Naujos knygos

2015-11-05

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Szot, Adam. Abp Romuald Jałbrzykowski – metropolita wileński. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. – 339 p. 

Neatsiejami ryšiai jungia Lenkijos bažnyčios ir LDK teritorijų istoriją. Nuo 1387 m. (po Lietuvos krikšto) Vilnius tapo bažnytinės administracijos ir religinio gyvenimo centru. Autorius knygoje supažindina su Vilniaus arkivyskupo metropolito Romualdo Jalbžykovskio (Romuald Jałbrzykowski) apaštališkojo darbo Vilniuje laikotarpiu. Vėliau okupacinė valdžia privertė jį išvykti į Lenkiją, kur jis gyveno iki mirties. 

 

Gałędek, Michał. Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. – Gdańsk : Wydawnictwo Historyczne Tabularium Julian Skelnik, 2012. – 378 p. 

Knygoje pristatomi daugiamečių tyrinėjimų rezultatai, paremti gausiais Lenkijos ir užsienio šalių archyviniais dokumentais. Vilniaus kraštui skirtame leidinyje analizuojami mokslinės veiklos ir Prūsijos įstatymų leidybos įkvėpti tarpukario teisinės doktrinos ir teisės aktų projektai, vertinami Antrojoje Lenkijos Respublikoje priimti administracinio suskirstymo sprendimai, pagrindiniai aktai. Tai gerai dokumentuota, informatyvi ir vertinga monografija.

 

Skibniewska, Józefa. Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 722 p. 

Aleksandras Jogailaitis – Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius, talentingas vadovas, visada artimas Lietuvai, palaidotas Vilniaus katedroje. Trijų dalių publikacijoje aprašomas bendras jo dvaro vaizdas, struktūra ir dydis, atliekama jo funkcijų analizė, aptariamas dvariškių aprūpinimas ir atlyginimo už jų nuopelnus būdai. Knyga užbaigiama karališkojo dvaro narių (apie 2000 žmonių, kurių didžioji dalis – pareigūnai ir dvariškiai) charakteristikomis. Panaudoti informatyvūs archyviniai šaltiniai.

 

Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII–XVI w.). – Gdańsk ; Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – 264 p. 

Artėjant 400-osioms Horodlės unijos metinėms, Olštyno Varmino-Mozūrų unversitete 2013 m. rugsėjo 12–13 d. vyko tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos ir jos kaimynų tarpusavio santykiams (XIV–XVI a.) aptarti. Knygoje spausdinami konferencijoje perskaityti pranešimai, kuriuose nagrinėjamos politinės santvarkos, socialinės, ūkinės, kultūrinės, nacionalinių ir diplomatinių santykių problemos. Išskirtinis dėmesys atkreipiamas į LDK santykius su Lenkijos ir Prūsijos karalystėmis. Panaudoti informatyvūs archyviniai šaltiniai.

Świegocki, Kazimierz. Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013. – 343 p. 

Knygos autorius, paskelbęs šešis poezijos tomus, paskutiniu metu pripažintas kaip originalus literatūros tyrinėtojas ir kritikas. Monografijoje jis brandžiai ir kūrybingai atskleidžia žymių poetų ir asmenybių privalumus ir kūrybines paslaptis, nagrinėja žmogaus santykių su visuomene ir Dievu vaizdavimą jų poezijoje. Knyga, nors skirta literatams, turi filosofinį atspalvį, todėl bus įdomi ne tik mokslininkui, bet ir eiliniam skaitytojui.

Kraszewski i wiek XIX : studia. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód“. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – 700 p. 

Juozapas Ignotas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski) žinomas XIX a. istorikas, rašytojas, kritikas ir publicistas. Jo darbai aktyviai nagrinėjami XXI a. Publikacijoje pabrėžiama, kad J. I. Kraševskis savo kūryboje pateikia vaizdingą XIX a. Europos kultūros ir istorijos portretą. Straipsnių rinkinyje atskleidžiama jo asmenybė, nagrinėjami įvairūs jo darbai. Tai kelių mokslo institucijų ir draugijų bendro darbo rezultatas.

 

Kraszewski i nowożytność : studia. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód“. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 857 p.

Straipsnių rinkinyje gvildenama rašytojo europinės veiklos tema. Ypatingo dėmesio susilaukė Rytų Europos šalys, platūs rašytojo kultūriniai ir literatūriniai ryšiai, išskirtiniai santykiai su Ukraina, jų atspindėjimas literatūroje. Šiuolaikiškas knygos autorių požiūris į Juozapo Ignoto Kraševskio (Józef Ignacy Kraszewski) kūrybą atveria naujus jos tyrinėjimo horizontus.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. – T. 2 : Katedra w Grodnie. 228 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 4). 

Antras leidinio tomas skirtas buvusios Trakų vaivadijos Gardino jėzuitų katedros sakralinės architektūros meno paminklų aprašymui (bažnyčios – dabartinės katedros, kolegijos ir mokyklos – dabar kalėjimo pastatai, vaistinės, vyskupų kurijos pastatui ir kt.). Tekstinę medžiagą papildo iliustracijos.

Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. – Lublin : Archiwum Państwowe, 2012. – 622 p.

Grupės istorikų-medievistų parengtas kolektyvinis darbas – Liublino Valstybiniame archyve išsaugota seniausia Liublino miesto teismo dalyvių registracijos knyga. Istorikų vertinimu – tai vienas svarbiausių istorinių šaltinių, supažindinančių su Liublino praeitimi, jo viduramžių istorija. Leidinyje daug informacijos apie miesto sandarą, jo valdžios atstovus, teisinę kultūrą, gyventojus, tarpusavio problemas, prekybinius santykius ir tarptautinius ryšius.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė