Naujos knygos

2017-01-23

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Полоцкие грамоты XIII – начала XVI века. – Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2015. – 2 t.

Baltarusijos ir Rusijos mokslininkų parengtas dvitomis seniausių istorinių dokumentų  (1263–1511) apie Polocko žemę rinkinys, kuriame publikuojamos sutartys tarp Polocko ir Rygos, šių miestų valdžios ir gyventojų susirašinėjimai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir jų kanceliarijų dokumentai ir kt. Pateikiami dokumentiniai šaltiniai iš Berlyno, Varšuvos, Vilniaus, Minsko, Maskvos, Rygos, Žemutinio Naugardo, Peterburgo archyvų.

 

 

Bourgain, Pascale. Le latin médiéval. – Turnhout : Brepols, 2005. – 578 p.

Leidinyje publikuojama per šimtą įvairių sričių viduramžių lotynų kalbos tekstų, atspindinčių skirtingus viduramžiškos kultūros (traktuojamos plačiai – nuo IV iki XV a.) stilius ir aspektus: administravimą, literatūrą, kulinariją, filosofiją, istoriją ir kt. Didelė tekstų įvairovė, papildyta istoriniais ir lingvistiniais įvadiniais straipsniais, padeda atskleisti viduramžiškos ir klasikinės lotynų kalbos gramatikos ir leksikos ypatumus bei skirtumus.

 

 

Comment le Livre s‘est fait livre. La fabrication des manuscrits bibliques (IVe–XVe
siècle)
: bilan, résultats, perspectives de recherche : actes du colloque international organisé à l'Université de Namur du 23 au 25 mai 2012. – Turnhout : Brepols, 2015. – 296 p. – (Bibliologia ; 40).

Biblijos tekstas ir jos rankraštinė tradicija visais laikais sulaukdavo išskirtinio daugelio filologų, egzegetų ir istorikų dėmesio, tačiau jos „įsikūnijimas“ į knygą kaip į materialų objektą buvo nepakankamai tyrinėjamas. Tarptautinio kolokviumo medžiagoje nagrinėjama, kaip Šventojo Rašto tekstų materializacija buvo sprendžiama įvairiais laikotarpiais skirtingose šalyse, analizuojami pasiekti rezultatai, nubrėžiamos būsimų tyrimų gairės ir perspektyvos.

 

 

Les femmes, la culture et les arts en Europe entre Moyen Âge et Renaissance. – Turnhout : Brepols, 2016. – 560 p.

Straipsnių rinkinyje analizuojama, kaip moterys globojo ir rėmė bibliofilinę, literatūrinę ir meninę veiklą viduramžiais ir ankstyvojo renesanso laikais, parodomas jų vaidmuo rašytinių ir ikonografinių, bažnytinio ir pasaulietinio turinio darbų sklaidoje. Daugiadisciplininis metodas atskleidžia kultūrinį feminizmo fenomeną, novatoriškai ir originaliai traktuoja moterų mecenačių veiklą Europoje XIII–XVI amžiuje. 

 

Transmission et réception des Pères grecs dans l'Occident, de l'Antiquité tardive à la Renaissance :  entre philologie, herméneutique et théologie : actes du colloque international organisé du 26 au 28 novembre 2014 à l'Université de Strasbourg. – Turnhout : Brepols, 2016. – 597 p.

Tarptautinio kolokviumo medžiagoje nagrinėjama pirmųjų krikščionybės autorių – Bažnyčios tėvų – kūrybos transmisijos ir recepcijos sklaida Vakaruose nuo vėlyvosios antikos iki renesanso. Teologai, istorikai, vertėjai tyrinėja dvasinį palikimą įvairiais aspektais: rankraščių ir žmonių judėjimą iš Rytų į Vakarus, Šventųjų tėvų raštų graikų ir lotynų kalbomis atsispindėjimą viduramžių bibliotekų inventorinėse knygose ir kt.

 

Sicard, Patrice. Iter Victorinum : la tradition manuscrite des œuvres de Hugues et de Richard de Saint-Victor : répertoire complémentaire et études : avec un index cumulatif des manuscrits des œuvres de Hugues et de Richard de Saint-Victor. – Turnhout : Brepols, 2015. – 904 p.

Žymių viduramžių mistikų Hugono (1096–1141) ir Ričardo (apie 1110–1173) Viktoriškių rankraštinės kūrybos katalogas. Išsamiose rodyklėse nurodomi įvairūs šaltiniai, kuriuose randamos epitafijos, sentencijos, biografinės pastabos, miniatiūros, iliuminacijos, įrašai ir kt., priskiriami šiems dvasios mokytojams.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė