Naujos knygos

2019-08-08

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas.

 

 

Księga : teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej. – Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018. – 289 p. 

Hanos Zaremskos mokslinės kūrybos inspiruotas Viduramžių pasaulio kultūrai skirtų tekstų rinkinys. Straipsniuose atspindėti žymiausių mokslininkų darbai, nagrinėjantys religinių bendruomenių istoriją, kasdienį jų gyvenimą, prasižengimus, atgailos funkciją ir bausmės reikšmę. Išskirtinė vieta skirta žydų istorijai.

 

Dajnowicz, Małgorzata. Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – 354 p.

Knygos autorės mokslinių tyrimų sritis – Lenkijos karalystės šiaurės rytų regiono istorija. Jos pasiekimai atspindėti daugiau nei 100 leidinių lenkų, prancūzų, rusų ir anglų kalbomis. Monografijoje išskirtinis dėmesys skiriamas XIX–XX a. visuomenės socialinei, kultūrinei ir politinei istorijai bei orientacijai, tautiniams santykiams, socialiniam ir teritoriniam mobilumui. 

 

 

Między ekonomią a historią : studia ofiarowane profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – 580 p. 

Vilnijoje gimusio ir mokyklą baigusio prof. Česlavo Nonevičiaus 75-ųjų gimimo metinių jubiliejui skirta knyga. Straipsnių autoriai – kartu su juo dirbę žinomi Balstogės universiteto istorikai bei ekonomistai. Ši studija – tai profesoriaus nuopelnų pripažinimas mokslo, didaktikos ir darbo organizavimo srityse, buvusių kolegų pagarbos ženklas jubiliatui.

 

 

Ławreszuk, Marek. Modlitwa wspólnoty : historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgiczne. – Białystok : Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – 502 p. 

Liturgija paaiškina daugybę klausimų, susijusių su Bažnyčios istorija, pamaldų plėtra, dogmine teologija ir Rytų dvasingumu. Teologus visada domino liturginiai klausimai. Patristiniai tekstai (teologijos šaka, analizuojanti bažnyčios tėvų raštuose vartojamas teologijos sąvokas) – tai pats vertingiausias liturgijos šaltinis, kurį papildo kanonai ir drausminiai įstatymai. Galiausiai viskas susikaupia Eucharistijos teologijoje. Todėl galima teigti, kad stačiatikių liturgijos randama visose kitose teologijos srityse. Tai viena naujausių knygų Lenkijos mokslo erdvėje apie stačiatikių liturgiją. Ji reikšminga pasaulinėje religinėje literatūroje. Leidinio autorius iliustruoja krikščioniškosios tarnybos genezę ir egzegezę, kurią apibūdina kaip bendruomenės maldą.

 

Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996. – 338 p. 

Ši knyga – tai daugiau nei dvidešimties autorių iš kelių Lenkijos akademinių centrų darbas. Straipsnių tematika iš dalies atspindi prof. Antonio Czacharowskio darbų panoramą, didžiąja dalimi sutampa su dabartinėmis jo mokslinių tyrimų ir pasiekimų kryptimis. Pirmojoje dalyje surinkti darbai, kuriuose nagrinėjami Prūsijos, Lenkijos ir Hanzos miestų politiniai bei ekonominiai klausimai, antras skyrius skirtas Bažnyčios ir miesto visuomenės problemoms, o paskutinis – istoriniams šaltiniams, susijusiems su Karūnos ir Kryžiuočių ordino miestų bei miestelių istorija. Studijoje apžvelgiamos iškeltos problemos, nurodomos naujos Viduramžių miestų tyrimų kryptys.

 

Genealogia : władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. – 389 p. 

Lenkijos mokslų akademijos Varšuvos istorijos instituto iniciatyva 1980, 1983, 1985, 1990, 1994 ir 1997 metais vyko genealoginiai simpoziumai. Šiame straipsnių rinkinyje pateikiama šeštojo simpoziumo, vykusio 1997 m. spalio 10–13 d. Bachoteke, medžiaga. Jame nagrinėti valdžios ir visuomenės santykių Viduramžių Lenkijoje klausimai. Knygoje spausdinama dvylika konferencijoje lenkų mokslininkų perskaitytų referatų ir Vokietijos profesoriaus Oto Gerhardo Ekslės (Otto Gerhard Oexle) darbo vertimas į lenkų kalbą.

 

 

Genealogia : stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. – 370 p. 

2001 m. Torunės M. Koperniko universiteto Istorijos ir archyvistikos instituto iniciatyva bendru pavadinimu „Genealogia“ vykusios septintosios konferencijos medžiaga. Knygoje apibendrinama Lenkijos Viduramžių visuomenės istorijos klausimais surinkta informacija. Mokslinius tyrimus inicijavo, o vėliau ir problemų sprendimus derino bei išvadas suformulavo prof. Janušas Beniakas.

 

Wiszka, Emilian. Brześć Litewski : obozy jeńców i internowanych (1919–1921). – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 182 p. 

Monografijos pradžioje trumpai apžvelgiama 1833–1922 m. Bresto (Lietuvos Brastos) istorija, apibūdinama karo belaisvių ir internuotųjų stovykla Breste, jos sudėtis, sanitarinės sąlygos, funkcijos. Prieduose pateikiamos įvairių stovyklos dokumentų kopijos. 

 

 

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu : katalog wystawy 18 marca – 31 maja 2014. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2014. – 175 p. 

Gausiai iliustruotas 2014 m. kovo 18 – gegužės 31 d. Vavelio karališkojoje pilyje vykusios parodos, skirtos Krasičyno Sapiegų bibliotekai, katalogas. Leidinio pradžioje supažindinama su knygų kolekcijos istorija ir jos dramatišku pokario likimu. Kataloge pateikiami išsamūs 137 parodos eksponatų – knygų, Kodenio Sapiegų šeimos portretų, Krasičyno vaizdų – aprašymai ir spalvotos iliustracijos. Katalogas baigiamas bibliografija ir pavardžių rodykle.

 

 

Praemiando incitat : Order Świętego Stanisława, 1765–1831 : w 250. rocznicę powołania orderu. – Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2015. – 375 p. 

2015-aisiais metais minėtos Šventojo Stanislovo ordino įkūrimo 250-osios metinės. Šia proga Varšuvos karališkosios pilies muziejuje (2015 m. gegužės 9 – rugpjūčio 16 d.) ir Vavelio karališkojoje pilyje (2015 m. rugsėjo 15 – gruodžio 6 d.) buvo surengta paroda. Jos kataloge pristatoma ordino istorija ir jo transformacija. Parodoje eksponuoti išsaugoti kryžiai, žvaigždės ir juostelės, taip pat riterių portretai, diplomai ir kiti su Šv. Stanislovo ordinu susiję dokumentai. Knyga papildyta keliais šimtais spalvotų iliustracijų, išsamia bibliografija.

 

 

100 najpiękniejszych obrazów w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2004. – 211 p. 

Albume pristatomos Vavelio karališkojoje pilyje Krokuvoje esančios įvairių Europos mokyklų paveikslų reprodukcijos: lenkų (nuo gotikos iki XX a.), italų (XIV–XVIII a.), vokiečių, prancūzų, flamandų, olandų, anglų, ispanų ir rusų. Prie kiekvieno darbo pateikiama informacijos apie autorių, tapybos formą ir simboliką. 

Dybkowska, Alicja. Zygmunt August. – Lublin : „Test“, 2003. – 208 p. 

Knyga supažindina su paskutiniuoju Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Žygimantu Augustu, paskutiniuoju Jogailaičių dinastijos atstovu. Jis buvo karūnuotas dar vaikystėje, tebesant gyvam Žygimantui Senajam, o vėliau perėmė valstybės, kuri patyrė daug socialinių, politinių ir ideologinių pokyčių, valdymą.

Sperski, Marek. Kronika familii Sperskich z Posperza : która nigdy przedtem światła nie widziała : w roku pańskim MMXVIII nad Zatoką Gdańską z udziałem członków rodziny przez Marka Sperskiego sporządzona. – Sopot : Wydawnictwo Bernardinum : na zlec. Krzysztofa i Marka Sperskich : 2019. – 241 p. 

Gausiai iliustruotoje knygoje pateikiama autoriaus genealoginių tyrimų santrauka. Publikacijoje aprašomi atskirų visuomenės atstovų likimai, jų šeimos istorija. Joje apžvelgiami XVII–XIX a. archyviniai dokumentai, atspindintys Vilniaus krašto bajorijos problemas, papročius, kultūrą. Panaudota medžiaga iš LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomų Sperskių giminės rankraštinių dokumentų.

Studia Soborowe : historia i recepcja Vaticanum II. T. 2, cz. 2. – Torun : GroupMedia, 2015. – 856 p. 

Šis tomas, paskelbtas popiežių Jono XXIII bei Jono Pauliaus II kanonizavimo ir Pauliaus VI beatifikacijos metais, supažindina su Vatikano II susirinkimo istorija ir recepcija, primena apie Jono Pauliaus II indėlį į jo veiklą. Taip pat tai bandymas aprašyti Bažnyčios viziją Popiežiaus Pranciškaus akimis. Knygoje pabrėžiamas Vatikano II susirinkimo pranešimų aktualumas, nurodomos pagrindinės priimtų nutarimų kryptys, akcentuojamas dialogo, kaip vienintelio būdo visoms religijoms, kultūroms bei tautoms egzistuoti, vaidmuo, tarpreliginio dialogo reikšmė, sprendžiant problemas Artimųjų ir Tolimųjų Rytų teritorijose. 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė