Naujos knygos

2015-06-12

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Krahel, Tadeusz. Diecezja wileńska : studia i szkice. – Białystok : Wydawnictwo św. Jerzego, 2014. – 504 p. 

Tadeušas Krahelas (Tadeusz Krahel) – Romos katalikų kunigas, mokslininkas, dėstytojas. Straipsnių rinkinys, išleistas 50-ųjų jo kunigavimo metinių proga, skirtas krikščionybės Lietuvoje istorijai nuo krikšto pradžios iki 1925 m., kai Vilniaus vyskupija buvo paskelbta arkivyskupija. Knygoje pateikiama išsami Tadeušo Krahelo darbų bibliografija, jam vadovaujant parengtų diplominių darbų sąrašas, nurodytos Lenkijoje ir kitose šalyse vykusios mokslinės konferencijos, kuriose jis dalyvavo. Prieduose atsiskleidžia plati ir produktyvi kunigo veikla.

 

 

Krahel, Tadeusz. Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej : studia i szkice. – Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2014. – 319 p.  

Publikacija skirta Vilniaus arkivyskupijos politinės ir administracinės situacijos, jos struktūros, veiklos, dvasininkų likimų Antrojo pasaulinio karo metu analizei. Leidinyje pateikiama informacija apie 1939–1941 m. į Sibirą ištremtus arkivyskupijos dvasininkus, jiems vykdytus nusikaltimus.

 

 

Śmierci się z nas nikt nie boi“ : listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRS : wybór źródeł. – Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2012. – 416 p.  

Knygą sudaro Vilniaus arkivyskupijos kunigų – laiškų autorių ir adresatų – biogramos ir publikuojami laiškai bei kiti dokumentai. Po Antrojo pasaulinio karo TSRS teritorijoje likę Vilniaus arkivyskupijos kunigai palaikė glaudžius ryšius su Lenkijos dvasininkais. Tarp Balstogės arkivyskupijos archyve saugomų mirusių kunigų dokumentų rasta ir jų korespondencija. Laiškuose atspindėta tuometinė situacija Vilniaus arkivyskupijoje, kasdieninio gyvenimo ir pastoracinio darbo problemos, susirūpinimas dėl vykusių pokyčių, lūkesčiai po II Vatikano susirinkimo. 
 

 

Kucharski, Tomasz. Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 342 p. 

Monografijos autorius analizuoja piktnaudžiavimo valdžia reiškinį, jo vaidmenį ir įtaką Abiejų Tautų Respublikos santvarkos ir teisės istorijai bei politikai. Ankstesniuose tyrimuose ši problema nesusilaukė reikiamo dėmesio nei juridinėje literatūroje, nei politinėse diskusijose. Knygoje pabrėžiama naujo požiūrio į šią problemą būtinybė, pažymima galimybė naudotis teisės istorijos mokslinių tyrimų rezultatais.

 

Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum“ Tomasz Sekunda, 2014. – 281 p. – (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistycne ; t. 9). 

Devintas serijinio leidinio tomas skirtas tolerancijos temai. Jame spausdinama 2014 m. birželio16–18 d. Naujojo Sončio (Nowy Sącz) apskrities muziejuje tuo pačiu pavadinimu vykusios konferencijos medžiaga. Konferencijoje pristatyti tyrimai apima slavų apgyvendintus regionus. Diskusijose nagrinėjamas platus tolerancijos problemų ir jos stokos religinėje sferoje amžių sandūroje spektras.

 

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. – T. 2. – 456 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 5). 

Gausiai iliustruotame leidinyje aprašoma 19 Romos katalikų bažnytinio paveldo objektų (išlikusių ir sunaikintų) Abiejų Tautų Respublikos vakarinėje Lietuvių Brastos vaivadijoje. Tomo sudarytojai naudojosi Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje saugomais istoriniais ir archyviniais dokumentais bei iliustracine medžiaga. Knygoje pateikiama informacija apie bažnyčių ir vienuolynų istoriją, jų būklę, architektūrą, ten saugomus meno kūrinius. 

 

 Bł. Jerzy Matulewicz. Listy litewskie. – Licheń Stary : Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater“, 2015. – 953 p. – (Fontes Historiae Marianorum ; 22). 

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (Jerzy Matulewicz) – vienuolis marijonas, Vilniaus vyskupas, vėliau arkivyskupas bei apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje – vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX a. lietuvis. Popiežius Jonas Paulius II pavadino jį „žmogumi pagal Dievo širdį“. Knygoje spausdinami 577 Jurgio Matulaičio laiškai, parašyti lietuvių kalba 1897–1927 m. Laiškai neredaguoti, netrumpinti, išversti į lenkų kalbą. Tai svarbi Jurgio Matulaičio palikimo dalis, atspindinti jo krikščioniškąją socialinę veiklą, indėlį į marijonų vienuolijos atnaujinimą. Laiškuose galima rasti daug naudingos informacijos apie Lietuvos politikus, valdžios bei bažnyčios atstovus.
Anotacijas parengė Irena Surgėlienė