Naujos knygos

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 5. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. – 240 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 2).

Knygoje aprašomi šeši sakralinio meno paveldo objektai. Joje charakterizuojama šių bažnytinių paminklų architektūra bei meno vertybės, pateikiamas išsamus dekoro pristatymas, aprašoma bažnyčių interjero įranga. Leidinio pabaigoje skelbiamos 588 fotografijos (dalis jų spalvotos), naudotų archyvinių dokumentų sąrašas, bibliografinė, pavardžių ir aprašomų vietovių rodyklės.

Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918–1939 : reprint. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : „Audiutor“, 2002. – 476 p.

Pakartotinis 1939 m. išspausdintos knygos leidimas. Trijose jos dalyse aprašoma Lenkijos žydų istorija ir jų indėlis į šalies gynybą. Knygos pradžioje apibūdinami istoriniai įvykiai, dėl kurių žydai atsikėlė į Lenkiją, dalyvavo kovoje dėl nepriklausomybės atkūrimo ir sienų įtvirtinimo. Pateikiamos informatyvios fotografijomis iliustruotos atskirų kovotojų biografijos, atsiminimai. Išskirtinis dėmesys skiriamas žuvusiesiems. Knygos pabaigoje pateikta abėcėlinė pavardžių rodyklė.

Adamska, Magdalena. Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2017. – 455 p.

Tai pirmas išsamus XVI a. ornamentinės grafikos, saugomos Krokuvos mokslų akademijos bibliotekoje, katalogas. Turtingą medžiagą, surinktą 679 kataloginių aprašų pastabose, autorė suskirstė į šešias kategorijas. Pagal šią sistemą chronologine tvarka aprašyti meno kūriniai leidžia įvertinti meno pokyčius ir raidą XVI a., puošybos elementų pasikartojimus praėjus šimtmečiui. Ypač įdomūs senieji spaudiniai ir grafika. Komentaruose iškeliamos problemos, susijusios su atspaudų atsiradimu, sudėtingais jų likimais, menine verte ir praktiniu panaudojimu šiuolaikinių menininkų – tapytojų, drožėjų, juvelyrų – kūryboje.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017. – 567 p.

Po Antrojo pasaulinio karo istorinė Lvovo Ossolineum bibliotekos senųjų leidinių kolekcija buvo padalinta Osolinskių nacionaliniam institutui ir Ukrainos nacionalinei mokslinei Lvovo V. Stefaniko bibliotekai. Šis katalogas – tai pirmas visos XVI a. kolekcijos tyrimas. Jį parengė abi institucijos. Leidinyje apibūdinama daugiau kaip trys tūkstančiai knygų, iš kurių beveik penki šimtai saugoma Lvove. Didžioji dauguma šių raštijos paminklų išleisti 1501–1600 m. ir priklausė istorinėms Galicijos kolekcijoms.

Getka, Joanna. Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek). – Warszawa : Bel Studio, 2013. – 344 p.

Darbas skirtas literatūros tyrimuose retai pasitaikančiai temai. Jame gausinamos žinios apie įvairių krikščioniškų bažnyčių gyvavimą ir veiklą Lenkijoje. Bazilijonų ordino istorija, dažnai susijusi su religine, kultūrine ir edukacine misija, sukėlė tyrėjų susidomėjimą, kadangi jo veiklos vaizdas iki šiol yra neišsamus, netgi fragmentiškas, mažai ištirtas. Leidybinė šio ordino veikla, apimanti ne vien religinius spaudinius, bet ir pasaulietinius tekstus, nemaža dalimi prisidėjo prie Lenkijos kultūros plėtros. Vienuolių paskelbta grožinė literatūra ir publicistika padarė reikšmingą poveikį ne tik Lenkijos literatūros raidai, bet ir pilietinio požiūrio formavimui.

Getka, Joanna. U progu modernizacji : ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku. – Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2017. – 315 p.

Ši knyga – tai pirmas jaunos Lenkijos mokslininkės bandymas ištirti pavadinime nurodytą problemą. Ji remiasi gausiais istoriniais šaltiniais. Autorė įvertina pastabas ir išvadas, rastas ankstesniuose moksliniuose tyrimuose, kuriuose buvo nagrinėjamas bazilijonų kultūrinis vaidmuo, apibūdinama Abiejų Tautų Respublikos rytinių žemių gyventojų šnekamoji kalba.

Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners : zbiór studiów. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017.

T. 1. – 284 p.

Dviejų tomų veikale spausdinama 2016 m. Vroclave vykusios tarptautinės konferencijos medžiaga. Jos tema paremta Europos mokslinių, viešųjų ir bažnytinių bibliotekų proveniencijų tyrimais. Priklausomybės ženklai leidžia atkurti istorines kolekcijas, atsekti knygų ir jų judėjimo istoriją. Pirmame spaudinio tome surinkti straipsniai, skirti didžiausių Lenkijos bibliotekų senųjų knygų proveniencijų grupėms bei inkunabulų tyrimams. Antro tomo straipsniai skirti įvairiu laiku (nuo viduramžių iki XIX a.) gyvenusiems knygų savininkams, bažnyčių ir vienuolijų kolekcijų, istorinių lenkiškų kolekcijų, saugomų Rusijoje ir Švedijoje, tyrimams, Prancūzijoje saugomų senųjų kolekcijų sudarymo metodams, ekslibrisams bei antikvarinių senųjų spaudinių rinkai.

Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners : zbiór studiów. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017.

T. 2. – 318 p.

Przegląd Środkowo-Wschodni. – Warszawa : Wydawnictwo Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016–. 

2016 m. Varšuvos universitete pradėtas leisti daugiakalbis serijinis leidinys. Jo rengėjai bendradarbiauja su daugeliu mokslo tyrimų ir plėtros centrų Lenkijoje ir užsienyje. Spaudinyje pateikiamos disertacijos ir studijos, apibūdinančios regiono istorijos, kultūros, literatūros ir kalbų problemas, taip pat ataskaitos apie svarbiausius mokslininkams ir visuomenei skirtus renginius, kurių temos susijusios su Vidurio ir Rytų Europos klausimais.

Przegląd Środkowo-Wschodni. – Warszawa : Wydawnictwo Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016–. 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas