Naujos knygos

2013-03-26    

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2012. – T. 20, cz. 2 : Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. – 390 p., [466] iliustr. lap. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 1).

 

Šiame tęstinio leidinio tome spausdinami straipsniai apie Lvovo Bernardinų, Dominikonų, Jėzuitų ir Karmelitų bažnyčių bei vienuolynų ansamblius, jų istoriją, meno kūrinių likimus. Ypač daug dėmesio skirta pastatų architektūrai, paveikslams, liturginiam inventoriui. Knyga gausiai iliustruota.

 


Mędykowski, Witold. W cieniu gigantów : pogromy Żydów w 1941 roku w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej : kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012. – 445 p.  

 

 

Knygoje autorius pateikia istorinę medžiagą apie žydų pogromus 1941 m. vasarą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 1939 m. rugsėjo 17 d. okupuotose Rytų Lenkijos žemėse, taip pat Šiaurės Bukovinoje ir Besarabijoje. Autorius pristato ir analizuoja 1941 m. smurtą XX a. pradžios socialinių konfliktų fone, platesniame istoriniame kontekste. Barbarosos operacijos metu jie pasiekė ypač tragiškų kruvinų padarinių mastą. Knyga papildyta išsamia fotodokumentika.

 


Naborowski, Daniel. Poezje. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas“, cop., 2003. – 207 p.  

 

 

Lenkų poetas, diplomatas, vertėjas, Danielius Naborovskis (Daniel Naborowski) gimė 1573 m. Krokuvoje, mirė 1640 m. Vilniuje. Jis mokėsi ne viename universitete, domėjosi medicina, teise, įgijo fizikos ir astronomijos žinių. Tai asmuo, glaudžiai susijęs su Radvilomis, jų dvare vykdęs įvairias funkcijas. Jis aktyviai dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų religiniame gyvenime. Poeto kūriniai išliko tik rankraščiuose, tačiau šiandien jie labai vertinami ir spausdinami.

 

Victimae paschali laudes : księga pamiątkowa dedykowana księdzu doktorowi Marianowi Pisarzakowi MIC w 75. rocznicę urodzin. – Licheń Stary : Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater“, 2012. – 539 p. 

 

 

Tai kunigo marijono, teologijos mokslų daktaro Marijano Pisažako (Marian Pisarzak, 1937–) 75-ųjų gimimo metinių proga išleista knyga, kurioje supažindinama su jo biografija ir moksline veikla. Didžioji straipsnių dalis skirta teologinėms temoms bei jų interpretacijai.

 

 

Z dziejów walk o niepodległość. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – T. 1. – 445 p.

 

Pagrindinis šios knygos tikslas – atskleisti kovos už Lenkijos nepriklausomybę įvykius, pasipriešinimo nacių ir sovietiniam totalitarizmui faktus. Leidėjas ypatingą dėmesį skiria slaptiems apmokymams, konspiracinei veiklai, Lenkijos žydų gelbėjimo operacijoms. Publikacijoje pabrėžiama 1914–1921 m. kovų, visų pirma 1919 ir 1920 m. karo su bolševikine Rusija, svarba. Šis laikotarpis – tai persilaužimo etapas Lenkijos istorijoje.

 

 

Sobecki, Włodzimierz. Szlachta rycerska pod herbem z półksiężycem. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst sp. z o. o., 2011. – 284 p. 

 

 

Knygoje surinkta informacija apie atrinktų Bidgoščio (Bydgoszcz) apylinkių kilmingų šeimų istoriją, heraldiką ir geneologiją. Leidinyje galima rasti įdomių fragmentų iš Lenkijos–Vokietijos islamo istorijos, nagrinėjamos pusmėnulio atsiradimo Lenkijos bajorų herbuose aplinkybės.

 

 

Studia i rozprawy bibliologiczne. – Katowice : Studio Noa Ireneusz Olsza : Uniwersytet Śląski, 2012. 172 p.  

 

Veikalas skirtas prof., hab. dr. Edvardui Ružickiui (Edward Różycki, 1939–). Jis supažindina su mokslininko biografija ir jo mokslinių darbų bibliografija. Pirmos rinkinio dalies straipsniai skirti profesoriaus interesams, pasienio lenkiškos knygos istorijai, bibliofilų asmenybėms ir jų sukauptų knygų rinkinių likimams. Antroje dalyje – bibliotekininkystės teorijos bei Silezijos regiono bibliofilijos istorijos apžvalga. Leidinys skirtas Lenkijos, Lietuvos bei Ukrainos knygotyrininkams ir bibliotekininkams, istorikams ir kultūros tyrinėtojams. Tai vieno iš knygos autorių Zdislovo Genboliso (Zdzisław Gębołyś) dovana bibliotekai.

 

 

  Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas