Naujos knygos

2012-06-15 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Alexandrowicz, Stanisław. Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 442 p.

Knygoje surinktos svarbiausios įvairiuose periodiniuose leidiniuose spausdintos prof. St. Aleksandravičiaus mokslinės publikacijos. Jos skirtos vėlyvųjų viduramžių–XVIII a. mažųjų Lietuvos ir Baltarusijos miestų bei miestelių istorijai. Išimtinis dėmesys skiriamas žydų gyvenviečių atsiradimui šiose žemėse. Knygoje išskiriami T. Kempos spaudai parengti Liubčios miesto istoriniai šaltiniai: magdeburginio miesto teisės privilegija, ordinacijos dokumentas, pastatų sąrašas, inventorius (originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje).

 

Drążkowska, Anna. Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 364 p.  

Monografijoje autorė atskleidžia avalynės istorijoje įvykusius pokyčius. Pagrindinę knygos dalį sudaro penki skyriai. Dėmesys sutelktas į avalynės mados pasikeitimus, jos formą bei stilių. Aprašyti veiksniai, turintys įtakos avalynės kūrimui, siuvimui, dekoravimui ir dėvėjimui. Visi šie elementai pateikti drabužių mados fone. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis bei piešiniais.

 

Granice i świat współczesny. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 346 p.

Knygoje iškeliamos bendros teritorijų sienų ir šiuolaikinės kultūros ribų problemos socialinio ir politinio gyvenimo kontekste. Akcentuojama vienoda šių dviejų sričių svarba. Leidinyje pabrėžiama, kad vykstant teritoriniams pokyčiams bei globalizacijai, nyksta atskirų tautų kultūrinis išskirtinumas.
 

Gzella, Jacek. Między Sowietami a Niemcami : koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa“ (1922–1939). – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 477 p.

 

Knyga skirta tarpukario Lenkijos užsienio politikos koncepcijai įvertinti. Vilniuje tuo metu didelę įtaką turėjo konservatyviųjų pažiūrų veikėjai. Vienas iš įtakingiausių ir žymiausių šios grupės atstovų buvo Stanislavas Cat-Mackevičius (Stanisław Cat-Mackiewicz). Savo idėjas jis publikuodavo laikraštyje „Žodis“ („Słowo“), kuris 1922–1939 metais buvo leidžiamas Vilniuje. Būdamas šio dienraščio vyriausiuoju redaktoriumi, Stanislavas Cat-Mackevičius publikavo jame savo straipsnius, skleidžiančius monarchizmo idėjas Lenkijoje. Jame savo darbus spausdino žinomi publicistai, politikai bei Vilniaus mokslinės bendruomenės atstovai.

 

Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – T. 1, A–F. – 594 p.

 

Tai pirma numatomo išleisti tritomio dalis. Leidinyje pateiktos XVI–XVIII a. Poznanės gyventojų pavardės. Žinyną papildo surinktos medžiagos analizė bei panaudotų šaltinių charakteristika. Knygoje pateikta informacija apie pavardes, jų reikšmes, struktūrą bei kilmę, aprašyti demografiniai pokyčiai. Tai vertingas informacijos šaltinis miesto gyventojams, istorikams, kalbininkams.

Szulska, Inesa. Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – 513 p.

 

Knygoje nagrinėjamas Juozapo Ignoto Kraševskio mokslinis, publicistinis ir literatūrinis palikimas. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į jo istorinių, lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiui skirtų, darbų reikšmę, jo folkloristinių ir etninių darbų svarbą lietuvių ir lenkų kultūrai, akcentuojamos jo simpatijos Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Autorė išsamiai ir kompetetingai nagrinėja ir vertina J. I. Kraševskio darbų vertimus į lietuvių kalbą. LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas autorės padovanotas ir bibliotekos skaitytojams dedikuotas knygos egzempliorius.

 

 

Życie społeczne Polaków na Wschodzie : wybrane zagadnenia. – Siedlce : Archiwum Państwowe, 2007 – 363 p.

Knygoje bandoma apibrėžti Rytų Europos valstybėse gyvenančių lenkų statusą, lojalumą toms šalims, jų bendruomenių aktyvumą ir bendradarbiavimo su Lenkijos Respublika šansus. Buvusios LDK valstybių autorių kolektyvas savo straipsniuose nagrinėja visuomeninio-politinio gyvenimo praeitį, jos problemas, dabartinę situaciją ir prognozuoja ateitį. Jie išreiškia viltį, kad tokia pozicija pasitarnaus ne vien dabartinio tautinių mažumų už Lenkijos ribų gyvenimo pažinimui, bet ir leis sužinoti apie pagalbos poreikius tautiečiams.

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas