Naujos knygos

2015-04-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Gil, Andrzej ; Skoczylas, Ihor. Kościoły wschodnie w państwie polsko–litewskim w procesie przemian i adaptacji : metropolia kijowska w latach 1458–1795. – Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014. – 683 p. 

Kijevo metropolijos istorija susilaukia vis didesnio dėmesio. Jos kanoninėje teritorijoje šimtmečius koegzistavo įvairios bažnytinės organizacijos ir skirtingų krikščioniškųjų konfesijų (stačiatikių, unitų, katalikų, protestantų) tikinčiųjų bendruomenės. Knygos autoriai atliko tyrimą regiono politinės ir kultūrinės evoliucijos kontekste, apibūdino krikščionybės istorijos ypatumus šioje metropolijoje. Išskirtinį dėmesį jie skyrė šaltiniams, susijusiems su krikščioniškomis bendruomenėmis Rusijos kunigaikštystėse, vėliau LDK ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse ir galiausiai Žečpospolitoje. Monografija parengta publikuotų darbų pagrindu. Ji užbaigiama vertingais ir informatyviais priedais, papildoma iliustracine medžiaga elektroninėje laikmenoje.

 

Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. – Białystok : Benkowski Publishing & Balloons, 2012. – 542 p. 

Monografijoje pristatomas apaštalinės nunciatūros Žečpospolitoje istorijos tyrimas. Tai pirmas lenkų ir ukrainiečių istorikų darbas Lenkijos istoriografijoje, plačiai atskleidžiantis įvairių įvykių, siejamų su nunciatūros Lenkijoje egzistavimu, eigą. Didžioji teksto dalis skirta dabartiniams laikams. Straipsniuose analizuojama įvairiapusė nuncijų veikla, jų domėjimasis ne vien religiniais, bet ir politiniais bei kultūriniais įvykiais. Knygoje panaudota vertinga archyvinė medžiaga.

 

Dialog chrześcijańsko–muzułmański : teoria, praktyka, perspektywy = Christian and muslim dialogue : theory, practice, perspectives. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 280 p.

Straipsnių rinkinį sudaro 2012 m. spalio 24–25 d. tuo pačiu pavadinimu vykusios 3-iosios tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Jos dalyviai – orientalistai, religijotyrininkai, filologai, etnologai, kultūrologai, sociologai, politologai, istorikai ir kt. Pagrindinis jų tikslas – pristatyti konstruktyvaus krikščionybės ir islamo dialogo genezę, istoriją ir principus teoriniu ir praktiniu požiūriu ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje.

 

Dybiec, Julian. Polska w orbicie wielkich idei. – Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2011–2014.

     T. 1, Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795–1918. – Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2011. – 412 p.
     T. 2, Bibliografia polskich przekładów obcojęzycznego piśmiennictwa 1795–1918.– Kraków : Bikstudio Krzysztof Marek Szwaczka, 2014. – 909 p. 

Prof. J. Dybiecas (Julian Dybiec) – žinomas Jogailaičių universiteto Krokuvoje istorikas, parašęs apie 100 mokslinių darbų. Pirmasis knygos tomas skirtas persilaužimo laikotarpio Lenkijos ir Europos politikoje, kultūroje ir moksle istorijai. Jame nagrinėjami į lenkų kalbą išversti kitataučių autorių darbai mokslo, grožinės ir religinės literatūros temomis. Antrajame tome pateikiama išsami šių darbų bibliografija.

Czesława Miłosza „północna strona“. – Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, [2011]. – 491 p.

Straipsnių rinkinio autoriai, Europos literatūrologai, 2011 m. kovo 21–22 d. Gdanske vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai, bando interpretuoti Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) kūrybą „humanistinės geografijos“ ir geopoetikos požiūriu. Jie išryškina romantiškos Šiaurės ir klasikinių Pietų simbolikos rašytojo gyvenime ir kūryboje reikšmę. Knyga parengta skaitytų pranešimų pagrindu, suskirstyta į skyrius, atskleidžiančius rašytojo biografijos įvykius bei kūrybos pobūdį: Lietuva ir Vilnius, Šiaurės–Rytų provincijos, Rusija, Amerika, ryšiai su atskirais asmenimis.

Bobryk, Adam. Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989–2013. – Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2013. – 502 p. 

Adamas Bobrikas (Adam Bobryk) – lenkų sociologas ir dėstytojas, žurnalistas ir valdžios atstovas –nagrinėja tautinių mažumų ir žmonių su skirtingais politiniais įsitikinimais problemas. Knygoje pateikti lenkų politinių partijų funkcionavimo Lietuvoje visuomeniniai aspektai, atkreipiamas dėmesys į jų reikšmę šalies lenkų tautinei mažumai. Pabrėžiama, kad jų statusą, galimybę burtis ir būti aktyviems įtakojo politinės ir ideologinės aplinkybės, o dėl lenkų bendruomenės ir politinių grupuočių aktyvumo lenkai Lietuvoje tapo tautinių mažumų lyderiais ir įtakoja kitų tautybių organizacinę veiklą.

Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Londyn : na zlec. Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, 2012. – 767 p. 

2003 m. buvo išleista lenkų tautybės autorių anglų kalba parašyta knyga The Polisch Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millennium, skirta kitakalbiams ir lenkų palikuonims užsienyje. 2012 m. publikuotas šio kolektyvinio darbo vertimas į lenkų kalbą. Monografijoje pristatoma lenkų kultūra ir mokslas pasaulyje, pabrėžiama, kad reikia visokeriopai stiprinti po pasaulį pasklidusių, ir pirmiausia Europos Sąjungoje gyvenančių, tautiečių tarpusavio ryšius. Tikimasi, kad jaunajai kartai, gimusiai ir užaugusiai tremtyje, knyga padės tinkamai įvertinti tautos kultūrinį paveldą.

 

Jan Bułhak (1876–1950) – fotografik. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita : Muzeum Narodowe, cop. 2006. – 223 p. 

Janas Brunonas Bulhakas (Jan Brunon Bułhak) – fotografas, ilgą laiką su pertraukomis gyvenęs Vilniuje, Stepono Batoro universiteto dėstytojas, profesionalios Vilniaus fotografijos mokyklos įkūrėjas ir vadovas, daugelio knygų apie fotografiją, Vilniaus nuotraukų albumų autorius. Menininkas skyrė savo gyvenimą Vilniaus, Varšuvos, Lvovo fotografiniam vaizdavimui. Pirmos nuotraukos darytos dar 1905 m. Ferdinando Ruščico (Ferdynand Ruszczyc) įkvėptas savo fotografijose jis įamžino daug unikalių Vilniaus senamiesčio ir jo apylinkių vaizdų. 130-ųjų J. Bulhako gimimo metinių proga Lenkijos muziejų darbuotojai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejininkais, parengė jo darbų parodą. Eksponuota apie 300 Lenkijos muziejų ir J. Bulhako artimųjų kolekcijose saugomų nuotraukų. Ši knyga – tai minėtos parodos katalogas, papildytas chronologine tvarka pateikta informacija apie jo gyvenimą bei eksponuotų dokumentų sąrašu.

Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = Materials and studies on the history of sacred art. – Wrocław : Wydaw. UR, 2008–. 

Nuo 2008 m. kartą per metus leidžiamas mokslinis leidinys. Straipsniuose anglų ir lenkų kalbomis spausdinama XIX–XX a. sakralinės dailės tyrinėjimų medžiaga. Jų autoriai – meno istorikai, menotyrininkai bei kiti giminingų mokslų atstovai. LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi visi išleisti šio leidinio tomai.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė