Naujos knygos

2016-10-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Lexikon der christlichen Ikonographie. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2015. – 8 t. 

Aštuonių tomų veikalas apima visas įprastas sakralinio meno vaizdavimo temas nuo ankstyvosios krikščionybės laikų iki XX a. pradžios. Pirmuose keturiuose tomuose pateikiama krikščioniškosios ikonografijos vaizdų ir siužetų interpretacija, jų kaita bei sąryšiai. Kiti tomai skirti šventųjų, jų atributų, simbolių bei švenčių ikonografijai. Leidinio tekstą papildo 2300 iliustracijų.

 

Safronovas, Vasilijus. Kampf um Identität : die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. 342 p. 

Monografijoje nagrinėjamas Europos istoriografijoje iki šiol beveik netyrinėtas reiškinys – atminimo kultūrų ir tapatybės ideologijų tarpusavio santykis. Jam atskleisti pasirinktas Klaipėdos miestas. Remiantis įvairių mokslo šakų teorijomis ir metodologijomis, knygoje atskleidžiama ideologijų kaita Klaipėdoje ir ją lydėję praeities vertinimo bei savęs suvokimo pokyčiai. Aptariama tapatybės ideologijų konkurencija Klaipėdos miesto komunikacinėje erdvėje skirtingais laikotarpiais: tarpukariu, pokariu, laikotarpiu po 1988 metų. 

 

Goetz, Hans-Werner. Die Wahrnehmung anderer Religionen und christlich-abendländisches Selbstverständnis im frühen und hohen Mittelalter (5.–12. Jahrhundert). – Berlin : Akademie Verlag, 2013. – 2 t. 

Vakarų krikščionių savivoka bei kitų religijų suvokimas ankstyvaisiais ir brandžiaisiais viduramžiais – svarbi kultūrologijos tema, kurią dviejų tomų monografijoje išsamiai nagrinėja vokiečių medievistas Hansas Verneris Getcas. Autorius apžvelgia ir lygina visų tuo metu žinomų religijų išpažinėjus: pagonis, musulmonus, judėjus, graikų ortodoksus, eretikus. Nelieka be dėmesio ir veikalai, kuriuose atsispindi studijoje keliami klausimai. Knygos pabaigoje spausdinami išsamūs naudotų šaltinių bei literatūros sąrašai, dalykinė ir autorių rodyklės.

 

Steinmann, Martin. Handschriften im Mittelalter : eine Quellensammlung.Basel : Schwabe, 2013. 932 p. 

Knygoje autorius apžvelgia viduramžių šaltinius lotynų, vokiečių, prancūzų, italų, anglų, keletą airių ir ispanų kalbomis. Dauguma nagrinėjamų rankraščių savo kilme yra iš Centrinės Europos. Tekstai pateikti chronologiškai, jų vertimai į vokiečių kalbą suteikia skaitytojui galimybę geriau juos suprasti. Jei yra būtina ir įmanoma, rankraščiai palyginami. Knygoje pateikiamos išsamios vardų, rankraščių, autorių ir dalykinės rodyklės.

Die Weisheit baut sich ein Haus : Architektur und Geschichte von Bibliotheken.München : Prestel, 2011. – 415 p. 

Knygoje plačiai apžvelgiama bibliotekų istorija ir architektūra. Pateikiama privačių, vienuolynų, universitetų, nacionalinių, išnykusių, filmuose ar literatūroje minimų bibliotekų istorija. Daug dėmesio knygoje skiriama bibliotekų pastatams, užimantiems svarbią vietą architektūros istorijoje. Nagrinėjami įvairių laikų bei šalių žymūs statiniai ir projektai: Mikelandželo Buonaročio (Michelangelo Buonarroti) Biblioteca Laurenziana Florencijoje, Vatikano apaštalinė biblioteka, Etjeno-Luji Bulė (Étienne-Louis Boullée) Karališkoji biblioteka, Makso Dudlerio (Max Dudler) Jokūbo ir Vilhelmo Grimų centras, Toyo Ito mediateka Sendajuje ir daugelis kitų.

 

Gotik : Bildkultur des Mittelalters von 1140–1500.[Potsdam] : Ullmannl, [2012]. – 568 p. 

Monumentali žymaus leidėjo Rolfo Tomano (Rolf Toman) parinktos ekspertų grupės knyga supažindina skaitytoją su gotikos epocha. Tai, ką katedrose, vienuolynuose, rūmuose, tvirtovėse, rotušėse ir lobynuose įamžino garsus fotografas Achimas Bednorcas (Achim Bednorz), daugeliui tų vietų lankytojų dažnai lieka neprieinama, nematoma ar svaiginančiame aukštyje neįžiūrima. Didelis nuotraukų formatas leidžia parodyti gausybę detalių iš arti. Knygoje apžvelgiama ne tik viduramžių architektūra, bet ir skulptūros, baldai, gobelenai, paveikslai, indai, knygų iliustracijos ir kt. Išsamiai nagrinėjama tuometinė rūmų bei klerikalinė kultūra, riteriška gyvensena, švietimo centrų veikla.

 

Reise in die alte Heimat Ostpreußen in 1000 Bildern.Königswinter : Ed. Lempertzl, 2011. – 399 p. 

Rytų Prūsija – kraštas tarp Nemuno ir Vyslos: derlingos žemės, miškai, idiliški kaimeliai, jūros skalaujami paplūdimiai, Karaliaučiaus, Tilžės, Klaipėdos gatvelės. Knygoje spausdinama 1000 prieš Pirmąjį pasaulinį karą išleistų atvirukų, pateikiami jų išsamūs aprašymai. Šie Minos Košvitc (Minna Koschwitz ) kolekcijos atvirukai, atspindintys XIX–XX a. pr. Rytų Prūsijos gyvenimą, publikuojami pirmą kartą. Knygoje surinkta medžiaga yra ne tik maloni pažintis su minėto laikotarpio Rytų Prūsija, bet ir papildomas šaltinis šio krašto kultūros ir istorijos studijoms. 

Kuckenburg, Martin. Eine Welt aus Zeichen : die Geschichte der Schrift.Darmstadt : Theiss, 2015. 208 p. 

Gausiai iliustruotoje monografijoje Martinas Kukenburgas išsamiai aprašo įvairias rašto sistemas ir jų istorinę raidą, analizuoja jų įvairiapusį vaidmenį bei reikšmę pasaulio kultūrose. Autorius supažindina su svarbiausiais Senojo ir Naujojo pasaulio raštais, pabrėžia jų ženklų įvairovę, skirtingas struktūras ir ypatumus. 

 

Janzin, Marion; Güntner, Joachim. Das Buch vom Buch : 5000 Jahre Buchgeschichte.Hannover : Schlüter, 2007. 512 p. 

Monografijoje išsamiai apžvelgiama 5000 metų knygos kultūros istorija. Autoriai vaizdžiai pasakoja, kaip keitėsi knyga nuo molio lentelių, pergamento ritinių, pirmųjų rankraštinių įrištų knygų, inkunabulų iki šiuolaikinių leidinių. Jie detaliai aiškina spausdinimo techniką, aprašo knygų formas, gilinasi į įrišimo meną. Nelieka be dėmesio tipografija, rašytojų darbas, bibliotekos, cenzūra. Šis leidimas papildytas pastarųjų dešimties metų knygos raidos apžvalga, pristatomos skaitmeninės knygos.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė