Naujos knygos

2017-10-17

Besala, Jerzy. Zygmunt Stary i Bona Sforza. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012. – 730 p.

Įspūdinga biografinė monografija, skirta vienam iš labiausiai žinomų Jogailaičių dinastijos LDK valdovų ir Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam. Autorius kruopščiai ir įdomiai apibūdina politinę, ekonominę situaciją, įstatyminę ir teisinę politiką jo valdymo laikotarpiu, valdovo gyvenimo istoriją iki įžengiant į sostą ir susituokus su Bona Sforca. Autorius praturtino knygą papildomų analizių ir faktų, kurie leidžia skaitytojui visapusiškai matyti karališkąją porą.

Pawluczuk, Urszula. Osiemnastowieczne Wilno, miasto wielu religii i narodów.  Białystok : Wydawnictwo i Drukarnia Libra, 2015. – 350 p.

Vilnius užima neginčijamą vietą daugelio tautų (lietuvių, lenkų, baltarusių, vokiečių, žydų, totorių, karaimų, armėnų) religijų ir kultūrų istorijoje. Monografijoje pristatomi jų tarpusavio santykiai. Daugiausiai dėmesio skirta bendravimui tarp krikščionių konfesijų, jų padėčiai ir vaidmeniui XVIII a. Vilniuje. Darbe panaudoti rankraštiniai šaltiniai ir žemėlapiai iš asmeninių ir valstybinių archyvų. Išsamus panaudotų šaltinių sąrašas ir surinkta gausi medžiaga gali būti naudinga tolesniam Vilniaus miesto istorijos tyrimui.

Žulys, Audrius A. Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 19381939 : studium z historii dyplomacji. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. – 458 p.

Diplomato dr. A. Žulio monografija apie sudėtingas ir prieštaringas Lietuvos ir Lenkijos santykių Antrojo pasaulinio karo išvakarėse problemas. Darbo pagrindu autorius pasirinko laikotarpį nuo 1938 m. kovo iki karo pradžios 1939 m., taip pat paliečiamas tarpukario metas. Leidinys skirtas besidomintiems tarptautinės politikos, diplomatijos istorija, Lietuvos ir Lenkijos santykiais. Autorius remiasi šiose valstybėse saugomais archyviniais dokumentais.

Katalog dokumentów i listów królów polskich : z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk). – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.  – 236 p.

Katalogas apima Kazimiero Jogailaičio sūnų Jono Albrechto ir Aleksandro Jogailaičio Gdansko Valstybiniame archyve saugomus laiškus, įtrauktas vienas karalienės Elžbietos Habsburgaitės ir septyni Žygimanto Senojo iki 1506 m. pabaigos parašyti laiškai. Iš viso suregistruoti 247 laiškai ir dokumentai.

Miłosz, Czesław. Rosja : widzenia transoceaniczne. T. 2, Mosty napowietrzne. –  Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2011. – 433 p.

Knygoje surinkti 1936–2004 m. Česlovo Milošo komentarai apie XX a. Rusiją, jos politiką, mentalitetą ir literatūrą. Paliesti epizodai iš Josifo Brodskio, Osipo Mandelštamo, Boriso Pasternako, Aleksandro Solženicyno, Abramo Terco gyvenimo.

Kempa, Tomasz. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 799 p.

Naujausioje Torunės universiteto istoriko knygoje atkreipiamas dėmesys į konfliktus, kylančius Vilniuje didžiųjų religinių permainų metais, prasidėjus reformacijai ir po to sekusiam Katalikų Bažnyčios atsakui. Tai pirmoji monografija, kurioje religinių konfliktų problema viename didžiausių LDK miestų pateikta kompleksiškai. Joje atsižvelgiama į visą XVI–XVII a. čia esančių religinių grupių, pradedant nuo krikščioniškųjų konfesijų, judaizmo pasekėjų ir islamo tikėjimo gyventojų, mozaiką. 

Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych : rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. – 535 p.

Keturių dalių knygoje apibendrinamas mokslo tyrimų projektas. Savo darbus pateikia daugiau negu keturiasdešimt Lenkijos, Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos autorių. Publikacijoje surinktos žinios iš memuaristikos ir epistolografijos šaltinių rytinėse senosios Abiejų Tautų Respublikos ir su ja susijusiose teritorijose, pabrėžiama dokumentinio paveldo reikšmė istoriniams egodokumentikos tyrimams.

Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 462 p.

Katalogas apima 72 ypač vertingų Lenkijos ir Europos kultūros paveldo viduramžių rankraščių iš Torunės kolekcijos rinkinio aprašymus. Jam būdingas universalumas, kompetencija, tinkamai suprastas tarpdiscipliniškumas. Tai solidus, gausiai iliustruotas veikalas, leidžiantis susipažinti su viduramžių knygos turiniu ir jos meniškumu.

Alexandrowicz, Stanisław. Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku. – Warszawa : DiG, 2017. – 447 p.

Knyga apie Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. kartografijos istoriją. Ji naudinga besidomintiems senąja lenkų ir XV–XVIII a. su Lenkija susijusių žemių kartografija. Tekstą papildo išsami bibliografija, kurią sudaro straipsniai iš specializuotos lenkų literatūros.

Ewangelistarz Płocki z XII wieku : krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu „Perykopy Ewangeliczne“ Archiwum Diecezji Płockiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 422 p.

Mokslinė monografija, kurioje atliktas išsamus paleografinis Plocko evangelijoriaus tyrimas. Tai kritinė Plocko vyskupijos archyvo kolekcijoje saugomo kodekso (rankraštinės knygos) lotyniško teksto redakcija. Šioje knygoje atliekama lyginamoji įvairių biblinių tekstų analizė. Ji baigiama šio XII a. evangelijoriaus faksimile.

 

Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, 1939–1945 : wybór źródeł. T. 2. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : „Audiutor“, 2002. – 264 p.

Leidinių ir dokumentų kopijų, susijusių su žydų dalyvavimu gynybinėje kovoje už Lenkiją, rinkinys. Jis suteikia galimybę pažvelgti į įvykius bei žmones ne per šiuolaikinių interpretacijų prizmę, bet per turimą medžiagą ir tekstus, surinktus ir užregistruotus 1939–1945 m. Pirmoji dalis skirta žydams, tarnavusiems Lenkijos kariuomenėje, o kitos – atskiriems asmenims.

 


Anotacijas parengė Irena Surgėlienė