Naujos knygos

2014-03-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Романько, Олег. Белорусские коллаборационисты: сотрудничество с оккупантами на территории Белоруссии, 1941–1945. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 478 р.                       

Monografijos autorius – istorijos mokslų daktaras, analizuodamas kolaborantinių junginių susiformavimo priežastis ir sąlygas Baltarusijoje Antrojo pasaulinio karo metais, remiasi gausia Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir Ukrainos archyvų dokumentine medžiaga. Pirmą kartą šalies istoriografijoje nagrinėjamas baltarusių nacionalinis judėjimas ir jo vaidmuo formuojant vietinių gyventojų bendradarbiavimą su nacistinės Vokietijos karine ir politine vadovybe.

 

Образ Другого: страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 2012. – 204 р.

Tarpdisciplininio pobūdžio mokslinių darbų rinkinys – tai daugelio metų Baltijos šalių ir Rusijos mokslininkų bendradarbiavimo rezultatas. Jame analizuojama prieškario politinių mitų kūrimo istorija Baltijos šalyse ir Sovietų Sąjungoje. Gausus to laikotarpio archyvinių dokumentų ir tuometinės žiniasklaidos medžiagos spektras suteikia unikalią galimybę pažvelgti į šių keturių Rytų Europos valstybių XX a. 3-iojo dešimtmečio ideologinę erdvę. 

 

Звягинцев, Вячеслав. Трибунал для академиков. – Москва : TERRA, 2009. – 462 р. 

Leidinio autorius tęsia istorinį tyrimą apie tragiško likimo žmones, kurie įvairiais laikotarpiais ir dėl įvairių priežasčių buvo persekiojami, areštuojami, represuojami... Šioje knygoje pasakojama apie socialistinio darbo didvyrius, kurių vardai nieko nesako šiuolaikiniam skaitytojui dėl daugelio priežasčių: slaptas mokslinių tyrimų pobūdis atsiribojusioje nuo viso pasaulio šalyje, ilgą laiką uždaruose archyvuose saugoma istorikams nepasiekiama medžiaga ir kt.

 

Житорчук, Юрий. Мир на краю пропасти: предвоенные хроники. Документальная реконструкция дипломатической борьбы 1937–1941 г. г. – Москва : ЗАО Издательство Центрополиграф, 2013. – 540 р.

Remiantis pokalbių stenogramomis, karinių veiksmų suvestinėmis, dalyvių atsiminimais, autorius atkuria politinės ir diplomatinės kovos, vykusios Hitlerio, Stalino, Čemberleno ir kt. aukštų pareigūnų kabinetuose, atmosferą prieš Antrąjį pasaulinį karą. Pagrindinis dėmesys skiriamas lemiamiems istoriniams įvykiams: Miuncheno sutarčiai, Čekoslovakijos okupacijai, Molotovo–Ribentropo paktui, Lenkijos padalinimui ir kt.

Гайдар, Егор. Гибель империи. Уроки для современной России. – Москва: АСТ : СОRPUS, 2013. – 590 p.

Žymus rusų istorikas, politikas ir ekonomistas šiame darbe nuvainikuoja mitą apie įtakingąją ir turtingąją SSRS bei įrodinėja, kodėl išoriškai galinga valstybė taip greitai subyrėjo ir faktiškai subankrutavo. Knygoje nagrinėjamos problemos, su kuriomis susiduria autoritariniai režimai polietninėse valstybėse, yra aktualios ir šių dienų Rusijai – ekonomika didele dalimi priklauso nuo nepastovių energetinių resursų kainų.

 

Кантор, Юлия. Прибалтика: война без правил (1939–1945). – Санкт-Петербург : Звезда, 2011. – 333 р.

Monografijoje nagrinėjama Lietuvos, Latvijos, Estijos socialinė ir politinė padėtis Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, prijungimas prie SSRS, pirmieji sovietizacijos metai ir kt. Panaudoti unikalūs, anksčiau nepublikuoti dokumentai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos archyvų.

Федоров, Г. М. ; Зверев, Ю. М. ; Корнеевец, В. С. Россия на Балтике: 1990–2012 годы. – Калининград : Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. – 251 р.

Leidinyje analizuojama, kaip Rusija veikė Baltijos jūros regiono ekonomiką, tarptautinio bendradarbiavimo problemos, santykiai su ES ir NATO. Atskirai nagrinėjamas Kaliningrado srities vaidmuo šiame procese.

Кольковский, Вениамин. 1953: Ликвидация Сталина. – Москва : Яуза : Эксмо, 2013. – 252 p.

Atsakydamas į sudėtingus, iškreiptus ir mitologizuotus sovietinės istorijos klausimus apie Stalino mirtį, knygos autorius atkuria diktatoriaus mirties kroniką ir atskleidžia, kas iš tikrųjų dėjosi aukščiausiuose valdžios sluoksniuose 1953 metais. Paneigiama oficiali Stalino mirties versija ir pateikiami faktai apie diktatoriaus nužudymą.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė