos V. Juodėnienė, B. Kisielienė). Leidinyje suregistruota medžiaga nuo 1936 m. (pirmojo straipsnio) iki 2010 m. birželio mėn. (66-erių kunigavimo metų sukakties proga).

Nenuilstantis, pilnas Dievo palaimos V. Aliulis rašė laiko dvasią atitinkančius straipsnius. Pasirodžius rodyklei, kunigas paprašė rinkti jo publikacijas toliau. Paskutiniais savo gyvenimo metais, kad ir nusilpus sveikatai, jis nepaleido iš rankų plunksnos, dar spėjo pamatyti paskutinę savo knygą „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“ (Vilnius, 2015).

2017 m. LMAVB išleido bibliografijos rodyklės tęsinį ir taip išpildė V. Aliulio norą, kad visi jo parašyti darbai būtų surinkti ir išleisti.

Antroji rodyklės dalis (sudarytoja B. Kisielienė) apima kūrinius, išleistus 2010 m. liepos – 2015 m. gegužės mėn. Rodyklėje, be straipsnių ir literatūros apie jį, pateikiamos svarbiausios V. Aliulio gyvenimo ir veiklos datos, spausdinami Vytauto Ališausko ir Genovaitės Gustaitės atsiminimai.

Paskutiniųjų metų įrašų skaičius nedidelis – liga neleido parašyti daugiau. Tačiau ir negausiose publikacijose jaučiame kunigo santykį su Dievu, su žmogumi, su visuomene.

 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus vyresnioji bibliografė Bronislava Kisielienė