Naujos knygos

2014-01-13

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. T. 6. – Warszawa : IINiSB UW, 2012. – T. 6. – 347 p.

Knyga tęsia serialinį leidinį, kurio ankstesnė antraštė buvo Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi (1975–2003). Leidinio tęsinyje galima rasti naujus skyrius: Analizės ir interpretacijos bei Recenzijos. Autoriams suteikta galimybė paviešinti individualius ir kolektyvinius pasiekimus knygotyros srityje, diskutuoti rankraštinės ir spausdintos knygos istorijos nuo seniausių iki šių laikų klausimais. 

 

Żółtowski, Michał J. Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce : studium przypadku. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 200 p. 

Prūsijos bibliotekos kolekcijos (Berlinka) atsiradimas Lenkijos teritorijoje – pagrindinė autoriaus tyrinėjimo tema. Jis išsamiai aprašo ginčą dėl minėtų kultūrinių vertybių saugojimo vietos, domisi, kaip bibliotekos kolekcijų lobiai pateko į Vokietiją. Restitucijos klausimas keliamas tarptautinių santykių kontekste. Autorius siūlo remtis morale, atsižvelgti į tarptautinę teisę, ieškoti pozityvių konflikto sprendimo būdų.

 

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej : zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 537 p. 

Knyga skirta Varšuvos archyvų veiklai aptarti. Pagrindinis monografijos sudarytojų tikslas – apibrėžti įvairių valstybinių ir privačių Varšuvos archyvų vietą ir vaidmenį viešojoje sferoje bei pagrindines šių institucijų funkcijas. Daug dėmesio skiriama kultūros paveldo išsaugojimui, ugdomas naujas požiūris į praeitį. Taip pat skatinamas skirtingų kartų bei intelektualių visuomenės veikėjų bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi.

 

Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku : antologija. – Kraków : Wydawnictwo „Dante“, 2011. – 391 p. 

Knygoje akcentuojama, kad XIX a. ir XX a. Lenkijos politinė mintis – tai dabartinių svarstymų apie valstybę, jos teisę ir visuomenę pagrindas. Pabrėžiamas istorinių šaltinių aktualumas. Straipsnių rinkinys naudingas besidomintiems lenkų visuomenės gyvenimu, socialine filosofija, politologija, tarptautiniais santykiais, nacionaliniu saugumu, teise, administravimu, istorija.

 

Badowska-Buczak, Jadwiga. Bibliografia KL Auschwitz za lata 1981–2006. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2012. – 680 p.

J. Badowska-Buczak parengė Lenkijoje įvairiomis kalbomis ir užsienyje lenkų kalba 1981–2006 m. išleistų publikacijų apie Aušvico koncentracijos stovyklą (KL Auschwitz) ir Aušvico-Birkenau Osvencime (Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) valstybinį muziejų bibliografiją. Ji suskirstyta į šešis teminius skyrius. Kiekviename skyriuje medžiaga išdėstyta chronologine tvarka.

 

Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – 256 p.

Knygos sudarytojų tikslas yra ištirti dėl geopolitinių konfliktų nuo valstybės teritorijos atskirtų Lenkijos pasienio tautinių mažumų padėtį, apibendrinti jų etnokultūrinį tapatumą. Skaitytojai supažindinami su išsamia Europos Sąjungos (2011–2012 m.) ir Rytų Europos šalių: Baltarusijos (2009 m.), Rusijos (2010 m.) ir kt., gyventojų surašymo medžiaga. Knygoje pateikiama lyginamoji analizė, aprašoma dabartinė situacija minėtose teritorijose, aptariamos etninių mažumų teisių apsaugos priemonės.

Kosman, Marceli. Z polsko–litewskiej przeszłości : studia i szkice. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – 271 p. 

Marcelijus Kosmanas (Marceli Kosman) – lenkų istorikas, išskirtinį dėmesį rodantis Lietuvos istorijai. Jo istorinės lituanistikos darbai skaitomi ne tik Lenkijoje, bet ir užsienio šalyse. Dviejuose šio rinkinio skyriuose spausdinama 20 pagal tematiką suskirstytų straipsnių. Pirmas skyrius apima senuosius Lietuvos istorijos laikus ir netolimą jos praeitį, o antrajame pateikiami straipsniai, skirti žymių lenkų mokslininkų darbams Lietuvos istorijos klausimais.

Kazimierz Wielki wobec Śląska – Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego : praca zbiorowa. – Rybnik : Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, 2012. – 108 p.  

Leidinyje pateikta trijų Lenkijos universitetų mokslininkų tyrimų medžiaga. Autoriai aptaria kelis Silezijos istorijos aspektus Kazimiero Didžiojo valdymo metais, susijusius su Lenkijos ir Čekijos ginču dėl šių žemių. Aprašant kunigaikščių gyvenimą, Lenkijos bažnytinės politikos vingius, pateikti iki šiol mažai žinomi duomenys, suteikiantys galimybę iš arčiau pažvelgti į svarbų Silezijos istorijos laikotarpį.

Romer, Edward Jan. Wyprawa do wód z Litwy do Normandii : kartki z dziennika 6 czerwca–16 listopada 1861. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006. – 206 p.  

Edvardas Jonas Römeris (Edward Jan Romer) – XIX a. tapytojas, aktyvus kultūros ir visuomenės veikėjas. Jis buvo suimtas, nes priklausė 1831 metų sukilimo komitetui, vėliau amnestuotas. Nors buvo ištremtas, menininkas rašė dienoraščius (trys rankraščiai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje). Knygoje spausdinamos ištraukos iš dienoraščio, rašyto 1863 m. sukilimo išvakarėse kelionės į užsienį metu. Knygoje pateikiami lankytų miestų ir miestelių, kaimų ir bažnyčių aprašymai, vaizdingi autoriaus piešiniai, atspindintys kelionės įspūdžius. 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2013. – 262 p. 

Knyga – tai beveik 200 ekspertų atliktų tyrimų per pora metų rezultatas. Projekte dalyvavo nepriklausomų mokslo tyrimo institutų ir valstybinių institucijų atstovai. Pirmą kartą Lenkijos istorijoje viename dokumente nuosekliai pristatyta ir įvertinta visa valstybės saugumo sistema: šalies gynyba, socialinis ir ekonominis saugumas. Pagrindinis Baltosios knygos tikslas – informacijos apie šalies saugumo užtikrinimą platinimas, pabrėžiant, kad kiekvienos šiuolaikinės valstybės piliečių sąmoningumas yra neįkainojama vertybė.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė