Naujos knygos

2017-06-01

Постников, А. Б. Древлехранилище Псковского музея : oбозрение русских рукописных документов XVI–XVIII в.в. – Москва : БуксМaрт, 2013. – 972 p.

Leidinyje pirmą kartą išsamiai apžvelgiami XVI–XVIII a. rankraštiniai dokumentai, saugomi Pskovo muziejaus senųjų dokumentų archyviniame fonde. Autorius detaliai aprašo 1219 dokumentų, kurie atspindi kasdienį visų miestiečių luomų gyvenimą, vietinių įstaigų administracijos veiklą, suteikia duomenų apie pirklių prekybos apimtis, įvairius amatus, verslus ir kt. Archeografinių tyrimų rezultatai turėtų sudominti istorikus ir lingvistus, kraštotyrininkus ir etnografus.

История России XX век. – Москва : Издательство «Э», 2016–

Т. 1, Как Россия шла к XX веку : от начала царствования Николая II до конца Гражданской войны (1894–1922). – 974 p.

Т. 2Эпоха сталинизма (1923–1953)– 750 p.

Šios knygos pirmosios iš daugelio dabartinių leidinių pateikia Rusijos istoriją kaip žmonių, o ne procesų ir jėgų istoriją. Atsisakius beasmenių „objektyvių procesų“ ir „varomųjų jėgų“ aprašymų, istoriniai procesai tampa realūs, suasmeninti ir tikroviški. Istorinę medžiagą papildo amžininkų prisiminimai, biografinės bylos, svarbūs dokumentai, nuotraukos ir kiti realūs praeities liudijimai. Kuriant šias knygas dalyvavo žymiausi Rusijos ir pasaulio mokslininkai, kurių tikslas buvo pateikti skaitytojui naują, objektyvų žvilgsnį į Rusijos gyvenimą ir kelius pačius dramatiškiausius jos egzistavimo laikotarpius.

Библиотека литературы Древней Руси. – Санкт-Петербург : Наука, 1997–. T. 1–3, 5, 19.

Senovės Rusios literatūros biblioteka – tai pirmoji tokios didelės apimties serija (numatoma išleisti 20 tomų), atskleidžianti senosios rusų literatūros turtingumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas originaliai literatūrai – raštijos paminklams, sukurtiems Senovės Rusios žemėse. Taip pat atspindėti ir verstinės literatūros paminklai: Bizantijos bažnyčios tėvų kūriniai, liturginiai tekstai, apokrifai ir kt.

Бычкова, М. Е. Русско-литовская знать ХV–XVII вв. : Источниковедение. Генеалогия. Геральдика. – Москва : Квадрига, 2016. – 366 p.

Knygoje publikuojami žinomos rusų istorikės darbai, skirti ХV–XVII a. Rusijos valstybės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdančiųjų klasių susiformavimo problemoms, bajorų luomo genealogijai ir heraldikai. Publikuojami svarbūs istorijos šaltiniai ir detalūs jų tyrimai. 

Моргунова, О. В.; Кривощапова, Ю. А.; Осипова, К. В. Русский народный календарь : этнолингвистический словарь. – Москва : АСТ-Пресс, 2015. – 539 p.

Etnolingvistiniame žodyne pateikiami dienų, savaičių, švenčių kalendoriniai pavadinimai ir aprašomos su jais susijusios apeigos, papročiai, prietarai. Surinkta medžiaga atspindi XIX–XX a. rusų kultūros ir kalbos tradiciją. Žodynas skirtas lingvistikos, folkloristikos, etnografijos specialistams bei visiems besidomintiems rusų kalba, istorija ir liaudies kultūra.

Синайский кодекс и памятники древней христианской письменности: традиции и инновации в современных исследованиях : труды Международной научной конференции «Синайский кодекс. Рукопись в современном информационном пространстве» (Пятые Загребинские чтения), Санкт-Петербург, 12–13 ноября 2009 года. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2012. – 260 p.

Straipsnių rinkinyje publikuojama tarptautinės mokslo konferencijos medžiaga, skirta virtualaus leidinio – IV a. graikiškos rankraštinės Biblijos (Sinajaus kodekso) – tarptautinio projekto užbaigai. Autorių darbuose pristatomos tradicinės (istorinės filologinės) ir naujos (panaudojant skaitmenines technologijas) viduramžių rankraštinės knygos tyrimų kryptys ir metodai. 

Маханько, Мария. Почитание и собирание древних икон в истории и культуре Московской Руси XVI века. – Москва : БуксМарт, 2015. – 351 p.

Knygoje aprašomas XVI a. Senovės Rusios politinės istorijos ir dvasinės kultūros reiškinys –senovinių ikonų rinkimas ir garbinimas. Tyrimas atliktas lyginant rašytinius šaltinius ir meno kūrinius: nagrinėjami metraščiai, aktai, XVI–XVII a. šventyklų ir vienuolynų aprašymai, ikonos ir kiti vaizduojamosios dailės kūriniai. 

Исторический атлас средневековой музыки. – Москва : Арт Волхонка, 2016. – 287 p.

Viduramžių muzikos istorijos atlasas – tai unikalus, gausiai iliustruotas leidinys, kuriame ji nagrinėjama Vakarų Europos kultūros tradicijų formavimosi kontekste. Pasitelkdami daugybę pavyzdžių, knygos autoriai tyrinėja muzikinių tekstų ir realiai skambančios muzikos skirtumus, atskleidžia Europos viduramžių muzikos polifonijos įvairovę.

Хлевнюк, Олег. Сталин : жизнь одного вождя : [биография]. – Москва : АСТ : Corpus, 2016. – 461 p.

Knygos autorius – pasaulinio garso istorikas, vienas geriausių šių dienų stalininio periodo tyrėjų, remdamasis patikimais šaltiniais ir faktais sukūrė tikrovišką šalies ir jos tuometinio lyderio paveikslą. Monografijoje nagrinėjami jau daugelį dešimtmečių daug ginčų keliantys klausimai: Stalino vaidmuo masinėse represijose, absoliučios valdžios atitekimas vienam žmogui ir jos apribojimas, kitų kelių galimybės šaliai, peršokusiai nuo monarchijos prie socializmo, ir kt.

Якерсон, С. М. Еврейская средневековая книга : кодикологические, палеографические и книговедческие аспекты. – Москва : РГГУ, 2003. – 253 p.

Knygoje analizuojami X–XV a. pergamentinių ir popierinių  dokumentų kodikologiniai, paleografiniai ir knygotyriniai ypatumai. Autorius aprašo rankraščių ir inkunabulų, kaip vieningo istorijos ir kultūros šaltinio, novatoriškus tyrimo metodus ir praktinio darbo su žydų viduramžių knyga metodiką. 

Карпов, А. Ю. Русская Церковь X–XIII в.в. : биографический словарь. – Москва : Квадрига, 2016. – 469 p.

Žodyne skelbiami visų šiuo metu žinomų Senovės Rusios bažnyčios veikėjų nuo X a. (Rusios krikšto laikotarpio) iki 1280 m. biografiniai duomenys. Pristatoma apie 700 vardų: metropolitai, arkivyskupai ir vyskupai, dvasininkai, diakonai, bažnyčios rašytojai, šventųjų paveikslų tapytojai.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė