Naujos knygos

2018-02-27

Giedroyc, Jerzy; Unger, Leopold. Korespondencja 1970–2000. – Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2016. – 455 p.

Jurgis Giedraitis (Jerzy Giedroyc) – vienas ryškiausių XX a. Lenkijos intelektualų, publicistas, politikas, kūrėjas, Paryžiaus žurnalo „Kultura“ redaktorius. Leopoldas Ungeris (Leopold Unger) – lenkų žydų kilmės žurnalistas, redaktorius, eseistas, tarptautinių santykių komentatorius. Šių dviejų asmenybių laiškai – įdomus epochos dokumentas. Jų korespondencija išplečia žinias apie Paryžiaus žurnalą „Kultura“, yra svarbus abiejų korespondentų biografijų šaltinis, jiems aktualių įvykių kronika, redaktoriaus ir autoriaus santykių pavyzdys.

Grandwilewski de Pociecha, Waldemar Józef. Herbarz biograficzny średniowiecza i XVI wieku. – Warszawa : [Waldemar J. Grandwilewski] : Warszawska Grupa Wydawnicza, cop. 2016. – 357 p.

Žinių apie iškilias viduramžių lenkų tautybės asmenybes sąvadas. Pirmoje knygos dalyje pateikiamos jų biogramos, antroje – šeimų bei pavienių asmenų herbynas, herbų aprašymai, informacija apie jų kilmę ir aplinkybes, kuriomis šie pasirodė Lenkijos žemėse bei buvo minimi istoriniuose šaltiniuose.

Bochenek-Dobrowolski, Ryszard. Poczet królów i książąt Polski ołówkiem i piórem spisany : w 1050 rocznicę chrztu Polski. – Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia. Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. – 134 p.

Autorius žinyne pateikia apie 100 Lenkijos kunigaikščiams ir karaliams skirtų piešinių. Iliustracijas papildo informacija apie jų priklausomybę ir trumpos eiliuotos epigramos. Netikėta autoriaus mirtis sutrukdė jam iki galo įgyvendinti savo užmojus, todėl leidinį baigė rengti jo žmona.

Sperskienė, Rasa. Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose. – Wilno ; Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2017. – 71 p.

Dvikalbė monografija, skirta įvairių Lietuvos tautų karių pirmojo pasaulinio karo frontuose istorijai. Karo pradžioje į Rusijos kariuomenę buvo mobilizuota daugiau negu 64 000 Lietuvos vyrų. Jie ruošė tvirtovių įtvirtinimus, vėliau dalyvavo kovose Lietuvos teritorijoje, Rytų Prūsijos fronte ir kt. Knygoje panaudota medžiaga iš Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rankraštyno. Jos autorė – šios institucijos darbuotoja. 

Między Zachodem a Wschodem : studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. – 400 p.

Straipsnių rinkinys apima ne tik lenkų istoriografiją, bet ir platesnę mokslo tyrimų sritį. Verta pabrėžti, kad jų autoriai – istorikai, atstovaujantys Lenkijos ir užsienio tyrimų centrams. Atskiros knygos dalys susijusios su specifine Abiejų Tautų Respublikos vieta šiuolaikinėje Europoje, užsienio politikos klausimais, atspindi senosios visuomenės stereotipus ir požiūrius, joje nagrinėjami socialiniai ir etniniai, religijos išpažinimo ir kariuomenės klausimai.

Czyż, Anna Sylwia; Gutowski, Bartłomiej. Cmentarz na Rossie w Wilnie = Rasų kapinės. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 306 p.

Vilniaus Rasų kapinių, vienų iš įdomiausių ir svarbiausių Europos nekropolių, neišlikusių kapų ir antkapių katalogas. Registraciją atliko Liucijonas Uzembla (Lucjan Uzięblo) ir Vaclovas Veitka (Wacław Wejtko). Kapinių inventorizaciją ir jų likimą aprašė Aleksandras Snežko (Aleksander Śnieżko). Pirmieji tyrimai pradėti dar XIX a. pradžioje. Vėliau Antanas Lazarovičius (Antoni Łazarowicz) sukūrė pirmą rankraštinį antkapių planą. Tyrėjas neišvengė klaidų, todėl kapinių įkūrimo pradžia laikė 1700 m. Kataloge surinktos inskripcijos papildys lenkų ir lietuvių kultūrai ir istorijai svarbių asmenų biografijas, pravers genealoginiams ieškojimams.

Fic, Leonard. Chrześcijaństwo wśród religii świata : księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi (1931–2009). – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 558 p.

Knyga dedikuota kunigui, teologijos profesoriui Tadeušui Daičeriui (Tadeusz Dajczer), Lenkijos katalikų presbiteriui, religijos studijų pirmtakui. Jis įdiegė holistinį požiūrį į krikščionybės originalumą kitų pasaulio religijų atžvilgiu. Knygoje spausdinami mokslo straipsniai, tekstai, liudijantys apie kunigo darbų panaudojimo pobūdį dvasiniam ugdymui Lenkijoje ir užsienyje, kolegų, studentų ir bendraminčių prisiminimai.

Zagadnienia bilingwizmu. Ser. 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. – Białystok ; Vilnius : Wydawnictwo Prymat, 2017. – 619 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia ; 28).

Publikacijoje skelbiama medžiaga, pristatyta tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai. Bilingvizmo problema lietuvių ir lenkų kultūroje“, vykusioje 2015 m. spalio mėn. Vilniuje ir Šeteniuose. Konferencijoje buvo nagrinėjama senųjų ir naujesnių laikų lietuvių–lenkų žinomų, užmirštų, atrastų dvikalbių rašytojų kūryba. Akcentuojamas bilingvizmo aktualumas humanitariniuose moksluose, kuris praturtina amžių gilumoje slypinčius lietuvių ir lenkų kultūrinius ryšius. Pirmieji Lietuvos dvikalbiai rašytojai pradėjo kurti lenkų kalba. Tokia būklė buvo aktuali iki lietuvių literatūrinės kalbos atsiradimo XIX a. pabaigoje. Išskirtiniai knygos bruožai: daugiabalsiškumas ir kontekstualumas. Diskursas apima tokius aspektus, kaip tapatybės problema dvikalbių rašytojų kūriniuose, lietuvių–lenkų dvikalbystė šiuolaikinės komparatyvistikos kontekste, tekstų poetika, žanrai, rašytojų vieta visuomenėje. Leidinio daugiakryptingumas įtraukia į prasmingą etnokultūrinį dialogą.

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918 : materiały do katalogu. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017.

Tarptautinis projektas, kurio medžiaga spausdinama tritomyje (t. 1: Rankraštiniai paminklai ir spaudiniai; t. 2: Rankraštiniai ir atspausdinti laiškai; t. 3: Autorių ir jų adresatų vardų rodyklė), skirtas Lenkijos autorių buvusioje LDK memuarams bei laiškams surasti ir suinventorinti, įgyvendintas pagal Nacionalinę humanitarinio ugdymo programą. Darbą parengė tyrimo komandos nariai iš įvairių Lenkijos ir užsienio mokslo institucijų, vadovaudamiesi šaltiniais lenkų, rusų, lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, latvių ir prancūzų kalbomis, atrastais tų šalių archyvuose ir bibliotekų kolekcijose. Katalogas naudingas istorikams, literatūrologams ir antropologams.

T. 1, Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane. – 446 p.

T. 2, Listy rękopiśmienne i drukowane. – 516 p.
T. 3, Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i ich adresatów. – 114 p.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė