Naujos knygos

2019-06-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas.

 

Baxandall, Michael. Die Kunst der Bildschnitzer : Tilman Riemenschneider, Veit Stoss und ihre Zeitgenossen. – München : C.H. Beck, 2004. – 403 p. 

Vos pasirodžiusi knyga iš karto pelnė prestižinį Mičelo apdovanojimą. Žymus anglų meno istorikas knygoje apžvelgia Vokietijos vėlyvosios gotikos medžio drožėjų darbus, liudijančius aukštą kūrėjų meistriškumą bei talentą. Remdamasis vienų garsiausių Europos medžio drožėjų ir skulptorių Tilmano Rymenšneiderio, Vito Štoso, Michaelio Pacherio ir kitų to meto meistrų kūriniais, jis nagrinėja medžiagos, formos, stiliaus sąsajas, aprašo medžio drožybos Vokietijoje ištakas ir raidą, atskleidžia XV–XVI a. sandūroje susiformavusias socialines-ekonomines bei kultūrines sąlygas, leidusias suklestėti šiai meno šakai. Knygos pabaigoje spausdinami iliustracijų aprašymai ir trumpos medžio drožėjų biografijos, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

 

Bodoni, Giambattista. Handbuch der Typografie = Manuale tipografico, 1818. – Köln : Taschen, [2016]. – 749 p. 

Italų spaustuvininko, šriftų kūrėjo Džambatistos Bodonio svarbiausio veikalo – įvairių šriftų rinkinio Spaustuvės vadovas (Manuale typografico, Parma, 1818, 2 t.) – pakartotinis leidimas. Džambatista Bodonis kūrė ir liejo šriftus įvairioms pasaulio kalboms, tarp jų graikų, hebrajų, armėnų, koptų, rusų, arabų, tibetiečių. Jo sukurti įvairių kalbų šriftai, pavadinti Bodonio vardu, tapo modernių šriftų etalonu, jie iki šiol populiarūs ir plačiai naudojami. 

 

Bubenheimer-Erhart, Friederike. Die Etrusker. – Darmstadt : Philipp von Zabern, 2014. – 191 p. 

Pasitelkdama daugybę iliustracijų, autorė vaizdžiai pasakoja etruskų istoriją, apžvelgia šios tautos aukšto lygio meną bei kultūros pasiekimus. Autorė chronologiškai aprašo istorinius įvykius, politines sistemas, miestus, prekybą bei amatus, meno dirbinius, nagrinėja etruskų kalbą, raštą, religiją, laidojimo papročius, supažindina su žymiomis asmenybėmis: skulptoriumi Vulka (Vulca), laivyno vadu Velturu Spurina (Velthur Spurinna), menų globėju Gajumi Cilnijumi Mecenatu (Gaius Cilnius Maecenas) ir daugeliu kitų.

 

Engel : himmlische Boten in alten Handschriften. – Darmstadt : Lambert Schneider, 2014. – 208 p. 

Knygoje pristatomi judėjų, krikščionių, musulmonų rankraščiuose vaizduojami angelai. Išsamiai nagrinėjamos šių dangiškų būtybių reikšmės bei funkcijos religiniuose tekstuose, apžvelgiami jų  vaizdavimo skirtumai  įvairiais laikotarpiais ir įvairiose kultūrose. Knygoje gausu iliustracijų, kiekvieną jų lydi trumpas tekstas ir šaltinio nuorodos. Pabaigoje spausdinamas glosarijus bei literatūros sąrašas.

 Kaufmann, Thomas. Erlöste und Verdammte : eine Geschichte der Reformation. – München : Verlag C.H.Beck, 2017. – 508 p. 

Knyga skirta akademiniam skaitytojui. Remdamasis naujausių tyrimų duomenimis, autorius pasakoja reformacijos istoriją, pabrėždamas, kad šis visą Europą apėmęs ir sudrebinęs atsinaujinimo sąjūdis sukėlė ne tik didžiules religines permainas, bet ir esminius pokyčius politiniame-visuomeniniame bei kultūriniame šalių gyvenime. Apžvelgdamas šio istorinio judėjimo atsiradimo aplinkybes, Tomas Kaufmanas (Thomas Kaufmann) pastebi, kad reformacija prasidėjo toli nuo politinių, ekonominių, kultūrinių Europos centrų. Pagrindines reformacijos atsiradimo priežastis autorius mato pačioje religijoje, ypač nuodėmių atleidimo ir sielos išganymo klausimų sprendime. Knygos pabaigoje skaitytojai ras pastabas, išsamų literatūros sąrašą, chronologines lenteles, asmenvardžių ir vietovardžių rodykles. 

 Kulturelle Vernetzung in Europa : das Magdeburger Recht und seine Städte.  – Dresden : Sandstein Verlag, 2018. – 520 p. 

Mokslinių straipsnių rinkinyje įvairių šalių autoriai apžvelgia Magdeburgo miesto teisės ištakas, jos raidą, sklaidą Europoje bei įvairias transformacijas, pabrėžia jos didžiulę įtaką Europos kultūros istorijai. Darbuose Magdeburgo miesto teisė nagrinėjama kaip teisinis, socialinis, ekonominis, kultūrinis bei istorinis veiksnys, lėmęs Europos miestų plėtrą bei augimą. Leidinys aktualus istorikams, miestų raidos, teisės bei kultūros istorijos specialistams, migracijos bei demografijos procesų tyrėjams, filologams. Knygą papildo gausios iliustracijos, išsamūs šaltinių bei literatūros sąrašai, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

 

 

Embach, Michael. Hundert Highlights : kostbare Handschriften und Drucke der Stadtbibliothek Trier. – Regensburg : Schnell & Steiner, 2013. – 231 p. 

Gausiai iliustruotame leidinyje pristatomi 100 prabangių Karolingų ir Otonų epochos rankraščių bei ankstyvųjų spaudinių, saugomų Tryro miesto bibliotekoje. Tarp jų Gutenbergo Biblija, Egberto kodeksas, Katolikonas, Hartmano Šedelio Pasaulio kronika, Ados evangelijos, Tryro apokalipsė, įvairūs viduramžių autografai, atlasai bei gaubliai. Ilgametis Tryro miesto bibliotekos vadovas išsamiai aprašo kiekvieną šio neįkainojamo kultūros paveldo objektą.

Arntz, Helmut. Handbuch der Runenkunde. – Leipzig : Ed. Lempertz, 2009. – XI,314, XVI p. 

Žymus vokiečių indoeuropeistikos tyrėjas, runologas Helmutas Arncas (Arntz) išsamiai nagrinėja seniausius germanų rašto ženklus – runas, iškaltas akmenyse, metalo dirbiniuose, išraižytas medyje. Nors pastaruoju metu vis dažniau tiriamas runų raštas, tik nežymiai pasistūmėta į priekį, nuo XIX a. pabaigos, kai buvo padėti runologijos pagrindai, iš esmės mažai pasikeitė tyrimų rezultatai. Autorius analizuoja tikėtiną runų atsiradimo bei sklaidos istoriją, aprašo atskirų rašto ženklų raidą įvairiose kalbose, lygina graikų, lotynų kalbų rašto ženklus. Knygoje gausu iliustracijų, informatyvių nuorodų, rodyklių. 

 

Kessler, Stephan. Die litauischen Idyllen : vergleichende gattungstheoretische Untersuchung zu Texten aus Polen und Litauen, 1747–1825. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. – 314 p. 

Studijos tyrimo objektas – 1745–1825 metų laikotarpio lenkų ir lietuvių idilės. Šis literatūrinis žanras buvo labai populiarus ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje. Lenkų ir lietuvių kalba sukurtos idilės iš esmės mažai žinomos už Lietuvos ir Lenkijos ribų. Vokiečių baltistas Štefanas Kesleris (Stephan Kessler) pateikia tekstų vertimą su išsamiais komentarais, aiškina eilėraščių simboliką, lygina juos su XVIII–XIX a. tautosakos tekstais.   

 

 An der Wiege Europas : irische Buchkultur des Frühmittelalters : Sommerausstellung, 13. März bis 4. November 2018. – Basel : Schwabe Basel, 2018. – 116 p. 

Ankstyvųjų Viduramžių Airijos knygų menas pasižymi kerinčiu grožiu bei subtiliu skoniu, rodo aukštą airių tautos kultūros lygį. Leidinyje autorių kolektyvas pristato unikalią VII–XII a. airiškų rankraščių kolekciją, saugomą Šv. Galo vienuolyno bibliotekoje Šveicarijoje, apžvelgia išprususių airių vienuolių veiklą Europoje ankstyvaisiais Viduramžiais, jų indėlį į Europos kultūros paveldą. 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė