Paroda „Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100“

2015 m. balandžio 2–30 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda, skirta Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti. Renginys, skirtas Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – balandžio 9 d. 16.30 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Kalbant apie šios draugijos vaidmenį naujausių laikų Lietuvos istorijoje, užtenka konstatuoti, kad ši draugija buvo svarbiausia lietuvių tautą telkianti organizacija iki Lietuvos Tarybos išrinkimo, nors dar nepakankamai įvertintas jos indėlis kuriant modernią Lietuvos valstybę XX a. pradžioje. Vėliau draugijos veiklos pobūdis kito: ji tapo viena svarbiausių organizacinių lietuvybės palaikymo struktūrų Vilniaus krašte itin sudėtingomis tarpukario geopolitinėmis sąlygomis, ir, galima tvirtinti, svarbia materialine baze. Draugija išlaikė ne tik lietuvius našlaičius ir senelius, bet rėmė neturtingą besimokantį jaunimą Vilniuje, suteikdama galimybę apsigyventi prieglaudose ir bendrabučiuose. Būtent šios draugijos dėka mokslus baigė šimtai Vilniaus krašto gydytojų, mokytojų, inžinierių, žurnalistų ir kitų inteligentijos profesijų atstovų, taip pat ir amatininkų.

Parodoje eksponuojami plačiajai visuomenei ir iš dalies net specialistams tyrėjams nežinomi draugijos veiklos dokumentai. Rengiant ekspoziciją, teko atlikti papildomus tyrimus, kadangi didesnė dalis medžiagos vis dar guli fonduose neskaityta. Parodos rengėjai numato paskelbti naujus duomenis apie draugiją, kai Valstybės atkūrimo šimtmečio proga bus išleisti Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto posėdžių protokolai.

Su šia draugija aktyviausius gyvenimo metus susiejo dauguma Vasario 16-osios akto signatarų, garsūs visuomenės, švietimo ir kultūros veikėjai. Todėl ekspozicijoje galima pamatyti Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Martyno Yčo, Jokūbo Šerno, Petro Leono, Mykolo Biržiškos, kunigų Juozo Tumo, Juozapo Kuktos, Prano Bieliausko ir kitų žymių lietuvių autografus. Papasakosime apie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti transformaciją į Vilniaus lietuvių labdarybės draugiją. Todėl mūsų parodos chronologinės ribos apima abu pasaulinius karus ir pirmąją sovietinę Lietuvos okupaciją. Taip pat parodoje daugiau dėmesio skirta Vilniaus kraštui nusipelniusioms asmenybėms. 

Parengė Rasa Sperskienė