Naujos knygos

2012-11-07  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Acta nuntiaturae Polonae Romae. – Romae : Instytutum Historicum Polonicum Romae, 1990–.

Daugiatomiame Katalikų bažnyčios istorijos šaltinių leidinyje skelbiami nuolatinėse Vatikano atstovybėse 1519–1797 ir 1918–1947 m. rezidavusių popiežiaus nuncijų – apaštališkųjų pasiuntinių – korespondencija ir kiti diplomatiniai dokumentai. Archyvinėje medžiagoje atsispindi Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos bažnyčių, įvairių religijų, konfesijų, šalies, dvaro, visuomeninio gyvenimo istorija, aprašoma ir šių šalių architektūra, gamta bei papročiai.

 

 

 

 

 

Розанов В. В. Собрание сочинений. – Москва : Республика, 2009.
[T. 27] : Юдаизм : статьи и очерки 1898–1901 г. / В. В. Розанов. – 845 p. 

Raštų rinkinį sudaro vienas garsiausių autoriaus darbų Judaizmas ir apybraižos bei straipsniai, surinkti iš 1898–1901 m. laikotarpio periodinių leidinių ir pirmą kartą spausdinami šioje knygoje. Mąstytojas originaliai traktuoja rusų kultūros, krikščionybės, literatūros, šeimos, švietimo ir kt. to meto visuomenės problemas.

 

 

 

 

 

Христианство и русская литература : в заимодействие этнокультурных и религиозно-этических традиций в русской мысли и литературе. – Санкт-Петербург : Наука, 2010. – 495 p.

Serijos Krikščionybė ir rusų literatūra knygoje aprašoma įvairių etnokultūrinių ir religinių-etinių tradicijų sąveika ir jos atsispindėjimas XVIII–XX a. rusų intelektinėje ir meninėje kūryboje. Atsižvelgiant į dabarties humanitarinių mokslų raidos tendencijas, akcentuojamas tematikos aktualumas, universalaus pasaulėvaizdžio formavimasis rusų kultūroje.

 

 

 

Czas totalitaryzmu : stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. – 381 p.  

 

Straipsnių rinkinyje analizuojamos įvairios praeities ir dabarties totalitarinio režimo formos: fašizmas, nacionalsocializmas, komunizmas, Tolimųjų Rytų (Šiaurės Korėja, Kinija) ir islamiškojo pasaulio variantai. Pasitelkiant Ispanijos, Lenkijos, Portugalijos ir kitų šalių pavyzdžius, nagrinėjamos autoritarinio ir diktatūrinio valdymo formos.

 

 

 

 

 

Чарльз Дарвин и современная биология : труды международной научной конференции 21–23 сентября 2009 г. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. – 819 p.

Konferencijos, skirtos paminėti Čarlzo Darvino 200-osioms gimimo ir 150-osioms nuo svarbiausios knygos apie „Rūšių kilmę“ pasirodymo metinėms, medžiagoje nagrinėjamos evoliucinės biologijos teorinės ir istorinės-mokslinės problemos, Č. Darvino idėjų įtaka mokslo ir visuomenės raidai; pabrėžiamas jų aktualumas šiandien, ieškant atsakymų į naujus XXI a. iššūkius.

Karaimi. – Warszawa : Wydawnictwo sejmowe, 2012. – 254 p.

Šis knygų serijos apie Lenkijoje gyvenančias tautines mažumas leidinys yra skirtas karaimų bendruomenės istorijai, kultūrai, religijai, dabarties aktualijoms. Įvairių mokslo šakų atstovai ir karaimų kultūros žinovai, visuomenės veikėjai nagrinėja istorinį ir kultūrinį karaimų bendruomenės palikimą, dabarties ir ateities perspektyvas.

 

Obraz Rosji w literaturze polskiej. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2012. – 455 p.

Lenkijos ir Vokietijos mokslininkai, remdamiesi įžymiais aprašomos epochos atstovais – Janu Kochanovskiu (Jan Kochanowski ), Adomu Mickevičiumi, Julijumi Slovackiu (Juliusz Słowacki) ir kt. – analizuoja Rusijos įvaizdį lenkų literatūroje nuo Renesanso iki šių dienų ir dėsto savo požiūrį į Rusijos ir Lenkijos santykių problemas.

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


 

Užsienio knygų anotacijų archyvas