Naujos knygos

2014-06-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Bardach, Juliusz. W obiektywie nauki i w lustrze pamięci : (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku). – Warszawa : C. H. Beck, 2004. – 470 p.

J. Bardacho (J. Bardach) publikacijose apžvelgiama XIX–XX a. mokslininkų, rašytojų bei politikų veikla. Šie straipsniai jau buvo skelbti periodiniuose leidiniuose ar straipsnių rinkiniuose. Dvi pirmosios knygos dalys apima istoriją, istoriografiją, valstybinę santvarką, teisę ir politiką. Leidinio pabaigoje pateikiamos patikslintos biogramos bei autoriaus prisiminimai, perspausdinti iš „Polski Słownik Biograficzny“. 

 

Dąbrowski, Grzegorz. Prosta etnografia Wileńszczyzny. – Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2013. – 313 p.

Monografija – autoriaus kartu su studentais Vilniaus krašte atliktų tyrimų rezultatas. Šis darbas – tai pasiūlymas iš etnografinio taško pažvelgti į žmones, gyvenančius kultūriniame Vilniuje. Tai savotiškas traktatas apie tapatybę asmenų, gyvenančių „daugiakalbystės“, „kultūros sankryžos“ ar „kultūrinio paribio“ sąlygomis. Kalbama apie kategoriją žmonių, kurių gyvenimą lemia įvairių kalbų, religijų ir tradicijų realybė. Skirtinga yra jų politinių įsitikinimų ar idėjų dėl krašto valdymo išraiška. Nepaisant to, akivaizdu, kad Vilniaus krašto gyventojus vienija jų gyvenamoji vieta. 

 

Piwińska, Marta. Wolny myśliwy : osiem prób czytania Mickiewicza. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. – 279 p.

Knygos autorė – literatūros istorijos profesorė, teatro kritikė, bei aktyvi romantizmo kultūros ir literatūros tyrinėtoja. Ši jos knyga skirta Adomo Mickevičiaus kūrybai. Leidinyje įvairiuose kontekstuose apžvelgiami trys kūrybos etapai: Vilniaus–Kauno, „Pono Tado“ rašymo ir paskaitų bei straipsnių kūrimo laikotarpis. 

 

Europa Jagellonica, 1386–1572 : sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów : przewodnik po wystawie : Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, 2012, 10 listopada – 27 stycznia, 2013. – Warszawa : Arx Regia, 2012. – 243 p.

Gausiai iliustruotas parodos katalogas, kurio kiekvienas skyrius papildytas trumpais įvadiniais straipsniais bei pastabomis. Knygoje tarp kitų įdomių ir vertingų iliustracijų yra Jogailaičių šeimos genealoginis medis.

Unter der Brücken von Königsberg = Pod mostami Królewca = Под мостами Кёнигсберга. – Warszawa : Oficyna Pegaza. – 432 p.

Trikalbiame albume pateikiama apie 280 unikalių Senosios Prūsijos sostinės Karaliaučiaus nuotraukų. Koncepcijos ir tekstų autorius – meno istorikas Konradas Navrockis (K. Nawrocki). Knygoje panaudota parodos „Šiaurės Atlantida“ medžiaga. Fotografijos darytos iš išsaugotų negatyvų. Pažymimas ypatingas fotografo Oskaro Bitricho (O. Bittrich) ir Vokietijos archeologo, menotyrininko bei paminklosaugininko Adolfo Beticherio (A. Bötticher) vaidmuo. 

Grzelak, Czesław. Płonące Kresy : Wilno, Grodno, Kodziowce 1939 : bitwa z Armią Czerwoną na północno-wschodnich terenach Rzeczypospolitej. – Warszawa : Bellona, 2013. – 183 p. 

Knygoje aprašomi bendri Lenkijos karių ir civilių veiksmai 1939 m. ginant nuo sovietinių agresorių šiaurės-rytinį Lenkijos pasienį. Išskirtinis dėmesys skirtas Gardino miesto gynybos istorijai. Neskaitlingos lenkų karinės pajėgos, turėdamos aktyvią gyventojų paramą, didvyriškai priešinosi gausesnei ir techniškai geriau aprūpintai sovietinei kariuomenei.

 

Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. – 347 p.

Studijų, skirtų sfragistikos ir heraldikos sąsajoms, visų pirma stebimoms per herbinių antspaudų prizmę, medžiaga. Publikacijoje aptariami valdovų, aukščiausiųjų dvasininkų, riterių ir miestų herbiniai antspaudai, ant jų esančių ženklų genezė. Kruopščiai ir išsamiai juos aprašant, atskleidžiami mažai žinomi šaltiniai, skatinami tolimesni senosios sfragistikos, heraldikos, simbolikos ir kultūros tyrimai. 

Lex est Rex in Polonia et in Lithuania... : tradycje prawnoustrojowe Rzeczypospolitej - doświadczenie i dziedzictwo. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. – 293 p.

Straipsnių rinkinyje autoriai nagrinėja LDK teisinės sistemos klausimus, Gegužės 3-iosios Konstitucijos svarbą, bendras Lenkijos ir Lietuvos teisines tradicijas, šių šalių Konstitucinių institucijų veiklą. 

 

Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. – Kórnik : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2013. – 240 p.

Pristatoma Kajetano Vincento Kielisinskio (K. W. Kielisiński) 430 piešinių, su daugiau nei 500 antspaudų atvaizdais, kolekcija, saugoma Lenkijos MA Kurniko bibliotekoje. Piešiniuose beveik fotografiniu tikslumu atvaizduoti įvairių socialinių grupių atstovai, pateikiami valstybių ir institucijų antspaudai.

 

Dwory magnackie w XVIII wieku : rola i znaczenie kulturowe. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. – 391 p.

Knygos autoriai suteikia galimybę susipažinti su XVIII a. LDK magnatų dvarais ir intriguojančia jų gyventojų kasdienybe. Jie supažindina su puikia baroko architektūra, nagrinėja dvaro materialinės kultūros klausimus, bet nenutyli ir problemų, susijusių su pasireiškiančiomis ambicijomis ir kultūriniais poreikiais, apibūdina didikų ir karališkojo dvaro tarpusavio santykius bei šio laikotarpio visos Europos kultūrines tendencijas.

 

Hołd pruski : Matejko Wawelowi – Wawel Matejce. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2009. – 261 p.

Gausiai iliustruota monografija išleista po Jano Mateikos (J. Matejko) paveikslo „Prūsų duoklė“ eksponavimo Vavelyje. Menininkas daug dėmesio skiria istorinei tematikai. Knygoje chronologine tvarka pateikiamas paveikslo kelias. Straipsnių autoriai palietė temas, susijusias su meno istorija, šio paveikslo tapybos, saugojimo bei restauravimo technologijomis. Ypač vertingos ir informatyvios bibliografinė ir pavardžių rodyklės.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė
Bibliotekos įžymybės JAV įžymybės Ancensored įžymybės Lietuvos įžymybės