Naujos knygos

2015-11-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Güttner-Sporzyński, Darius von. Poland, holy war, and the Piast monarchy, 1100–1230. – Turnhout : Brepols, 2014. – 294 p. 

Išsamus veikalas suteikia naujų perspektyvų tarptautinėms studijoms, nagrinėjančioms religijos sankcionuotų karų temą. Autorius aprašo Lenkijos valdovų invaziją į Baltijos šalis – paskutinius pagonių bastionus Europoje. 

 

 

Women in the medieval monastic world. – Turnhout : Brepols, 2015. – 377 p. 

Anksčiau vienuoliai istorikai ignoravo arba menkino moterų dalyvavimą vienuolynų gyvenime, bet šiuolaikiniai tyrinėtojai stengiasi atkurti pusiausvyrą. Vis daugiau dėmesio sulaukia didžiulis moterų įnašas į viduramžių religinį gyvenimą. Knygoje pasakojama, kaip atsirado ir plito moterų vienuolynai įvairiose šalyse, apie moterų vienuolių ryšius su pasaulietinėmis ir bažnytinėmis institucijomis bei savo kaimynais, apie jų meninius pasiekimus ir dvasinį gyvenimą.

 

Food & history. – Turnhout : Brepols 2003–.                                  

Vol. 11, iss. 2 (2013). – 2014. – 410 p. 

Leidinį sudaro įvairių šalių autorių straipsniai anglų ir prancūzų kalbomis, nagrinėjantys vyndarystės istoriją, restoranų ir viešbučių darbuotojų tarpusavio bendravimą bei jų santykius su darbdaviais, maisto reikšmę XIX–XX a. Vakarų Europoje ir JAV.

Food & history. – Turnhout : Brepols 2003–.       

Vol. 12, iss. 1 (2014). – 2015. – 253 p.

Šiame tome pateikiama kakavos ir šokolado bei kitų su jais susijusių produktų paplitimo istorija visame pasaulyje. Moterų darbas konditerijos cechuose, griežtos taisyklės, masinės gamybos savitumai, produkcijos reklama – visa tai aprašyta Europos maisto istorijos ir kultūros instituto išleistame leidinyje.

 

Behaving like fools : voice, gesture, and laughter in texts, manuscripts, and early books. – Turnhout : Brepols, 2010. – 301 p. 

Esė autoriai teigia, kad juokdarių aukso amžius buvo 1200–1600 metai, ir bando išsiaiškinti, koks jų elgesys verčia žmones juoktis. Ne tik besikeičianti veido kaukė, bet ir vaidyba, gestai ir kitos ypatybės parodo, kad prieš jus – juokdarys. Jo elgesio apibūdinimas padeda suprasti paplitusį juokdario personažą, jo kvailoką elgesį, pavaizduotą rankraščių ir senųjų knygų tekstuose bei iliustracijose. 

 

 

Understanding emotions in early Europe. – Turnhout : Brepols, 2015. – 357 p. 

Straipsnių rinkinyje, remiantis naujausiais mokslininkų tyrinėjimais, nagrinėjama, kaip viduramžių ir ankstyvųjų moderniųjų laikų europiečiai suprato ir reiškė emocijas. Emocingas turinys gali būti būdingas ritualams, religinių įstaigų, muitinių, teismų oficialiems dokumentams, įstatymų leidybai, kasdieniniams pokalbiams kultūros ir bendruomenės struktūrose. 

 

Scraped, stroked, and bound : materially engaged readings of medieval manuscripts. – Turnhout : Brepols, 2013. – 240 p. 

Šis esė rinkinys – tai originalus indėlis į viduramžių rankraščių tyrinėjimą. Autoriai ne tik supažindina skaitytoją su rankraščių įrišimo menu, rašybos įvairiais įrankiais ypatumais, pergamento ir popieriaus gamyba, bet ir stengiasi perduoti originalaus rankraščio aurą: pergamento kvapą, folianto svorį, verčiamų puslapių šlamesį. Patyrę viduramžių rankraščių tyrinėtojai kartu su šių dienų knygrišiais suteikia informaciją, leidžiančią suvokti rankraščių vertę. 

 

 

Monasteries on the borders of medieval Europe : conflict and cultural interaction. – Turnhout : Brepols, 2013. – 271 p. 

Dešimties skyrių knygoje atskleidžiamas vienuolynų vaidmuo stengiantis išlaikyti politines ir kultūrines valstybių sienas vėlyvųjų viduramžių Europoje. Straipsnių autoriai, pasinaudodami rašytiniais, archeologiniais bei kitais materialiais įrodymais, nagrinėja vienuolynų ir elgetaujančių vienuolių išplitimą Skandinavijoje, Iberijoje, Rytų Centrinėje Europoje, Britų salose, šiaurinėje Prancūzijoje, Balkanuose, frankų užkariautoje Graikijoje.

 

 

Snijders, Tjamke. Manuscript communication : visual and textual mechanics of communication in hagiographical texts from Southern Low Countries, 900–1200. – Turnhout : Brepols, 2015. – 493 p. 

Knygoje aprašoma, kaip viduramžių vienuolynuose, įsikūrusiuose pietinėse Žemųjų šalių teritorijose, buvo kuriami hagiografiniai rankraščiai ir kaip jie tapo paklausūs tarp tikinčiųjų. Tai šventųjų gyvenimų ir kančių aprašymai, kuriuos naudojo pamokslininkai religinių apeigų metu. Šie rankraščiai buvo verčiami į kitas kalbas, adaptuojami, ilginami, transformuojami, bet niekada nebuvo trumpinami. Jų perrašinėjimas ir platinimas benediktinų vienuolynuose davė pradžią raštingumo plėtrai viduramžiais.

 

 

Medieval letters : between fiction and document. – Turnhout : Brepols, 2015. – 471 p. 

Knygoje publikuojama to paties pavadinimo konferencijos, vykusios 2013 metais Sienos mieste, medžiaga. Mokslininkai iš įvairių šalių pateikė savo analizes apie viduramžių laiškų, parašytų lotynų ir kitomis Europos šalių kalbomis, vertę ir šių išteklių panaudojimą, nagrinėjant socialinę, literatūros ir teisės istoriją.

Rewriting the Middle Ages in the twentieth century. – Turnhout : Brepols, 2015. – 269 p. 

Trečiame serijos „Political theory and practice“ tome tyrinėtojų dėmesys skiriamas viduramžių politinėms idėjoms. Tai nacionalinių ir tarptautinių tradicijų istoriografijoje apžvalga. Mokslininkai, norėdami išsamiai išnagrinėti šią temą, subūrė viduramžių tyrinėtojus, kurie domisi tokiomis sritimis kaip istorija, menas, literatūra, teologija.

Religious cohabitation in European towns (10th–15th centuries). – Turnhout : Brepols, 2014. – 326 p. 

Knygoje surinkti straipsniai prancūzų, anglų ir ispanų kalbomis, pasakojantys apie įvairių religinių bendruomenių narių tarpusavio bendravimą viduramžių miestuose Portugalijoje, Vengrijoje ir Egipte. Teisinis kilusių problemų sprendimas sudomino septyniolika istorijos, teisės, archeologijos bei religijos specialistų iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vengrijos, Portugalijos, Libano, Izraelio, Tuniso ir JAV.

Spoken and written language : relations between Latin and the vernacular languages in the earlier Middle Ages. – Turnhout : Brepols, 2013. – 364 p. 

Veikalo objektas – lingvistinis reiškinys viduramžių Europoje, vadinamas diglossia (oficialioji kalba ir prastakalbė). Oficialioji lotynų kalba buvo skirta bažnytinėms, teisinėms dokumentų įforminimo reikmėms, o įvairūs vietiniai dialektai – buitiniam bendravimui. Autorių kolektyvas narplioja lotynų kalbos ir vietinių dialektų, taip pat pačių dialektų sąveikos problemas. Knyga skiriama istorikams, kultūros istorikams, studentams, besidomintiems tekstų nagrinėjimu bei kalbotyra.

Writing and the administration of medieval towns. – Turnhout : Brepols, 2014. – 365 p. 

Šioje knygoje dėmesys sutelktas į viduramžių miestuose paplitusius institucinius rašytinius šaltinius, kurie labiausiai buvo reikalingi bendruomenei. Tai teisės raštų kolekcijos, laisvių chartijų raštai ir municipaliniai registrai, kurių nuotraukas galima pamatyti leidinyje.

Uses of the written word in medieval towns. – Turnhout : Brepols, 2014. – 453 p. 

Veikale daugiausia dėmesio skiriama viduramžių miestų gyventojų asmeninių dokumentų, rašytų profesiniais ir religiniais tikslais, analizei. Rašytinių tekstų poreikis ir nauda negalėjo būti vienodi bendruomenei ir atskiriems asmenims. Atsižvelgiant į miesto gyventojų įvairovę, galima manyti, kad skirtingų socialinių grupių raštingumo įgūdžiai taip pat skyrėsi. Mokslininkams kyla klausimas: ar buvo ryšys tarp praktinio raštingumo, literatūrinės kūrybos ir knygų leidybos?

Analysis of ancient and medieval texts and manuscripts : digital approaches. – Turnhout : Brepols, 2014. – 346 p. 

Mokslininkų kūrybingumas, jų interesų įvairiapusiškumas bei skaitmeninės priemonės leidžia atrasti naujų galimybių moksliniams tyrimams atlikti. Šiame straipsnių rinkinyje siekiama apžvelgti kompiuterinius metodus, taikomus tyrinėjant antikos ir viduramžių rankraščius (nuo kodeksologijos ir paleografijos iki tekstų vertinimo, literatūrinių ir istorinių studijų).

The social life of illumination : manuscripts, images, and communities in the late Middle Ages. – Turnhout : Brepols, 2013. – 552 p. 

Antologijoje pirmą kartą plačiai apžvelgiama problema, atsiradusi meno istorijos ir literatūros studijų sankirtoje. Įvairių šalių mokslininkai susibūrė, kad atskleistų, kaip knygų iliustracijos „gyvena savo socialinį gyvenimą“. Atmetus tradicinę prielaidą, kad iliustruoti rankraščiai buvo skirti daugiausia pavienio skaitytojo ar žiūrovo akims, šioje esė antologijoje bandyta įrodyti, kad iliustracijos įgavo visiškai naują aspektą: jas galėjo aptarinėti religiniai veikėjai ar šeimos nariai, aprašyti, paaiškinti, apžiūrinėti viešųjų skaitymų metu, demonstruoti kaip pasaulietines ir religines vertybes.

Travels and mobilities in the Middle Ages : from the Atlantic to the Black Sea. – Turnhout : Brepols, 2015. – 342 p. 

Tyrimų kolekcijos autoriai – įvairių pasaulio šalių mokslininkai – nagrinėja kelionių ir mobilumo viduramžių Europoje temas. Tai religinės ir diplomatinės kelionės, migracija, mobilumas ir jo valdymas, skirtingų lyčių asmenų mobilumas, materialinė kultūra ir mobilumas, mobilumas ir negalia, kelionės pagal statusą, „namų“ ir „užsienio“ sąvokos.

Struggling with the environment : land use and productivity. – Turnhout : Brepols, 2015. – 499 p. 

Šio veikalo tikslas – išsiaiškinti, kaip, kada ir kokiose struktūrinėse ribose žemė buvo naudojama žemės ūkiui. Iškeltos problemos nagrinėjamos atsižvelgiant į skirtingas ūkininkavimo strategijas ir socialines sąlygas. Žemės ūkis visada buvo kova su aplinka, nes žemės ūkio gamyba iš tikrųjų yra taikomoji ekologija.

Medieval coins and seals : constructing identity, signifying power. – Turnhout : Brepols, 2015. – 547 p. 

Knygos sudarytoja subūrė istorikus, numizmatus ir meno istorikus, kurie savo straipsniuose naujai pažvelgė į monetas ir antspaudus kaip į viliojančias viduramžių meno relikvijas, atlikusias svarbų vaidmenį jų kūrimo laikotarpiu. Šie griežtai kontroliuojami objektai atspindėjo valdžią, jos tapatumą, teisėtumą, demonstravo dinastijų seką ir paveldimumą.

Goehring, Margaret. Space, place and ornament : the function of landscape in medieval manuscript illumination. – Turnhout : Brepols, 2013. – 196 p. 

Autorė sutelkia dėmesį į XIII a. pabaigos – XVI a. pradžios rankraščius iš Paryžiaus, Šiaurės Prancūzijos, Flandrijos ir nagrinėja peizažo atsiradimo reikšmę rankraščių iliustracijose vėlyvaisiais viduramžiais. Keturiuose knygos skyriuose atskleidžiamas peizažo vaidmuo bei santykis su ornamentika, erdvės ir vietos reikšmė. Leidinys gausiai iliustruotas.

Claridge, Amanda ; Herklotz, Ingo. Classical manuscript illustrations. – London : The Royal Collection in association with Harvey Miller Publishers, 2012. – 413 p. – (The Paper Museum of Cassiano Dal Pozzo. Series A, Antiquities and Architecture). 

Leidinyje aprašoma Romos globėjo ir kolekcininko Cassiano dal Pozzo bei jo jaunesniojo brolio XVII amžiuje surinktų piešinių ir grafikos kolekcija. Tai vienas iš svarbiausių bandymų iki fotografijos amžiaus surinkti vizualines žmonijos žinias, dokumentuojant senovės meno, kultūros, architektūros ir topografijos, gamtos istorijos ir socialinių papročių vertybes. Knyga gausiai iliustruota.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė