Naujos knygos

2013-11-26

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Словник українскої мови XVI – першої половини XVII ст. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1994–.

Daugiatomis XVI–XVII a. pirmos pusės ukrainiečių kalbos žodynas – pirmasis Ukrainos kultūros istorijoje darbas, kuriame surinkti duomenys apie rašytinę ir šnekamąją to laikotarpio ukrainiečių kalbos leksiką. Jame pateikiama leksemų semantinė, gramatinė ir stilistinė charakteristika. Medžiaga iliustruojama pavyzdžiais iš istorinių šaltinių pagal raštijos paminklų chronologiją, teritorinį paplitimą ir žanrines ypatybes. Pirmą kartą Ukrainos leksikografinėje praktikoje cituojamoje šaltinių medžiagoje išsaugotas žodžių kirčiavimas. 

 

Fulacher, Pascal. Six siècles d'art du livre : de l'incunable au livre d'artiste. – Paris : Citadelles & Mazenod : Musée des lettres et manuscrits, 2012. – 318 p.

Leidinys reprezentuoja 2012–2013 m. Paryžiaus laiškų ir rankraščių muziejaus surengtą 6 šimtmečių knygos kultūros istorijos parodą, kurioje buvo eksponuojami vertingi, reti ir patys gražiausi leidiniai nuo ankstyviausiojo spaudos laikotarpio J. Gutenbergo (Gutenberg) išleistų inkunabulų iki šiuolaikinės meninės knygos pavyzdžių. Darbe atspindėta knygos raida: pristatoma ir analizuojama istoriniu, techniniu ir estetiniu aspektu apie 200 seniausių ir naujausių knygų iš muziejaus rinkinių, pabrėžiant jų kaip dvasinės ir materialios kultūros, o ypač kaip meno objekto, vertę.

 

Российская государственная библиотека. – Москва : Редакционно-издательский центр «Классика», 2006. – 573 р.

Knyga supažindina su Rusijos valstybinėje bibliotekoje saugomais dokumentinio paveldo turtais, sukauptais per beveik dviejų šimtų metų jos gyvavimo istoriją: reti rankraščiai nuo VI a., knygos, periodiniai, kartografiniai leidiniai ir kt. Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiami dokumentų aprašymai, specialių terminų žodynas ir asmenvardžių rodyklė. Tai ypač vertingas leidinys knygos istorijos specialistams ir bibliofilams.

 

 

Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 2 т.

T. 1 : 1939–1943. – 877 p.
T. 2 : 1944–1945. – 1166 p.

Dvitomiame dokumentų rinkinyje publikuojami Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Vokietijos archyvuose saugomi Antrojo pasaulinio karo Ukrainos nacionalistų organizacijų veiklos dokumentai. Dalis skelbiamų dokumentų iš Rusijos archyvų tik neseniai buvo išslaptinti. 

 

 

Бакунцев, А. В. И. А. Бунин в Прибалтике : литературное турне 1938 года. – Москва : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012. – 153 р.

Leidinys skirtas žymaus rusų rašytojo emigranto, Nobelio premijos laureato I. Bunino (Бунин) 1938 m. surengtai literatūrinei kelionei po Baltijos šalis. Knygos autorius, remdamasis prieškario Rusijos ir Baltijos šalių publikacijomis spaudoje, įvykio liudininkų memuarais, laiškais, dienoraščiais, Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybinių archyvų dokumentais atkuria kelionės įvykius, peripetijas ir atmosferą.

 

 

Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. : (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі). – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. – 670 p.

Teisinių aktų rinkinyje publikuojami 1559–1600 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 116 bajorų ir miestiečių testamentai ir surašymo aktai, saugomi Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve. Skelbiamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. 

 


Локотко, А. И. Архитектура Беларуси в европейском и мировом контексте. – Минск : Беларуская Энцыклопедыя імя Петруся Броукi, 2012. – 431 р.

Knygoje pristatoma Baltarusijos architektūros istorija europiniame ir pasauliniame kontekste. Analizuojami įvairūs architektūros stiliai – nuo romantizmo ir gotikos iki XX–XXI a. virtualių architektūros krypčių. Autorius naujai traktuoja klasikinio paveldo vaidmenį europinėje architektūroje.

 


Повседневная жизнь в странах Восточной Европы. – Москва : ИИОН РАН, 2011. – 162 р.

Mokslinių darbų rinkinyje nagrinėjamos Rytų Europos gyventojų kasdieninio gyvenimo socialinės sąlygos, materialiniai ir dvasiniai poreikiai, politinės nuostatos, dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Gvildenamos šeimos ir jaunosios kartos ugdymo problemos; didelis dėmesys skiriamas įvairių socialinių sluoksnių ir grupių vertybinėms orientacijoms.

 

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė