Naujos knygos

2017-12-19

Manyś, Bernadetta. Wileńskie aniwersarze imienin Augusta III w świetle prasy informacyjnej z epoki : opracowanie i edycja źródłowa. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2016. – 191 p.

Valdant Augustui III, rugpjūčio pradžioje Vilniuje būdavo švenčiamos valdovo vardinės. Joms būdavo skiriama iškilminga ceremonija, prasidedanti šv. mišiomis už valdovą, vėliau vykdavo puota. Laikui bėgant, šventė buvo sujungta su Baltojo erelio ordino apdovanojimo įteikimo žymiausiems „Lenkijos ponams“ švente. Dviejų dalių knygoje bandoma nustatyti, kas rengė šią šventę, ar ji vykdavo pagal nustatytą ceremonialą, ar karališkos vardinės buvo pirmoji valstybinė šventė, reguliariai švenčiama visoje šalyje? Kaip pagrindinis tyrimų šaltinis pasirinkta XVIII a. informacinė spauda.

 

 

Dachnowski, Jan Karol. Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. – Kórnik : BK, 1995. – 594 p.

Janas Karolis Dachnowskis – dviejų rankraštinių herbynų autorius, panegirininkas, poetas, heraldikas. Knyga išleista pagal 1620 m. rankraščius, saugomus Lenkijos mokslų akademijos Kurniko ir Lenkijos nacionalinėje bibliotekose. Tekstus sutvarkė, parengė spaudai bei įvadą parašė Zdzisławas Pentekas. Pateikiama turtinga ikonografinė medžiaga, herbų aprašymas, informacija apie jų savininkus. 

 

 

 

Lepszy, Kazimierz. Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2015. – 160 p.

Autorius aiškiai apibūdina svarbų elekcijos laiką ir pirmuosius dvejus Žygimanto Vazos valdymo metus (1587–1589). Šio laikotarpio įvykiai paveikė tolesnį jo valdymo laikotarpį, o galų gale – ir visą Abiejų Tautų Respublikos istoriją. Archyviniuose dokumentuose atsispindi prieštaringa įvairių didikų ir bajorų grupuočių nuomonė rinkimų procese.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 4. Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 783 p.

Idėją viename darbe patalpinti visą turimą medžiagą apie XIX a. pirmos pusės lenkų filosofinę kultūrą puoselėjo Vladislavas Tatarkevičius. Jis pirmas pradėjo sistemingą buvusios intelektinės kultūros lobių – nežinomų Vilniaus universiteto filosofijos rankraščių – tyrimą. Autoriai, pratęsdami filosofijos istorijos klasiko tyrimus, archyvinius atradimus derina su nauju požiūriu į senosios Abiejų Tautų Respublikos filosofijos gyvenimą. Šį paslaptingą ir prieštaringą laikotarpį filosofijos meistras pavadino „tarp Apšvietos ir mesianizmo“. Knygą papildo DVD diskas.

Kapusta, Wojciech; Wilk, Szymon. 550 lat Bernardynów w Przeworsku. – Przeworsk ; Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo OO. Bernardynów „Calvarianum“, 2015. – 255 p.

Albumas skirtas Pševorsko šv. Barboros bernardinų vienuolyno ir bažnyčios 550-osioms metinėms. Jis supažindina su puikia pastatų architektūra ir ten saugomais meno kūriniais. Gausiai iliustruota dalis skirta vienuolyno ir bažnyčios istorijai, dabartiniams įvykiams ir pastoraciniam darbui. Tai vertingas mokslinis indėlis į pranciškonų ordino istoriją.

Donskis, Leonidas; Venclova, Tomas. Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu : Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy. – Wrocław ; Wojnowice : Wydawnictwo KEW Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015. – 180 p.

Knygoje spausdinama dviejų iškilių Lietuvos intelektualų korespondencija. Jų laiškai paremti ne tik asmenine patirtimi. Šie dialogai nėra vien politikos analizės knyga. Publikacijoje keliami klausimai, susiję su dramatiškais pokyčiais Europoje. Tuo pačiu tai knyga apie Baltijos šalių, visų pirma Lietuvos, būklę, ateities perspektyvas ir iššūkius. Painūs ir sudėtingi šiandieninės Europos pokyčiai vertinami laikantis tolerantiškumo, demokratijos, pilietiškumo principų.

My nie bracia, my sąsiedzi : polska perspektywa stosunków polsko-litewskich : wybór tekstów i dokumentów. – Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013.  – 564 p.

Straipsnių, susijusių su lenkų ir lietuvių santykiais XIX a. viduryje – XXI a. pradžioje, rinkinys. Tai pasakojimas apie tautų, kurios ilgus amžius buvo artimos ir vis dar turi bendrų interesų, tarpusavio supratimo sunkumus. Knygoje nagrinėjamas Lenkijos požiūris į abiejų tautų santykius. Antologija ypač svarbi lenkams, besidomintiems Lietuvos reikalais, medžiaga įdomi žmonėms, nagrinėjantiems šiuolaikinės lenkų tapatybės atsiradimo dilemas, Rytų politiką, daug dėmesio skiriantiems lenkų situacijai Europoje.

 

Wagner, Arkadiusz. Superekslibris polski : studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, copyright 2016. – 599 p.

Pirma tokia knyga bibliologijos ir meno istorijos srityje. Tai monografija apie ypatingus Lenkijos Karalystės ir LDK ekslibrisus nuo viduramžių iki Švedijos invazijos. Knygos ženklo charakteristika parengta bibliofilinės kultūros bei meno Lenkijoje ir visoje Europoje tyrinėjimų fone. Akcentuojamas bibliofilų požiūris į knygų žymėjimą, pabrėžiama ekslibrisų stilistinė evoliucija, jų ryšys su įvairiomis meno ir amatų sritimis. Skaitytojas gavo išsamią vienos svarbiausių senosios lenkų knygos kultūros problemų analizę.

Krahel, Tadeusz. Martyrologia duchowieństwa archdiecezji wileńskiej 1939–1945. – Białystok : Wydawnictwo Buk, copyright 2017. – 685 p.

Žymaus Vilniaus arkivyskupijos istorijos tyrėjo kunigo dr. Tadeušo Krahelo darbas. Pirma knygos dalis skirta šios arkivyskupijos bažnyčių istorijai Antrojo pasaulinio karo metais. Antroje dalyje pateiktos šios arkivyskupijos 452 dvasininkų, nukentėjusių nuo nacių ir komunistų represijų, biogramos supažindina su jų likimais.

Encyklopedia książki. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

T. 1, Eseje, A–J. – 776 p.

 

T. 2, K–Z . – 770 p.

Dviejų tomų enciklopedijoje knyga parodoma kaip pagrindinė rašytinio bendravimo priemonė, atkreipiamas dėmesys į kintančias jos formas ir funkcijas, vietą kultūros raidoje, praeities ir dabarties santykius su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Išskirtinis dėmesys skiriamas disciplinoms ir specialybėms, su kuriomis knyga susijusi tiesiogiai arba yra parankinė tyrimų priemonė. Enciklopedijos turinys apima nacionalinius ir pasaulinius, istorinius ir šiuolaikinius aspektus, rašytinių dokumentų raidą, jų gamybos procesus, panaudojimą. Publikacija, nepaisant jos mokslinio pobūdžio, yra skirta visiems, besidomintiems knygos gyvenimu, jos likimu, įtaka žmogaus intelektinei ir dvasinei brandai.


Anotacijas parengė Irena Surgėlienė