Naujos knygos

2018-08-06

W poszukiwaniu innej historii : antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Paryż : Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, 2015. – 928 p.

Jurgis Giedraitis ypatingą dėmesį skyrė Lenkijos politikai ir istoriografijai, jos santykiams su kaimynais ir vietai Europoje. Šia knyga pradedama tekstų, skelbtų Paryžiaus literatūros instituto saugomuose periodiniuose leidiniuose, serija. Tai Nacionalinės humanitarinės plėtros programos Jurgis Giedraitis, istorikai ir istorijos liudytojai projekto dalis. Antologijoje spausdinami straipsniai praeities, istorijos ir politikos temomis.

 

Hlebionek, Marcin. Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego : akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 400 p.

Knygoje pateikiami 122 išsaugotų ir 18 jau neegzistuojančių Prūsijos sąjungos įkūrimo akto ir stojimo dokumentų antspaudų, pritvirtintų prie dviejų dokumentų komplektų (Torunės ir Elbingo), aprašymai ir nuotraukos su išsamiais leidėjo komentarais. Pasitelkdamas istorinius šaltinius, autorius supažindina su šios sąjungos įkūrimo istorija, užsibrėžtais tikslais, jos charakteristika.

 

Skarga, Piotr. Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu : reprint. T. 1.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2015.
– 632 p.

Petras Skarga yra įspūdinga figūra XVI a. pab. XVII a. pr. Lenkijos ir Lietuvos kultūroje, literatūroje bei politikoje. Jis paliko gausų literatūrinį palikimą, laiškų ir dokumentų rinkinius. Skarga parašė keliolika knygų lotynų ir lenkų kalbomis. Vilniaus universiteto spaustuvėje, tuo metu priklausiusioje Mikalojui Radvilai Našlaitėliui, 1579 m. buvo išleistas, o vėliau daug kartų perleistas, vienas populiariausių jo veikalų Šventųjų gyvenimai (Żywoty świętych). 1610 m. jį papildė ir šv. Kazimiero biografija. Knyga, kaip didžiausias lobis, buvo vertinama kilmingų asmenų ir paprastų žmonių namuose. Šis atspaudas parengtas 1862 m. Peterburge išleisto dvitomio pagrindu. Netiesiogiai tai yra 1610 m. leidimo atspaudas.

 

Dubowik, Henryk. Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. – 190 p.

Knygoje pristatomi vertingiausi XV–XVI amžiaus senieji spaudiniai, saugomi Kazimiero Didžiojo universiteto Bydgoščiuje bibliotekos specialioje kolekcijoje. Įtraukti visi inkunabulai, tačiau iš 284 XVI a. knygų, atsižvelgus į turinį ir fizinę būklę, pateikiamos tik 94 pozicijos. Be kataloginio aprašo, skelbiama trumpa informacija apie spaustuvės savininką ir autorių, pabrėžiamas jų vaidmuo knygos ir kultūros istorijoje. 

 

Z dziejów represji sowieckich wobec polaków w latach 19371952 : Białoruś, Litwa, ziemie północzno-wschodniej Polski. – Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2017. – 245 p.

Tarptautinė autorių komanda nagrinėja XX a. pradžioje įvairiose Lenkijos pasienio šalyse įvykdytų tragiškų sovietinių represijų prieš lenkus temą. Knygoje keliami svarbūs, tačiau mažai žinomi istorijos klausimai: 19391941 m. sovietų nacionalistinė politika lenkų mažumos ir katalikų bažnyčios sovietinėje Baltarusijoje atžvilgiu, 19391941 m. represijos prieš lenkus pasienio kraštuose, pokarinės Lietuvoje ir Baltarusijoje gyvenusių lenkų deportacijos, NKVD „Lenkijos operacija“ nuo 19371938 m., kurios metu nužudyta daugiau negu 100 tūkst. Sovietų Sąjungoje gyvenusių lenkų. Leidinys baigiamas įdomiais priedais dėl 19441952 m. Vilniaus regiono katalikų dvasininkų represijų ir Lenkijos atminimo vietų Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

 

Dębicki, Marcin; Makaro, Julita. Postawy wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos“, 2016. – 325 p.

Darbas yra novatoriškas ir įdomus bandymas atskleisti istorines ir šiuolaikines sąlygas, veikiančias lenkų požiūrį į Lietuvą ir lietuvius. Autoriai, remdamiesi Vroclave atliktu tyrimu, nagrinėja, kiek dabartiniai dvišalių santykių vertinimai atitinka realybę ir kaip jie grindžiami ilgalaikiu reiškinio vertinimu. Citatos iš interviu papildo ir praturtina autorių analizę.

 

Wojtkowiak, Jakub. Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 19221941 : słownik biograficzny. – Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. – 660 p.

Žinyne spausdinama apie 400 Raudonojoje armijoje 19221941 m. tarnavusių aukščiausiųjų ir vyresniųjų lenkų ir lietuvių karininkų biogramų. Jose supažindinama su komplikuotais, o dažnai  ir dramatiškais jų likimais. Tema kelia didelį susidomėjimą, tačiau dėl ribotų galimybių naudotis šaltiniais nėra išsamiai išnagrinėta.

 

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991–2011 : wybrane problemy. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 139 p.

Liublino Marijos Kiuri-Skladovskos universiteto Politikos mokslų fakultete vykusios mokslinės konferencijos medžiaga. Tarpusavio susitikimuose jaunieji politologai iš Vilniaus ir Liublino atkreipė dėmesį į tai, kad šiuolaikinėms Lenkijos ir Lietuvos santykių problemoms skiriama per mažai dėmesio. Straipsniuose išskirtinis dėmesys kreipiamas į jaunosios kartos lenkų ir lietuvių politologų santykių ypatumus.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas