Naujos knygos

2017-10-27

Unter Druck : mitteleuropäische Buchmalerei im Zeitalter Gutenbergs. – Luzern : Quaternio-Verlag, 2015. – 214 p.

Nors parašyta daug darbų, skirtų Europos XV a. knygos istorijai, tačiau iki šiol išlieka mažai tyrinėta sritis – Gutenbergo laikų knygų iliustracijos. Šiame esė leidinyje keturi žinomi meno istorikai – Jeffrey’is F. Hamburgeris, Eberhardas Königas, Robertas Suckalė ir Gude Suckalė-Redlefsen – pirmą kartą išsamiai nagrinėja Vidurio Europos XV a. knygų iliustracijas, pabrėžia jų originalumą bei novatoriškumą. Leidinį praturtina daugiau nei 220 iliustracijų.

 

Rothe, Wolfgang. Zur Siedlungsgeschichte von Preussisch-Litthauen am Beispiel der Region des Kirchspiels Tollmingkehmen und Umgebung. – Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung e.V., 2016. – 2 t.

Kruopščiai parengtas fundamentalus dvitomis veikalas apie Prūsų Lietuvos gyvenviečių istorinę raidą, paremtą Tolminkiemio parapijos ir jos aplinkos istorine analize. Žymus Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos praeities tyrėjas Volfgangas Rothė apžvelgia krašto politinį, ūkinį bei socialinį gyvenimą ir jo pokyčius XIII–XX a. Pirmajame tome autorius detaliai tyrinėja regiono apgyvendinimo istoriją, istorinius procesus, krašto pokyčius. Analizuojant XVIII a. ypatumus, nemažai dėmesio skiriama Kristijonui Donelaičiui. Pateiktas senovinių terminų ir sąvokų aiškinamasis žodynėlis padeda geriau suprasti praeities realijas.

 

 

 

 

Antrajame tome pateikti gausūs priedai, išsamus literatūros sąrašas, publikuojami unikalūs Lietuvoje iki šiol nežinomi dokumentai, reti planai ir žemėlapiai, vertingi faksimiliniai dokumentai.
Leidinys sulaukė palankių įvairių šalių specialistų atsiliepimų.

Buchschätze des Mittelalters : Forschungsrückblicke – Forschungsperspektiven. – Regensburg : Schnell + Steiner, 2011. – 311 p.

Gausiai iliustruotame leidinyje publikuojama Kylio Kristiano Albrechto universiteto Meno istorijos instituto surengtos tarptautinės konferencijos medžiaga. Universitetų, muziejų, didžiųjų bibliotekų specialistai pristato viduramžių knygų iliustracijų tyrimų rezultatus. Darbuose plačiai apžvelgiamas tiek ankstyvųjų viduramžių, tiek ir XII–XIII a. iliustracijų menas, Salijų, Otonų ir Karolingų miniatiūros, kartuliarijų, dekretalijų bei kitų teisės rankraščių iliustracijos. 

Steiger, Johann Anselm. Gedächtnisorte der Reformation : Sakrale Kunst im Norden (16.–18. Jahrhundert). – Regensburg : Schnell + Steiner, 2016. – 2 t. 

Gausiai iliustruotame dvitomiame leidinyje pristatomas Šiaurės Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Baltijos šalių reikšmingų Reformacijos atminties vietų sakralinis menas. Autorius tyrinėja konkrečius Reformacijos dvasią atspindinčius sakralinio meno objektus, ypatingą dėmesį skirdamas paveikslų vaizdavimo ypatumams ir įrašams ant sakyklų, altorių, antkapinių paminklų, bažnytinių baldų, liturginių indų ir t. t. Leidinio pabaigoje spausdinamos asmenvardžių ir ikonografijos rodyklės, išsamus šaltinių ir literatūros sąrašas.

 

Das Reformatorenlexikon. – Darmstadt : Lambert Schneider, 2016. – 304 p.

Žodyne spausdinamos išsamios svarbiausių Reformacijos asmenybių biografijos. Keturiasdešimties asmenybių gyvenimo, darbų ir veiklos aprašymai atspindi platų Reformacijos idėjų spektrą ir jų paplitimą, išryškina šio judėjimo priežastis bei ypatumus. Žodyno pabaigoje pateikiamos autorių, vietovardžių bei asmenvardžių rodyklės.

Schilling, Heinz. 1517 : Weltgeschichte eines Jahres. – München : C. H. Beck, 2017. – 363 p.

Knygoje Reformacijos epocha apžvelgiama kiek neįprastu aspektu. Išeities tašku pasirinkęs 1517 metų įvykius, autorius nagrinėja pasaulio, kuriame gyveno Martinas Lutheris ir jo amžininkai, istoriją. Į tyrėjo akiratį patenka Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Osmanų imperija, Moskovija ir kitos to meto šalys. Autorius gilinasi į šalių valdžios konsteliaciją bei gyvenimo sąlygas, pinigų ir prekių judėjimą, supažindina su mokslininkų pasiekimais ir išradimais; be religinių kovų, taip pat analizuoja tikėjimą magija, raganomis bei demonais. Knygos pabaigoje spausdinami šaltinių ir literatūros sąrašai, pastabos, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

Schoenborn, Ulrich. Kristijonas Donelaitis (17141780) : zwischen Theologie und Poesie. – München : GRIN, 2014. – 230 p.

Parašyti knygą apie Kristijoną Donelaitį Ulrichą Schoenborną paskatino 2013 m. rudenį Lietuvių kultūros instituto surengta konferencija „Prūsų ir lietuvių poetas Donelaitis / Donalitius ir jo epocha“. Autorius išskiria tris tyrimo aspektus: istorinis Donelaitis, filologinis Donelaitis ir interpretuojamasis Donelaitis. Knygoje pateikta išsami K. Donelaičio kūrybos apžvalga teologiniame XVIII a. kontekste, kunigo-poeto sąsajų su Karaliaučiaus teologine aplinka analizė, atskleidžiami jo gyvenimo faktai, pomėgiai, veikla. Knygą papildo informatyvus literatūros nuorodų sąrašas, gausios iliustracijos.

 

Brüning, Alfons. Unio non est unitas : Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569–1648). – Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. – IX, 411 p.

Istorikai sutaria, kad XVI–XVII a. įvairiakultūrėje Lietuvoje buvo išvengta religinių karų, čia taikiai sugyveno įvairaus tikėjimo atstovai. Autorius lygina Lietuvą su kitomis to meto valstybėmis, nurodo priežastis, kurios užtikrino bent jau dalinę religinę toleranciją, analizuoja politinę sistemą, ypač kruopščiai nagrinėja valstybės teisinę bazę, sudariusią prielaidas religinei pusiausvyrai išlaikyti.   


Anotacijas parengė Rita Novikovienė