Naujos knygos

2015-03-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Żbikowski, Piotr. W imperium carów : „Kurier Litewski“ 1796–1806. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2014. – 289 p. 

Ši monografija yra paskutinė iš daugiau nei 160 autoriaus parašytų mokslinių publikacijų. Joje analizuojami leidinio Kurier Litewski 1796–1806 m. straipsniai, kuriuose aprašomas ypač dramatiškas Lenkijos istorijos laikotarpis. Ši knyga – tai kruopštaus darbo ir išsamių lenkakalbės spaudos tyrimų rezultatas. Ją sudaro šeši skyriai, skirti konkrečioms politinės situacijos, karo, socialinio gyvenimo, moralės, kultūros temoms.

 

Majewski, Paweł. Pismo, tekst, literatura : praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. – 353 p.

Pavelas Majevskis (Paweł Majewski) – Lenkijos literatūrologas ir kultūros istorikas. Ši knyga – tai darbas apie rašto ir žodžio bendrystę. Pagrindinis tyrimų objektas – Senovės Graikijos istorija klasikiniu laikotarpiu ir helenizmo epochoje, diskusijos muzikos ir literatūros, klasikinės filologijos, antropologijos, filosofijos ir kultūros temomis.  

 

Rzymsko-Katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi. – Warszawa : OOZK.NIK, 1996. – 482 p.

Kalvarijų kapinės Minske – tai seniausios išlikusios Romos katalikų kapinės šiame mieste. Jos įkurtos XVIII a. pabaigoje. XVII–XVIII a. sandūroje ant kalvos, vadinamos „šventa vieta“, katalikai susirinkdavo maldos apeigoms. XVIII a. pab. šioje vietoje buvo pastatyta bažnyčia, o aplink ją pradėta laidoti mirusiuosius. 1945 m. kapinės buvo išplėstos, 1967 m. – uždarytos. Knygoje pateikiamas informatyvus kapų sąrašas, antkapių aprašymai, pavardžių rodyklė.

 

Żórawska-Witkowska, Alina. Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta. – Warszawa : Zamek Królewski. „Arx Regia“, cop. 1995. – 370 p.

Ši publikacija – tai savotiška trilogija, kurioje aprašoma ir dokumentuojama beveik viso šimtmečio trijų karalių (Augusto II, Augusto III ir Stanislovo Augusto Poniatovskio) viešpatavimo laikotarpio Lenkijos dvaro muzikos ir teatro istorija, pristatomi dvaro papročiai, to meto kultūra plačiąja prasme. Knygoje gausu iliustracijų, naudingų nuorodų į archyvinius dokumentus.

Warszawa Miłosza. – Warszawa : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria“ : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. – 396 p.

Kolektyvinis darbas, kuriame išryškinamas Varšuvos paveikslas, matytas Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) akimis. Šis miestas jo biografijoje ir pasaulėžiūroje suvaidino svarbų vaidmenį. Česlovas Milošas apsigyvena Varšuvoje, vėliau bėga iš jos, vėl grįžta, žavisi ja ir keikia ją, pateikia poetinius vaizdus, kurių nerasime kituose istorinių dokumentų tyrimuose. Prieškariu čia užsimezga jo ryšiai su literatūros ir meno atstovais, žydų bendruomene, rusų emigrantais, čia jis susiduria su nacionalizmu, krikščionių personalizmu, komunistine politika. Šiame mieste gyveno jo bičiuliai ir pirmoji žmona Janina. Čia jis išgyvena pirmuosius dvasinius ir meninius atradimus. Ši knyga – tai vertingas indėlis į visapusiškus poeto biografijos tyrinėjimus.

Suchodolski, Stanisław. Numizmatyka średniowieczna : moneta źródłem archeologicznym i ikonograficznym. –  Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2012.– 487 p.

Knygos autorius Stanislavas Suchodolskis (Stanisław Suchodolski) – žinomas lenkų archeologas, numizmatas ir istorikas. Monetos – universalus šaltinis istorinėms, archeologinėms ir ikonografinėms žinioms papildyti. Monografija skirta viduramžių numizmatikai. Ji bus naudinga mokslininkams, studentams, kolekcionieriams, humanitarams.

 

System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815–1830 : w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej. – Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2013. – 416 p. 

Mokslinių straipsnių rinkinys, kurio autoriai aptaria įtemptus Lenkijos ir Rusijos tarpvalstybinius politinius santykius, nagrinėja tarptautinę 1815–1830 m. situaciją. Knygą sudaro šeši savarankiškoms temoms skirti skyriai: 1815–1830 m. Lenkijos Karalystės istorija, jos politinė sistema, teisė, konstitucinės problemos, santykių su kitomis valstybėmis perspektyvos.

Szpaczyński, Przemysław Piotr. Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 412 p.

Keturiuose knygos skyriuose nagrinėjama Žygimanto III ir Habsburgų, Švedijos bei Rusijos politika ir tarpusavio santykiai. Monografijoje aptariama šia tema nagrinėta literatūra ir archyviniai šaltiniai. Autorius analizuoja Lenkijos ir kitų Europos šalių istoriografijai svarbias problemas, o savo išvadose remiasi polemika su kitais tyrėjais. Pridedamas išsamus panaudotų šaltinių ir atliktų darbų sąrašas. 

 

Czaykowski, Michał. Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 374 p.

Leidinyje pristatoma artimos giminystės teisė, jos formos ir principai LDK. Ši teisė ribojo turto atsiejimo laisvę. Pagrindinis jos tikslas – neišleisti žemių iš giminės rankų. Pradžioje jos nuostatos taikytos visiems socialiniams LDK luomams ir reglamentavo visus nuosavybės pokyčius. Laikui bėgant, įstatymai kito. Akivaizdu, kad lietuvių teisės raida neatsiejama nuo visos Europos teisinės kultūros.

 

Dziedzictwo pogranicza : realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 256 p.

Kiekvienoje valstybėje gyvena tautinės mažumos: vietiniai gyventojai, atsidūrę kitoje valstybėje dėl valstybinių sienų ribų pasikeitimo, arba persikėlėliai. Monografijoje pateikiami teoriniai politiniai-teisiniai pasvarstymai lenkų tautinių mažumų kitose valstybėse ir šių valstybių tautiečių Lenkijoje klausimu. Aptariamos tarpvalstybinės sutartys ir praktinio jų taikymo rezultatai.

 

Dąbrowski, Jan. Polska przed trzema tysiącami lat : czasy kultury łużyckiej. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2009. – 333 p.

Ši knyga yra ilgalaikių autoriaus atliktų Lenkijos kultūros tyrimų rezultatas. Joje pateikiamas ne vien informacijos šaltinių aprašymas, bet ir moderni priešistorės sintezė. Tai vienas iš nedaugelio lenkų autorių archeologinių darbų, iliustruojančių racionalų mokslininko požiūrį į istorinius šaltinius. Knygos kalbos savitumas patrauklus plačiajai auditorijai.

 

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 267 p.

Monografija supažindina su itin vertingais pamąstymais apie Bažnyčios ir dvasininkijos vaidmenį ir veiklą viduramžių Lenkijoje ir kaimyninėse vietovėse. Devyniuose novatoriškuose jaunų mokslininkų ir doktorantų straipsniuose nagrinėjama įvairiapusė dvasininkijos veikla ir jos vaidmuo visuomenėje.

 

Wilczyński, Włodzimierz. Leksykon kultury ukraińskiej. – Zielona Góra : WSP, 2000. – 232 p.

Ukrainos kultūra – tai visų dvasinių ir kultūrinių šios šalies gyventojų pasiekimų visuma, jos istorija. Ji neatsiejama nuo bendros europinės kultūros. Žinyną sudaro apie 2000 biogramų ir trumpų aprašymų. Pateikiama glausta informacija apie IX–XXI a. ukrainiečių literatūros, muzikos, kino, teatro, vaizduojamojo meno pasiekimus, istorinius, politinius, socialinius, kalbinius Ukrainos–Lenkijos ir Ukrainos–Rusijos santykius.

 

Buchowski, Krzysztof. Polityka zagraniczna Litwy 1990–2012 : główne kierunki i uwarunkowania. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2013. – 293 p. 

Knygos autorius – lenkų istorikas, dėstytojas, lenkų–lietuvių visuomeninių-politinių santykių ir naujosios Lietuvos istorijos specialistas. Monografijoje akcentuojama mintis, kad atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinė politika formuojasi veikiama įvairių faktorių. Santykius su kaimyninėmis valstybėmis lemia istorinės, kultūrinės sąlygos, ideologinis tarpukario nepriklausomybės palikimas bei keli sovietinio valdymo dešimtmečiai. Pagrindinis dėmesys knygoje skiriamas Lietuvos valstybės užsienio politikai. 

 

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 573 p. 

Kryžiuočių ordino istorijos tema Lenkijoje dar nepakankamai išnagrinėta. Pastebima, kad Kryžiuočių ordino suvokimas Lenkijoje, jo įvaizdis žiniasklaidoje, interneto publikacijos ir net vadovėliai labai skiriasi nuo šiuolaikinių mokslo žinių. Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto istorikai, bandydami užpildyti informacijos spragas, savo monografijoje iškelia pagrindines Kryžiuočių ordino valstybės Prūsijoje problemas. Ypatingas dėmesys skiriamas jo vidaus struktūrai, pasaulietinės bei bažnytinės teisėtvarkos organizavimui. Knyga papildyta vertingais žemėlapiais.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė