Naujos knygos

2013-05-03

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Atlas Antonia Milla – Geographicae tabulae in charta pergamena z 1583 roku. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008. – 84 p.

Tai XVI a. Italijoje išleisto atlaso kopija. Jį sudaro 8 spalvingi, su pasidabruotomis ir paauksuotomis vėjų rožėmis, vėliavomis, herbais ir kitais miestų ženklais ant pergamento piešti žemėlapiai, skirti jūreiviams, tačiau įdomūs ir eiliniam vartotojui. Atlaso reprodukcija – vienas vertingiausių bibliofilinių kūrinių Lenkijos nacionalinės bibliotekos kartografinių dokumentų kolekcijoje. Prie kiekvieno žemėlapio pateiktas išsamus mokslinis komentaras, todėl šis portulanas ne tik gražus, bet ir reikšmingas istoriškai.

Jasińska, Zofia. Na scenie teatru i życia : saga rodu Leszczyńskich–Rapackich. – Warszawa : Wyd. Errata : 2010. – 460 p.

Knygoje pateikta dviejų garsių, giminystės ryšiais, aktoriniu talentu, darbu teatre ir teatrui susietų Rapackių ir Leščinskių šeimų narių gyvenimo istorija, daugialypė jų veikla. Aštuoniuose skyriuose persipina ištisų kartų likimai, ateities kartoms atskleidžiama informacija apie konkrečius įvykius ir asmenis, jų gebėjimus ir pasiekimus teatro gyvenime.

Pollak, Roman. Wśród literatów staropolskich. – Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1966. – 662 p.

Knygos autorius – literatūros istorikas, profesorius, iškilus senosios lenkų literatūros tyrinėtojas. Jis domėjosi baroko kultūra ir literatūra, jos sąsajomis su kitų Europos šalių literatūriniu palikimu. Monografijoje analizuojami bei vertinami iškiliausių lenkų renesanso prozaikų, poetų, vertėjų, publicistų, karaliaus sekretorių Luko Gurnickio (Łukasz Górnicki), Jano ir Piotro Kochanovskių (Jan Kochanowski, Piotr Kochanowski) bei politiko ir satyriko Kšištofo Opalinskio (Krzysztof Opaliński) darbai ir veikla.

Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. – 362 p.

Kataloge pateikta didžiausia kirilika išspausdintų Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje saugomų dokumentų kolekcija: nuo pirmųjų XV a. bažnytine slavų kalba parašytų knygų iki XVIII a. pabaigos spaudinių. 389 bibliografinėse pozicijose komentuojama 514 rašytinių dokumentų. Daug dėmesio skiriama informacijai apie dokumento rankraštį, išleidimo duomenis bei jo saugojimo vietą. Atsižvelgiant į medžiagos pateikimo įvairovę ir turtingumą, katalogas naudingas ne tik bibliotekininkams, bet ir slavistams, istorikams bei religijotyrininkams.

Miłosz, Czesław ; Venclova, Tomas. Powroty do Litwy. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2011. – 267 p.
Dvi iškilias asmenybes jungia bičiulystė ir tikėjimas ypatinga poezijos įtaka Lenkijos ir Lietuvos visuomenės gyvenimui. Ši knyga – tai Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) eilėraščių, esė, laiškų, prisiminimų ir vertimų, susijusių su Tomu Venclova, bei pastarojo eilėraščių, vertimų, recenzijų, komentarų, eskizų, skirtų Česlovui Milošui, rinkinys. Knygoje, be gerai žinomų Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo tekstų (Dialogas apie Vilnių), spausdinami ir nepaprastai įdomūs bei iki šiol neskelbti Tomo Venclovos ir Česlovo Milošo laiškai apie Lietuvos ir Lenkijos santykius, bendras iniciatyvas siekiant suartinti abi tautas. Joje skaitytojas ras ir pirmą kartą skelbiamus Tomo Venclovos dienoraščio fragmentus apie trijų poetų – Tomo Venclovos, Česlovo Milošo ir Josifo Brodskio – draugystę bei daug tekstų apie tautų tarpusavio santykius, Vilniaus universitetą, Milošą ir Brodskį Vilniuje, poeziją ir jos vertimus ir t. t.

Dąbrowski, Przemysław. Siła w kulturze, jedność w narodzie : wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia (do 1939 roku). – Gdańsk ; Sopot : Arche, 2011. – 253 p.

Knyga skirta Michalo, Vitoldo ir Emilijos Venslavskių (Michała, Witolda i Emilii Węsławskich) šeimos, kurios gyvenimas glaudžiai susijęs su Vilniumi, politinės-visuomeninės veiklos apžvalgai. Šalia biografinio pobūdžio informacijos pateikiamas istorinis įvairių labdaros institucijų vaizdas. Trijų dalių knygos struktūra paremta chronologiniu principu. Skaitytojas supažindinamas su carinio valdymo, vokiečių okupacijos, o vėliau laisvosios Lenkijos laikotarpio dvasia.

Butterwick, Richard. Polska rewolucja a Kościół katolicki, 1788–1792. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2012. – 988 p.

Monografijoje nagrinėjami pagrindiniai 1788–1792 metų Lenkijos politiniai įvykiai ir vykusios diskusijos. Jų kontekste autorius nušviečia katalikų bažnyčios vyskupų strategiją Lenkijoje, kelia aktualias jos problemas. Knyga naudinga visiems, nagrinėjantiems ir norintiems suprasti XVIII a. Lenkijos ir bažnyčios istoriją revoliuciniu periodu Europoje.

Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie : wspomnienia wychowawców i wychowanków. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział, 1999. – 524 p.

Žygimanto Augusto gimnazija buvo viena geriausių tarpukario Lietuvoje. Čia mokėsi ir ją baigė Nobelio premijos laureatai – poetas Česlovas Milošas ir garsus medicinos mokslininkas Andrew Schally. Gal tai vienintelė pasaulyje gimnazija, kurioje mokėsi net du būsimieji Nobelio premijos laureatai. Prisiminimų knygoje pateikiami gimnazijos pedagogų ir jos auklėtinių straipsniai. Prieš kiekvieną tokį darbą spausdinama autoriaus biograma. Prisiminimai apima periodą nuo gimnazijos įkūrimo datos (1915 m.) iki 1939 m.

Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940. – Bydgoszcz : TMWiZW [Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej]. Oddział, [2000]. – 521 p.

Jėzuitų gimnazija Vilniuje – viena seniausių Lietuvos vidurinio mokslo institucijų. Įsteigta dar 1570 m. ji išgyveno daugybę pokyčių. Knyga – kolektyvinis buvusių šios gimnazijos auklėtinių darbas. Naudotasi šaltiniais, esančiais Jėzaus draugijos bibliotekoje Varšuvoje, taip pat Lietuvos valstybiniame archyve Vilniuje. Gimnazijos įvykių dokumentaciją papildė privatūs archyvai. Didelę dalį informacijos suteikė buvę gimnazistai. Rašant monografiją buvo panaudoti ir spausdinti šaltiniai. Jie leido iki smulkmenų atkurti gimnazijos istoriją. Monografija užbaigiama priedu, kuriame pateikiami dokumentai, charakterizuojantys to meto gimnazijos atmosferą.

Wdowiszewski, Zygmunt. Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce. – Kraków : Wydawnictwo Awalon, 2005. – 335 p.

 

Knygos autorius – istorikas, genealogas, heraldikas, archyvaras, numizmatas. Kadangi buvo Lenkijos patriotas, kovojo lenkų kariuomenėje, o taikos metu dirbo šalies archyvuose, bibliotekose ir muziejuose, gelbėjo kultūros paveldą nuo sunaikinimo. Monografijoje daug informacijos apie Jogailaičių ir Vazų dinastijų genealogiją, tarpusavio ryšius ir santykius, XV–XVIII a. Lenkijos vidaus ir užsienio politiką. Joje pirmą kartą spausdinami du autoriaus darbai, kuriuose pristatomi Lenkijos sosto didžiųjų dinastijų šeimų atstovai.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė