Naujos knygos

2014-01-27

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Obecność : wspomnienia o Czesławie Miłoszu. – Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2013. – 704 p.

Prisiminimų knyga apie žymų lietuvių kilmės lenkų poetą, Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą (Czesław Miłosz) išleista 100-ųjų jo gimimo metinių proga. Septyniasdešimt literatų, vertėjų, redaktorių, menininkų, gydytojų, bičiulių, artimųjų ir šeimos narių dalijasi savo pamąstymais apie poeto privatų ir visuomeninį gyvenimą, jo kūrybą. Parodomas įvairiapusis neeilinio žmogaus  portretas.

 

Edukacja w szkołach urszulańskich (XVII–XX wiek). – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2012. – 156 p.

Leidinys skirtas 150-osioms uršuliečių vienuolijos mokyklų įkūrimo Lenkijoje metinėms. Chronologinė, geografinė ir teminė straipsnių įvairovė atspindi XIX–XX a. Lenkijos uršuliečių švietimo ir auklėjamojo darbo specifiką. Europoje uršulietės jau XVII–XVIII a. atliko išskirtinį vaidmenį moterų religinio švietimo ir bendrojo lavinimo srityje, kaip jėzuitai berniukų ir vaikinų kolegijose.

 

Rolnik, Dariusz. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. – 2-asis leid. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – 615 p.

Knygoje pateikiamas stereotipinis XVIII a. pabaigos Lenkijos piliečio paveikslas. Aprašomos įvairios senosios bajorijos gyvenimo sritys. Monografijoje panaudota gausi archyvinė medžiaga iš įvairių istorinių šaltinių, atspindinčių Stanislovo Augusto valdymo laikotarpį, vykusias permainas ir jų įtaką visai šaliai.

 

Twardowski, Samuel. Władysław IV, król polski i szwedzki. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria“, 2012. – 527 p.

Samuelis Liudvikas Tvardovskis (Samuel Ludwik Twardowski) – vienas iš garsiausių XVII a. lenkų baroko poetų, panegirikų autorius, satyrikas, vertėjas ir istorikas. 1649 m. išleistoje populiarioje poemoje pasakojama apie Lenkijos karaliaus Vladislovo IV jaunystę ir valdymo pradžią. Monarcho ir kario gyvenimas aprašomas XVII a. pradžios istorinių ir karinių įvykių, kuriuose dalyvavo lenkai ir švedai, fone.

 

Stolice i prowincje kultury : księga jubileuszowa ofiarowana prof. Alinie Kowalczykowej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012. – 720 p.

Knyga dedikuota lenkų literatūros istorijos profesorei, mokslinių publikacijų autorei Alinai Kovalčik (Alina Kowalczyk). Rinkinyje publikuojami straipsniai, skirti jos asmeniniam gyvenimui ir mokslinei veiklai, bei straipsniai profesorei artima literatūros istorijos tema. Darbų gausą ir svarbą atspindi informatyvi bibliografija.
 

Encyklopedia Gdańska. – Gdańsk : Fundacja Gdańska, cop. 2012. – 1171 p.

Regioninis žinynas supažindina su Gdansko miesto šiandiena ir istorija. Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys, kuriame galima rasti išsamią, gausiomis iliustracijomis papildytą informaciją apie vieną seniausių Lenkijos miestų, pirmą kartą paminėtą rašytiniuose šaltiniuose 997 m., jo gyventojus ir istorinius įvykius.

Zranieni przez czas : współczesna literatura litewska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011. – 255 p.

Knygos autoriai – žinomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vilniaus universiteto mokslo darbuotojai. Pagrindinė rinkinio straipsnių dalis skirta nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečiui (1990-2010). Straipsniuose nagrinėjamos šiuolaikinės lietuvių literatūros temos, tyrinėjimo metodų naujovės. Šešiolika leidinio autorių supažindina, kaip lietuvių literatūros rašytojai atspindėjo naujas politines, socialines, psichologines ir estetines visuomenės gyvenimo sritis. 

Zakrzewski, Andrzej B. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.) : prawo, ustrój, społeczeństwo. – Warszawa : Campidoglio, 2013.– 323 p.

Knygos autorius supažindina su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės santvarkos ir teisės aspektais, ypač po 1569 m. istorinių įvykių. Remiantis anksčiau publikuotais darbais bei istoriniais šaltiniais bandoma iš naujo pažvelgti į minėto laikotarpio LDK ir Lenkijos karalystės santykius, iškilusias teisines, politines bei tautines problemas. 

Kozieł, Andrzej. Michael Willmann i jego malarska pracownia. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 871 p.

Pirmoji lenkų kalba išleista knyga skirta Michaelio Vilmano (Michael Lukas Leopold Willmann (1630–1706)), vieno iškiliausių baroko tapytojų, darbų analizei. Pirma knygos dalis skirta menininko asmenybei, jo kūrybinei veiklai, tapybos proceso aprašymui, atliktų darbų charakteristikai. Antra dalis – išsamus visų žinomų M. Vilmano ir jo bendražygių paveikslų katalogas. 

Janicka, Iwona. Kultura higieniczna Wilna w latach 1795–1915. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 310 p.

Autorė išsamiai aprašo visuomenės higienos sąlygas Vilniuje Rusijos caro valdymo laikais. Knygoje nagrinėjamos temos: gyventojų sveikatos apsauga, medicininis aptarnavimas ir asmens higiena, miesto komunikacijos, gatvių būklė ir apšvietimas, vandentiekis ir miesto valymas, maisto tiekimas ir kt. Skaitytojams pateikiamas vargingo, neturtingo miesto vaizdas. Autorė naudojosi Lenkijos ir Lietuvos valstybių archyvuose bei mokslinėse bibliotekose saugoma dokumentine medžiaga.

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė