Naujos knygos

2014-02-10

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Schäfer, Irmhild. Buchherstellung im frühen Mittelalter : die Einbandtechnik in Freising. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1999. – 446 p.

Knygoje nagrinėjama ankstyvųjų viduramžių rankraštinių knygų įrišimo technika bei viršelio puošybos elementai, padedantys nustatyti knygos kilmę ir chronologiją. Autorė tyrinėja VIII–X a. viduramžių rankraštines knygas iš Freizingo vienuolyno Vokietijoje. Savo studijoje ji ne tik pateikia atliktų tyrinėjimų rezultatus, bet aprašo diferencijuotus įrišimo proceso analizės metodus, taip pat supažindina su nauju ankstyvųjų viduramžių rankraštinių knygų atsiradimo datos bei vietos nustatymo ir jų įrišų restauravimo būdu.

 

Dieckmann, Christoph. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen, 1941–1944. – Göttingen : Wallstein, 2011. – 2 t.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys didelės apimties studijoje nagrinėja nacių vykdytus nusikaltimus Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu. Remdamasis gausiais vokiečių, lietuvių, žydų tautų istoriniais šaltiniais, autorius analizuoja politinę, ekonominę, teisinę Lietuvos padėtį okupacijos sąlygomis, pateikia išsamią informaciją apie Lietuvos žydų žudynes, aprašo okupantų nusikaltimus Lietuvos provincijoje, getuose ir darbo stovyklose.

 

Navicula litterarum Balticarum : philologische Baltikum-Studien für Jochen D. Range zum 65. Geburtstag. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 249 p.

Straipsnių rinkinys skirtas vieno žymiausių vokiečių baltisto, Martyno Mažvydo premijos už mokslinius tyrinėjimus laureato, Greifsvaldo universiteto Baltistikos centro vadovo Jocheno Rangės (Jochen D. Range) 65-osioms gimimo metinėms. Įvairių šalių mokslininkų straipsniuose nagrinėjamos kalbininko tyrinėtos temos: Jono Bretkūno Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, senosios lietuvių kalbos etimologinis žodynas, Greifsvaldo universiteto senųjų baltistikos knygų fondas ir kt.

 

Deportationen in Stalins Sowjetunion : das Schicksal der Russlanddeutschen und anderer Nationalitäten. – Lüneburg : Nordost-Institut, 2013. – 340 p.

Leidinyje apžvelgiama masinė gyventojų etninių grupių deportacija Sovietų Sąjungoje Stalino valdymo metais. Ypač daug dėmesio skiriama Rusijos vokiečių likimui. Prievartinio gyventojų trėmimo analizė ir vertinamas parodo, kokią didelę įtaką turėjo Stalino vidaus ir užsienio politika, tuometinė partijos ir valstybės vadovų vykdoma represinė tautų naikinimo politika.

 

Mentzel-Reuters, Arno. Arma spiritualia : Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden. Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 451 p.

Studijoje pateikiami išsamūs Vokiečių ordino bibliotekose saugomų rinkinių ir kolekcijų tyrinėjimai. Autorius supažindina su Vokiečių ordino veikla, statutu, išsamiai pasakoja apie Ordino narių išsilavinimą, skaitymo kultūrą. Taip pat jis aprašo bibliotekų tipus, jose saugomų rankraščių fondus bei knygų tvarkymo, saugojimo, skaitymo tvarką.

 

Mieder, Wolfgang. „Spruchschlösser (ab)bauen“ : Sprichwörter, Antisprichwörter und Lehnsprichwörter in Literatur und Medien. Wien : Praesens, 2010. 465 p.

Knygoje analizuojamos patarlės, antipatarlės, aforizmai ir patarlės-skoliniai literatūroje bei žiniasklaidoje. Detaliai nagrinėjami šiuolaikinių Vokietijos autorių aforizmai, Adolfo Glasbrenerio (Adolf Glassbrenner, 1810-1876) bei Morico Gotlibo Safyro (Moritz Gottlieb Saphir, 1795-1858) antipatarlės. Taip pat apžvelgiami moderniosios lyrikos sutinkami eilėraščiai kaip patarlės, skoliniai iš kitų kalbų.

Higgins, Peter M.. Das kleine Buch der Zahlen : vom Abzählen bis zur Kryptographie. Berlin : Springer Spektrum, 2013. XII, 353 p.

Skaitytojai supažindinami su paslaptingu skaičių pasauliu. Autorius aiškina, kaip ir kodėl atsirado įvairios skaičių rūšys, kam jos reikalingos. Knygoje gausu įdomių istorinių pavyzdžių, apžvelgiami paprasti bei sudėtingi skaičiavimo galvosūkiai ir reikšmingi su skaičiais susiję kasdienio gyvenimo problemų sprendimo būdai, nagrinėjamas skaičių teorijos pritaikymas, kriptografijos klausimai.

Isenmann, Eberhard. Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150–1550 : Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. Wien : Böhlau Verlag, 2012. – 1129 p.

Daug metų miestų istoriją tyrinėjantis vokiečių istorikas Eberhardas  Izenmanas (Eberhard Isenmann) pateikia detalią, įvairiapusę Vokietijos viduramžių miestų analizę. Autorius apžvelgia miestų atsiradimo priežastis bei plėtrą, įvairiais aspektais nagrinėja urbanistinį gyvenimą, nusako miesto ir bažnyčios vadovų santykius, daug dėmesio skiria miestiečių teisėms ir savivaldai, socialiniams visuomenės santykiams. Daugelis knygoje aptariamų miestų gyventojų problemų viduramžiais, pvz.: migracija, demografiniai pokyčiai, skurdas ir kt., yra aktualios ir šiandien. Knygos pabaigoje spausdinami išsamūs bibliografiniai duomenys, dalykinė ir vietovardžių rodyklės.

Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann, 2001–.

Bd. 27, 28, 29, 30, 31 : Stettin : Pommersche Stanisław-Staszic-Bibliothek, Staatsarchiv. Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann, 2013.

Daugiatomis leidinys supažindina su ankstyvųjų naujųjų laikų progine literatūra Europos bibliotekose ir archyvuose. Proginė literatūra geriau negu kitoks žanras atskleidžia aptariamo laikotarpio kultūrą, mentalitetą, komunikacijos formas bei procesus, išryškina asmeninius, mokslinius, tarptautinius ir konfesinius ryšius. Tęstinio leidinio 27, 28, 29, 30 ir 31 tomai skirti Pamario Stanislavo Stašico bibliotekoje ir Valstybiniame archyve Ščecine saugomai proginei raštijai, kurioje įamžinti svarbiausi žmogaus gyvenimo įvykiai. 

Litauen und Ruthenien : Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2007. – 364 p.

Leidinyje nagrinėjami tarpkultūriniai ir tarpkonfesiniai komunikacijos procesai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir rytinėse Lenkijos karalystės srityse vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų laikotarpiu. Ypač pabrėžiama šio regiono konfesijų ir tautų įvairovė. Leidinyje skelbiamų straipsnių autoriai kartais dalijasi prieštaringomis įžvalgomis apie įvairių etninių ir religinių visuomenės grupių kultūrinę sąveiką.

Saur Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. – München : Saur, 1992–. 

Bd. 80 : Keldermans – Knebel. Berlin : De Gruyter, 2014. – LI, 540 p.
Bd. 81 : Knecht – Kretzner. Berlin : De Gruyter, 2014. – LI, 540 p.

Daugiatomis enciklopedinis menininkų žodynas aprėpia nuo seniausių laikų iki dabarties visų pasaulio tautų menininkų gyvenimą bei kūrybą. Išsami informacija pateikiama ne tik apie dailininkus, skulptorius ar grafikus, bet ir apie architektus, dizainerius, fotomenininkus, taikomosios dailės kūrėjus, performanso atstovus ir daugelį kitų.

Žodyno 80 tome galima rasti duomenis apie tūkstančio menininkų, tarp jų Ernsto Liudvigo Kirchnerio (Ernst Ludvig Kirchner, 1880-1938), Gustavo Klimto (Gustav Klimt, 1862-1918), Makso Klingerio (Max Klinger, 1857-1920), Maiko Kelio (Mike Kelley, 1954-2012), gyvenimą ir kūrybą.

Enciklopedinio žodyno 81 tome spausdinamos tūkstančio menininkų biografijos, pvz.: Ketės Kolvic (Käthe Kollwitz, 1867-1945),  Oskaro Kokoškos (Oskar Kokoschka, 1886-1980),  Kišo Kurokavos (Kisho Kurokawa, 1934-2007), Alfredo Kubino (Alfred Kubin, 1877-1959), Džefo Kunso (Jeff Koons, 1955-).

 

Kulturlandschaften : auf Herders Spuren zwischen Mohrungen und Königsberg. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. – 234 p.

Knyga skirta vieno iš įtakingiausių Vokietijos Apšvietos epochos mąstytojų Johano Gotfrydo Herderio (Johann Gottfried Herder, 1744-1803) kultūros filosofijai aptarti. Leidinyje gvildenama J. G. Herderio kultūros samprata, apžvelgiamas jo kaip folkloristo įnašas į įvairių pasaulio tautų kultūros tyrinėjimą, analizuojami J. G. Herderio apmąstymai apie humanizmą, estetiką, žmonijos istoriją. 

Finley, Moses I. Geschichte Siziliens und der Sizilianer. München : Verlag C.H. Beck, 2006. – 392 p.

Knygoje pasakojama apie Sicilijos istoriją nuo pirmųjų gyvenviečių įkūrimo iki XX a. pabaigos. Autorius pasakoja, kad sala buvo daug kartų užkariauta, todėl apžvelgiama įvairių kultūrų ir civilizacijų įtaka, aprašomas visuomeninis gyvenimas, žemės ūkis, augantis nusikalstamumas. Įdomu, kad knygoje galima rasti siciliečių kriminalinės organizacijos, mafijos, istoriją.

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė