Naujos knygos

2017-02-13

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Czyż, Anna Sylwia. Fundacje artystyczne rodziny Paców Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana : „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum“. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 526 p.

Knyga supažindina su trijų garsių XVII a. Pacų giminės asmenybių LDK pakanclerio Stepono Paco ir jo sūnų Kristupo Zigmanto ir Mikalojaus Stepono funduotais meno paminklais. Pasakodamas jų biografijas ir nušviesdamas veiklą, autorius atskleidžia skirtingas šių asmenybių menines ambicijas bei įtaką tuometiniam kultūriniam gyvenimui.

 

 

Wawrzeniuk, Joanna. Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 517 p. 

Monografijoje aprašomi mitiniai ir ritualiniai simboliai, gestai, aksesuarai ir sąvokos, atskleidžiantys magijos veiksmų, padedančių išvengti blogio, kančios, vargo, pasaulį. Tai vadovas po dvasinę ankstyvųjų viduramžių Lenkijos žemių gyventojų kultūrą.

 

 

Giemza, Lech. Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 235 p.

Knygoje apibrėžiama, kas yra esė, nagrinėjama jos vieta istorijoje, pabrėžiama, kad šiuolaikinė literatūra tai esė apie istoriją ir istorija jose. Dabartinių publikacijų istorinėse metaforose istorija ir gamta turi patrauklių elementų. Jų klasifikacija sudaro galimybes įsigilinti į specifinius žmonių mąstymo apie istoriškumą būdus.

 

 

Ilustrowany słownik biograficzny Polonii świata. T. 1. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Warszawa : współpr. Instytut Biografistyki CAN, 2014. – 423 p.

Numatoma išleisti trijų tomų žinyną, kuriame bus galima rasti informaciją apie jau mirusius lenkų kilmės žmones visame pasaulyje. Šiame tome skelbiamų straipsnių pagrindinę dalį sudaro leidinyje Polski slownik biograficzny nespausdintos biogramos. Žinyne išsamiai aprašyti jau mirusių lenkų kilmės emigrantų pasiekimai, patikslinti jų biografijų faktai.

 

Stanaszek, Bogdan; Nowakowski, Ryszard. Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIXXX w. T. 2, H–Ł. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2015. – 240 p.

2018 m. sukanka 200 metų nuo Sandomiero vyskupijos įkūrimo. Žinynas Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIXXX w. skirtas šiai sukakčiai. Antrajame jo tome spausdinama 400 dvasininkų biogramų. Jose panaudota medžiaga iš dokumentų, saugomų Sandomiero vyskupijos ir kituose archyvuose.

 

Tarkowski, Mikolaj. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 19191939. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2015. – 344 p. 

1579 m. įkurtame Vilniaus universitete 1919–1939 m., Lenkijai aneksavus Vilniaus kraštą, veikė lenkiškas Stepono Batoro universitetas. Jame susitelkę įvairių tautybių žmonės sprendė tarptautines, tarpvalstybines, ideologines ir kultūrines problemas. Tarpukario Teisės ir socialinių mokslų fakulteto istorija ilgai laukė savo monografijos. Šiame darbe autorius kruopščiai atkūrė šio fakulteto genezę, struktūrą, mokslo ir mokymo veiklą. Ypač vertinga panaudotų dokumentų bibliografija.

 

Kotłowski, Jan. Wilno w grafice dwudziestolecia międzywojennego : wystawa w Celi Konrada w Wilnie, maj–czerwiec 1994. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersyteta Mikołaja Kopernika, 1994. – 73 p. 

1994 metais Konrado celėje Vilniuje veikė Torunės universiteto bibliotekos parengta paroda „Vilnius tarpukario grafikoje“. Leidinyje pateikiama parodos medžiaga, katalogas, iliustracijos. Tekstai spausdinami lietuvių ir lenkų kalbomis.

 

Żydzi wschodniej Polski. Ser. 4, Uczeni żydowscy. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Wydawnictwo Alter Studio, 2016. – 408 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 18). 

Balstogės mokslininkų iniciatyva išleista knyga skirta retai nagrinėjamai temai – įvairių specialybių žydų tautybės mokslininkų, kilusių iš Vidurio ir Rytų Europos, biografijoms. Leidinyje spausdinami pranešimai, skaityti 2015 m. birželio 15–16 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Rytų Lenkijos žydai. Pagrindinis jos globėjas – prof. Leo Wiener, pirmasis iš Balstogės kilęs slavistikos profesorius JAV.

 

Polonika z „Berlinki“ w Bibliotece Jagiellońskiej : rękopisy, rękopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, wydawnictwa rzadkie i druki nowe : katalog obiektów zdigitalizowanych. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska, 2016. – 660 p. 

Krokuvos Jogailaičių bibliotekoje saugoma ypač vertinga buvusios Prūsijos valstybinės bibliotekos Berlyne dokumentų kolekcija, vadinama Berlinka. Šioje publikacijoje spausdinama 2013–2016 m. projekto, skirto įvairių lenkiškų Berlinkos rinkinių išsamiam tyrimui, medžiaga. Katalogą sudaro apie 1,5 tūkstančio suskaitmenintų polonistikos objektų.

 

Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej. – Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana“, 2014.

T. 1, Katalog dokumentów. – 690 p.
T. 2, Ilustracje i indeks. – 159 p. 

Kataloge pateikiami 715 XIII–XX a. pergamentinių dokumentų aprašai. Tai reikšminga Lenkijos nacionalinio paveldo, saugomo Jogailaičių bibliotekoje, dalis. Tokio turinio darbas šioje bibliotekoje parengtas pirmą kartą. Daugiau negu pusė šių dokumentų yra parašyti viduramžiais, didžioji jų dalis niekad nebuvo skelbta. Surinkta ir išsamiai parengta katalogo medžiaga turi didelę mokslinę vertę istorinių bei humanitarinių disciplinų atstovams. Antrame tome pateikiama informatyvi dokumentų aprašuose minimų asmenų ir geografinių vietovių rodyklė bei iliustracijos.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė