Naujos knygos

2012-03-12

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

 

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy serii: Jan K. Ostrowski ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993–.

Cz. 1, t. 19 : Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – 2011.– 494 p. 

Monografijoje nagrinėjama ankstyvojo Abiejų Tautų Respublikos laikotarpio Lvovo bažnyčių bei vienuolynų architektūra ir ikonografija, jų išlikimo istorija. Tomo sudarytojai naudojosi įvairių Lenkijos bei Lvovo muziejų, archyvų ir bibliotekų šaltiniais. Knygoje daug aprašomų istorinių objektų iliustracijų.

 

 

Cz. 3, t. 4 : Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. – 2011. – 285 p.  

Ši serijos dalis apima Vilniaus gubernijos vietoves: Ivjevo, Lydos bei Voronovo rajonų teritoriją. Straipsnių autoriai, aprašydami vienuolynų bei bažnyčių ir joms priklausiusių statinių architektūrą, inventorių, istorinę praeitį, pasinaudojo istoriniais, archyviniais dokumentais, saugomais Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos institucijose, o taip pat Lietuvos Valstybiniame istorijos archyve bei Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Monografijoje gausu iliustracijų.

 

Kostecki, Janusz. Trudny proces przenikania : carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011. – 351 p.  

Knygoje aprašomi caro cenzūros apribojimai, taikyti platinant spaudą lenkų kalba 1865–1904 m. Autorius pabrėžia, kad pagrindinis Rusijos cenzūros tikslas buvo „atkirsti“ vietinius lenkus nuo lenkų, gyvenančių Austrijos bei Prūsijos teritorijose, sudaryti kultūrinę žmonių izoliaciją.

Koper, Sławomir. Józef Piłsudski – człowiek i polityk. – Warszawa : Bellona SA, 2010. – 332 p. 

Autorius leidinyje pristato Juozą Pilsudskį (Józef Klemens Piłsudski) – Lenkijos revoliucionierių ir valstybės politinį veikėją, Lenkijos maršalą, 1926–1935 m. valstybės diktatorių. Knygoje atskleidžiami jo asmeninio gyvenimo faktai, charakteris ir žmogiškosios silpnybės.

Śleszyński, Wojciech. Świat pogranicza : stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku : wykłady. – Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2009–.

Cz. 1 : II Rzeczypospolita (1919–1939); Dwa pierwsze lata wojny (1939–1941). – 2009. – 216 p.  

Istorinės LDK žemės – ypač įdomus tyrinėjimų objektas. LDK priklausiusių Europos valstybių teritorijose persipynė lenkų, lietuvių, baltarusių kultūros ir religijos. Šioje knygoje nagrinėjama pasienio šalių istorija 1919–1941 m. visuomeninių ir politinių šių tautų santykių kontekste.

Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnwj, 2010. – 362 p.  

Knygoje pateikiami tyrimų, vykdytų pagal ES globojamą to paties pavadinimo projektą, išvados ir apibendrinimai, nagrinėjama Lenkijoje gyvenančių svetimšalių padėtis, galimi diskriminacijos tautiniu, rasiniu ir etniniu pagrindu atvejai.

Podręczny słownik bibliotekarza. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 p. 

Žinyną sudaro beveik 5 700 įrašų bei nuorodų, aiškinančių bibliotekinius terminus lenkų kalba, greta duodami jų atitikmenys anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. Jis apima sąvokas iš tokių disciplinų bei mokslo sričių kaip archyvistika, bibliofilija, bibliografija, bibliotekininkystė, knygotyra, komunikacija, leidyba, reprografija, reklama, rinkodara, knygos menas, pagalbiniai istorijos ir literatūrologijos mokslai ir kt. Knygos pabaigoje pateikiami abėcėliniai žodžių sąrašai anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis su jų paaiškinimais lenkų kalba.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė