Naujos knygos

2014-11-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Dziadulewicz, Stanisław. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. – Minsk : Enciklopediks, 2013. – 480 p.

Faksimilinio leidinio originalas išleistas Vilniuje 1929 m. Dvi knygos dalys skirtos musulmoniškų ir krikščioniškų totorių šeimų istorijai. Galima rasti ir Lietuvos totorių pavardes, šeimų aprašymus. Taip pat knygoje publikuojamas Jokūbo Šinkievičiaus (Jakób Szynkiewicz) parengtas trumpas totorių kalbos ir vardų žodynėlis. Informatyvios monografijos gale spausdinamas abėcėlinis 635 pavardžių sąrašas.

 

 

Kulpa, Władysław. Topologia a ekonomia. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013.– 512 p.

Leidinyje supažindinama su tipologijos metodais, nagrinėjamos jų pritaikymo galimybės matematinėje ekonomikoje, evoliucinėje biologijoje, populiacinėje genetikoje ir socialiniuose moksluose. Autorius naudojasi Nobelio premijos laureatų Keneto Juzefo Arovo (Kenneth Jozeph  Arrow), Žeraro Debre (Gérard Debreu), Leonido Hurvičiaus (Leonid Hurvicz) ir kitų žymių mokslininkų teoremų įrodymais.

 

 

Kozłowska, Anna. Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji : o stylu artystycznym Karola Wojtyły. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. – 358 p.

Knygos autorė – kalbininkė, parašiusi keliasdešimt darbų apie įvairių Ciprijono Norvido (Cyprian Norwid) bei Karolio Voitylos (Karol Wojtyła) publikacijų kalbą, leksikos semantiką, stilistiką. Ši publikacija – išsamus ir daugialypis mokslinis darbas, kurio tyrinėjimo objektas – literatūrinė Karolio Voitylos kūryba. Daugiausia dėmesio skiriama stiliaus problematikai.

 

 

Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II : wybrane aspekty adekwatnej antropologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL ; Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, cop. 2014. – 373 p.

Straipsnių rinkinio autoriai giliai įsitikinę, kad šventojo Jono Pauliaus II palikimas yra svarbus visiems, kurie ieško gyvenimo prasmės ir kuria bendrą gėrį. Jonas Paulius II vertino kiekvieno žmogaus asmenybę, todėl viskas, kas su juo susiję, privalo tarnauti integraliam žmogaus tobulėjimui. Popiežius, originalus ir racionalus mąstytojas, paliko neišdildomą pėdsaką naujausioje pasaulio istorijoje.

 

Religijność w dobie popkultury. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 329 p.

Konferencijoje „Religingumas popkultūros epochoje“ antropologai, sociologai ir žiniasklaidos ekspertai aptarė religingumo poveikį šiuolaikinei kultūrai ir žiniasklaidos priemonėms. Skaitytojui turėtų būti įdomios įvairios pranešimų temos: religinė kalba reklamoje, bažnyčių desakralizacija, antibažnytinė agresija interneto forumuose. Straipsnių autoriai aptaria įvairią ir dviprasmišką, bet labai svarbią religijos ir populiarios kultūros tarpusavio įtaką.

 

Różnymi drogami do niepodległości : studia z historii najnowszej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 262 p.

Naujosios istorijos studijos sudarytojai aprašo Lenkijos tautos kelią į nepriklausomybę, trukusį net šimtą metų. Ypatingas dėmesys skiriamas Antrosios Lenkijos Respublikos istoriniams įvykiams, jos didvyrių, 1830 m. lapkričio ir 1864 m. sausio sukilimų dalyvių, pagerbimui.

 

 

Czy mamy coś nowego do powiedzenia? : II wojna światowa w badaniach młodych historyków. – Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 309 p.

Leidinyje spausdinami jaunųjų istorikų doktorantų straipsniai. Autoriai nagrinėja Antrojo pasaulinio karo įvykius, supažindina su dar nežinomais faktais, žmonėmis ir jų tragiškais likimais.

 

Wielkie księgi ludzkości. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. – 317 p.

Straipsnių rinkinyje aprašomi įvairių kultūrų rašytiniai šaltiniai. Tai žinių sąvadas apie krikščionybės, judaizmo, islamo, induizmo ar konfucianizmo šventraščius, žodinius ir rašytinius jų vertimus, interpretacijas, įtaką įvairioms kultūroms šiuolaikiniame pasaulyje.

 

 

Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju. – Warszawa : Instytut Historii Sztuki. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego [etc.], 2013. – 493 p.

Leidinio autoriai – meno istorikai, literatūrologai, sociologai – pateikia originalioms temoms skirtus, nekasdieniškos ir neįprastos formos bei turinio naujausius mokslo tiriamuosius darbus. Įdomios temos nagrinėjamos, remiantis įvairiais jau pripažintais ir naujais mokslo tyrimo metodais.

 

 

Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914) : dokumenty. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. – 145 p.

Knygoje pateikiama svarbi iš dar netyrinėtų šaltinių surinkta istorinė medžiaga apie Lenkijos spaudą. 1901–1914 m. Rusijos valdininkams įsakius buvo vykdoma įvairiakalbės Lenkijos spaudos (ypač periodinės) cenzūra, periodiniuose leidiniuose skleidžiama tendencinga informacija. Lenkijos politinis ir visuomeninis gyvenimas aprašytas, remiantis rusų kalba išleistais ir į lenkų kalbą išverstais dokumentais.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė