Naujos knygos

2014-04-22

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Korybut-Marciniak, Maria. Dobroczynne Wilno : pomoc ubogim i potrzebującym w Wilnie w pierwszej połowie XIX wieku. – Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. – 349 p. 

Antra autorės knyga leidžia pažvelgti į XIX a. Vilniaus gyventojų kasdienes problemas. Pagrindinis autorės tikslas – vargstančios visuomenės viešosios ir privačios veiklos analizė. Pabrėžiama, kad labdara – tai visuomenės gyvenimo veidrodis. Rinkdama medžiagą knygai autorė naudojosi dokumentais iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų, kurių ypatingą vertę akcentuoja savo monografijoje.

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – T. 21: Katedra łacińska we Lwowie. – 288 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 1). 

Šiame tome rašoma apie svarbiausią Lvovo katalikų šventyklą – gotikinę katedrą. Gausiai iliustruotoje monografijoje pateikiamas išsamus architektūros, tapybos ir skulptūros puošybinių elementų aprašymas. Istorinių žinių apie įvairius interjero elementus patikslinimas sudarė galimybę atlikti jau esančių mokslinių tyrimų analizę ir vertinimą.

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – T. 1. – 344 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 5). 

Tomas skirtas Lietuvos Brastos vaivadijos sakraliniam menui. Pateikiamas Brastos ir šešių aplinkinių kaimų bažnyčių, vienuolynų ir koplyčių detalus aprašymas. Aprašoma miesto istorija, suteikiama žinių ir apie sunaikintas arba rusų rekonstruotas meno šventoves ir tolesnį jų likimą.

 

Czwojdrak, Bożena. Zofia Holszańska : studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – 285 p. 

Knyga skirta karalienei Sofijai Alšėniškei (Zofia Holszańska), ketvirtajai Vladislovo Jogailos (Władysław Jagiełło) žmonai, vienintelei pagimdžiusiai jam sūnų – sosto įpėdinių. Po karaliaus mirties ji aktyviai palaikė savo sūnus – karalius Vladislovą ir Kazimierą. Monografijoje per politikos, ekonomikos, viešosios teisės, dvaro gyvenimo ir artimiausios aplinkos prizmę atskleidžiama Sofijos asmenybė.

 

Michał Tyszkiewicz, 1857–1930 : człowiek i politika. – Warszawa : Wydawn. DiG, 2012. – 177 p. 

Monografija išleista 150-ųjų Mykolo Tiškevičiaus (Michał Tyszkiewicz) iš Lohojskio grafystės gimimo metinių proga. Tai neįkainojamas indėlis į visos Tiškevičių giminės ir neabejotinai išskirtinio jos atstovo grafo Mykolo – dailininko, rašytojo, istoriko, intelektualo, meno globėjo Lenkijoje ir Ukrainoje bei politiko, visokeriopai gynusio Ukrainos nepriklausomybę ir atstovavusio jos interesams – istorijos tyrimą.

 

Tarkowski, Mikołaj. Adwokatura wileńska 1918–1939 : studium historyczno-prawne. – Gdańsk ; Sopot : Arche, 2014. – 499 p. 

Knyga skirta tarpukario Vilniaus advokatūros istorijai. Tyrimo tikslas – atskleisti Vilniaus advokatų rūmų sandarą bei išaiškinti advokatų savivaldos veiklos formas ir advokatų praktiką Vilniaus apeliacinio teismo apygardoje. Autoriaus manymu, iškeltus tyrimo tikslus įmanoma pasiekti atskleidžiant normatyvinius ir faktinius Vilniaus advokatūros funkcionavimo aspektus.

 

Wrede, Marek. Itinerarium króla Stefana Batorego, 1576–1586. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. – 155 p. 

Chronologinis karaliaus Stepono Batoro buvimo vietų fiksavimas ir aprašymas suteikia naudingos informacijos istorikams. Tai savotiška enciklopedija, kurioje randami atsakymai į įvairius tyrinėtojų klausimus, susietus su valstybės ir karaliaus rūmų funkcionavimu bei politine situacija XVI a. pabaigoje.

 

Antoniewicz, Marceli. Protoplaści książąt Radziwiłłów : dzieje mitu i meandry historiografii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011. – 423 p. 

Tai ne tik plati Radvilų kilmės aiškinimo įvairių laikų istoriografijoje apžvalga, bet ir studija apie politinę Radvilų valdžią XVI a. pirmoje pusėje bei jų ankstyvąją genealogiją. Pagrindinė tyrimo tema – Radvilų kilmės legendos genezė. Knygoje parodoma, kaip jie buvo įtraukti į senąją Lietuvos istoriją ir kaip įgijo jų politinei padėčiai deramą vietą. Monografiją užbaigia XIX ir XX a. istoriografijai skirta dalis bei epilogas.

Hübner, Piotr. Zwierciadło nauki : mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013. – 823 p. 

Enciklopedijoje apibūdinama Lenkijos akademinio mokslo kultūros istorija nuo praėjusio amžiaus pradžios iki 6-ojo dešimtmečio. Autorius sutvarkė, susistemino, papildė ir pateikė informaciją iš „Akademinio Forumo“ (Forum Akademickie) straipsnių. Ši enciklopedija – tai žinių šaltinis apie mokslo pasiekimus, tarpdisciplinines temas, tyrimo metodų rezultatus ir jų unikalumą, mokslinių institucijų likimus, žymių mokslininkų biografijos. 

 

Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku = Kultūros židiniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XIV iki XIX amžiaus : materiały ze spotkania Komisji Lituanistycznej zorganizowanego przez Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23–24 września 2008. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 212 p. 

Publikacija atspindi Varšuvoje vykusios XVII Lituanistinės komisijos konferencijos pagrindinę temą ir joje vykusias įvairių specializacijų Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų diskusijas. Knygoje nušviečiamos kelių amžių kultūrinės permainos literatūros ir meno srityse LDK, atskleidžiamos priežastys, inspiravusios jų atsiradimą, finansavimo šaltinius, suteikusius galimybes kurtis intelektualinės veiklos ir švietimo centrams.

 

Žemaičių šlovė = Sława Żmudzinów : antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794–1830. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. – 259 p. 

Dvikalbėje antologijoje pristatomi XIX a. pradžios Lietuvos poetų, priklausiusių žemaičių kultūriniam sąjūdžiui, eilėraščiai. Tai pirmasis kelių autorių, rašiusių ir lenkiškai, bet niekada Lenkijoje nepublikuotų ir visiškai nežinomų lenkų literatūros mokslui, kūrybos aprašymas lenkų kalba, žvilgsnis iš šalies į gerai (ar tariamai gerai) pažįstamus autorius, literatūros reiškinius, tekstus.

 

Kvietkauskas, Mindaugas. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904–1915. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. – 348 p. 

Monografijos autorius atkuria daugiakalbės Vilniaus ankstyvojo modernizmo literatūros bendrąjį vaizdą. Iki šiol literatūros istorikai – lietuvių, lenkų, žydų, baltarusių, rusų – dažniausiai tyrė tik savo tautines bendrijas. Autorius laikosi nuomonės, kad visos tautinės literatūros Vilniuje funkcionavo kaip sistemos sistemoje. Jam teko žvalgyti mažai žinomas sritis, atskleisti proceso kryptį ir asmenybes. Žinios apie to meto kultūros žmones ir jų kūrybos pavyzdžiai, kaip ir veikalo tema, yra retenybė. 

 

Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek). – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 612 p. 

Knygoje aprašoma šešiolikos kartų Dombrovos (Dąbrowa) herbo Ciechanovieckių (Ciechanowieckie) šeimos, turinčios sąsajų su LDK žemėmis, istorija. Spausdinamose biogramose, nuorodose į šaltinius, genealoginėse lentelėse įdomios ir naudingos informacijos ras besidomintys genealogija, bajorų ir didikų istorija.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė