Naujos knygos

2015-09-14

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Błaszczyk, Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – T. 1: A–F. – 683 p.

Knygos autorius – istorikas, savo moksliniuose darbuose tyrinėjantis LDK ir Lietuvos istoriją. Tai pirmas žemaičių bajorijai skirtos serijos tomas. Monografijoje nagrinėjama atskirų asmenų, šeimų, giminių genealogija, jų gyvenimo aplinkybės. Autorius remiasi įvairia XV–XVI a. informacija ir XVI–XVII a. surašymo dokumentais. Giminių pavardžių etimologija pagrįsta dabartinio „Lietuvių pavardžių žodyno“ medžiaga. Bibliografijoje nurodomi autoriaus panaudoti Lenkijoje ir Lietuvoje saugomi rankraštiniai dokumentai bei spausdinti moksliniai darbai.

 

Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 174 p. 

Knygoje spausdinami keturių LDK administracinių vienetų (Žemaičių kunigaikštystės, Breslaujos, Trakų ir Valkavisko apskričių) bajorų, 1621 m. pašauktų į karo tarnybą, sąrašai. Unikaliame istorijos šaltinyje išsaugota svarbi informacija apie šių teritorijų gynybą, karines pajėgas, ginkluotę, administracinį padalijimą, taip pat apie gyventojus, jų pavardes. Knygoje panaudota Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomų dokumentų medžiaga.

 

Paszkiewicz, Urszula. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. – Supl. 2. – 636 p. 

Knygoje skelbiami Nacionalinio Osolinskių fondo Vroclave bibliotekoje saugomi Abiejų Tautų Respublikos rytinių žemių privačių ir institucinių bibliotekų inventorių ir katalogų sąrašai (2151 aprašas). Knygą sudaro dvi dalys: pavienių dokumentų ir rinkinių aprašai. Jie išdėstyti abėcėlės tvarka, atsižvelgiant į vietovių, kuriose buvo bibliotekos, pavadinimus.

 

Mikulski, Waldemar; Jarosław, Zawadzki. Opisy zamków białoruskich z inwentarzy dóbr przechowywanych w archiwum Radziwiłłów w Archiwum Głównym Akt Dawnych. – Warszawa : DiG, 1999. – 88 p. 

Pateikiama informacija apie aštuonias dviejų tipų – privačias, priklausiusias Radvilų giminei, ir valstybines – Baltarusijos pilis. Autorius remiasi vieno didžiausių ir svarbiausių Vidurio Europoje, nors ir išsklaidyto po įvairias šalis, Radvilų archyvo turto inventoriniais dokumentais.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – T. 2 : Województwo trockie, XIV–XVIII wiek.687 p. 

Antrajame leidinio tome pateikiama LDK Trakų vaivadijos istorijos santrauka ir trumpos vaivadijos valdininkų biogramos, išdėstytos pagal jų gyvenamąją vietą. Medžiaga naudinga mokslininkams ir visiems besidomintiems senosios Lenkijos ir Lietuvos valstybės istorija.

Stradomski, Jan. Rękopisy i teksty : studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI wieku. – Kraków: Wydawnictwo „Scriptum“ Tomasz Sekunda, 2014. – 368 p. – (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne ; t. 10). 

Knygos autoriaus atlikti tekstologiniai tyrimai atitinka aukščiausius standartus. Monografijoje aptariamas Abiejų Tautų Respublikos iki pirmojo jos padalijimo bendrasis paveldas, Rytų krikščioniškosios kultūros vaidmuo, ryšiai su kitų šalių knyginėmis tradicijomis. Tai viena svarbiausių mūsų laikų slavistikos knygų.

 

Łopatecki, Karol; Walczak, Wojciech. Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie = Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011–. 

T. 1. – 2011. – 331 p.
T. 2 : Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma [[] Thome Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen. [2011]. – 36 žml.

Dvitomis sudarytas iš iliustracijomis papildytos tekstinės medžiagos ir 36 žemėlapių albumo. Išskirtinio autorių dėmesio sulaukė trys pas Lenkijos karalius tarnavę kartografai, kurių žemėlapiai ir planai buvo kruopščiai tyrinėjami Nacionaliniame ir Kariniame archyvuose Stokholme. Knygos tekstas spausdinamas lenkų ir anglų kalbomis.

Wilno i Wileńszczyzna w pamiętnikach z lat pierwszej wojny światowej. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 156 p. – (Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918) ; t. 1). 

Knygoje publikuojami trys niekur neskelbti tekstai: Stanislovo Aleksandrovičiaus (Stanislaw Aleksandrowicz) memuarų fragmentas, Tadeušo Hrynievičiaus (Tadeusz Hryniewicz) ir Vaclovo Vincento Lubensko (Wacław Wincenty Łubieński) dienoraščiai. Tai vertingas Vilniaus ir Vilniaus krašto istorijos šaltinis.

 

Ostatnia droga marszałka Józefa Piłsudskiego : Warszawa–Kraków–Wilno. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 477 p. 

Albumas skirtas 1935 m. Varšuvoje ir Krokuvoje vykusiai Juzefo Pilsudskio (Józef Piłsudski) kūno laidotuvių ir jo širdies palaidojimo Vilniaus Rasų kapinėse ceremonijai. Jame skelbiama 450 fotografijų.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė