Naujos knygos

2013-10-22

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Praca kobiety nigdy się nie kończy = A woman's work is never done. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – 286 p.

Albume pateikiamos parodoje eksponuotų XV–XIX a. Europos grafikos darbų, skirtų moterų darbinės, visuomeninės ir kasdienės veiklos tematikai, reprodukcijos. Greta spausdinami išsamūs aprašymai lenkų ir anglų kalbomis. 

 

Małłek, Janusz. Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.). – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 497 p. – (Opera selecta ; vol. 4).  

Knygos autorius – lenkų istorikas, ypatingą dėmesį skiriantis XVI–XVIII a. Monografijoje spausdinami 35 jau anksčiau publikuoti straipsniai. Atskiruose knygos skyriuose supažindinama su reformacinių idėjų recepcija, protestantizmo pradžia ir įsigalėjimu Lenkijoje bei Prūsijos kunigaikštystėje, jo įtaka ir reikšme Europos istorijai ir kultūrai. 

 

Kornat, Marek. Polityka zagraniczna Polski, 19381939 : cztery decyzje Józefa Becka. – Gdańsk : Wydawnictwo Oskar : Muzeum II Wojny Światowej, 2012. – 625 p. 

Knygoje išryškėja naujas požiūris į pagrindinius klausimus, susijusius su Antrojo pasaulinio karo pradžios priežastimis. Autorius analizuoja šio laikotarpio Lenkijos užsienio politiką, tarptautinės krizės vertinimus.

 

Jóźwiak, Sławomir. Krzyżackie zamki komturskie w Prusach : topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 460 p. 

Kryžiuočių ordino Prūsijoje XIII–XV a. komtūrinių pilių statybos tyrinėjimai vykdomi beveik du šimtmečius. Iki Antrojo pasaulinio karo jomis dažniausiai domėjosi tik mėgėjai, o vėliau įsijungė archeologai ir meno istorikai. Mokslininkai didžiausią dėmesį skyrė išlikusiems reliktiniams objektams, viduramžių rašytinių šaltinių nelaikė reikšmingais, dažnai suprato ir aiškino juos klaidingai. Šios studijos autoriai pagrindinį dėmesį skiria pilių topografijai ir jų erdviniam išdėstymui, jose esančioms patalpoms ir jų paskirčiai. 

 

Staszewski, Jacek. Wettynowie. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2005. – 278 p.

Tai pirmas bandymas apibūdinti lenkų literatūroje Vetinų (Wettynów) dinastijos istoriją. Lenkų istorikai ilgą laiką Augustu II ir Augustu III bei jų palikuonimis nesidomėjo. Pagrindinis dėmesys monografijoje skiriamas istorinių ir politinių įvykių jų valdymo laikotarpiu analizei. Autorius naudojosi Lenkijoje ir Vokietijoje sukaupta ir paskelbta informacija.

 

Jóźwiak, Sławomir. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 12281410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje. – 2-asis leid. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 247 p. 

Knygoje aptariami klausimai, susiję su Kryžiuočių ordino Prūsijoje valdžios organų veikla 1228–1410 m. Medžiaga knygoje pateikiama chronologiškai, pabaigoje aprašomi finansavimo metodai ir veiksmų efektyvumas.

 

Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Białystok : BTH, 1994–.

Baltarusijos istorijos draugijos nuo 1994 m. du kartus per metus Balstogėje leidžiamas tęstinis leidinys. Pirmasis vyriausiasis redaktorius – Eugenijus Mironovičius (Мірановіч). Moksliniai straipsniai, pranešimai Baltarusijos politinės bei kultūros istorijos, demografijos, geografijos, socialinėmis, ekonominėmis temomis, sociologinių tyrimų išvados, diskusijos ir recenzijos spausdinami lenkų ir baltarusių kalbomis, pridedama bibliografinė medžiaga ir panaudotų šaltinių sąrašai. Savo darbus skelbia Lenkijos ir Baltarusijos istorikai. Ypatingas dėmesys skiriamas Baltarusijos istorijai ir jos sąsajoms su LDK. 

 

Żydzi w Polsce : dzieje i kultura : leksikon. – Warszawa : Cyklady, 2001. – 572 p. 

Enciklopedinis žinynas, kuriame pagal reikšminį žodį pateikiama dvejopa informacija: trumpi tekstai apie asmenis, vietas, sąvokas ir straipsniai apie žydų istoriją, literatūrą, kultinį meną, fotografiją, tapybą ir skulptūrą, teatrą ir kiną, spaudą, sportą ir kt.

 

Karaj kiuńlari : dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie = Nasledie karaimov v sovremennoj Evrope = Heritage of Karaims in present Europe. – Wrocław : Bitik, 2004. – 329 p. 

2003 m. rugsėjo 19–21 d. Varšuvoje įvykusio seminaro Karaimų dienos (Karaj kiuńlari) medžiaga. Pateikti pranešimai labai skiriasi savo turiniu ir apimtimi: dalis jų labai aukšto mokslinio lygio, kituose tik aprašomi karaimų tautos istoriniai faktai, atskirų žmonių likimai arba pateikiamos biografijos. 

 

Metryka czyli Album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 15091551 : Biblioteka Jagiellońska rkp. 259. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2010. – 677 p.

Antras Krokuvos universiteto metrikos tomas apima 1509–1551 m. laikotarpį. Jį sudaro apie 9 000 studentų ir kitų asmenų (rektorių, dekanų, profesorių, studentų artimųjų), susijusių su šiuo universitetu, sąrašai. Metrikos rankraštis saugomas Jogailaičių bibliotekos rankraštyne.


Biblioteka Jagiellońska skarbiec bibliofila = The Jagiellonian Library a bibliophile's treasure house. – Pelplin : Bernardinum, 2011. – 205 p. 

Gausiai iliustruotas dvikalbis (lenkų ir anglų k.) Jogailaičių bibliotekoje saugomų vertybių albumas, išleistas joje vykusio Tarptautinės bibliofilų asociacijos XXVII kongreso proga. Vertingiausi yra senieji viduramžių rankraščiai (XI a. popiežiškieji bei XV a. maldynai), žymių kompozitorių (Johano Sebastiano Bacho (Bach), Volfgango Amadėjaus Mocarto (Mozart) ir kt.) autografai, senųjų Johano Gutenbergo (Gutenberg) spaudinių bandomieji atspaudai, Albrechto Diurerio (Dürer) ir Rembranto (Rembrandt) grafikos darbai.

 

Kosmologia = Cosmology : obraz świata w nowożytności. – Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2009]. – 195 p. 

Parodos, vykusios tarptautiniais astronomijos metais (2009 m.) Jogailaičių universitete, katalogas. Iš gausios Lenkijos mokslų akademijos kolekcijos ekspozicijai pasirinkti 72 meno darbai, mokslinių darbų ir traktatų atspaudai, 26 XVI–XVIII a. senieji spaudiniai. 

 

Straczuk, Justyna. Cmentarz i stół : pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 275 p. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna).

Ši knyga – 1993–2001 m. vykusių ilgalaikių etnografinių tyrimų Lenkijos ir Baltarusijos stačiatikių ir katalikų etninėse pasienio teritorijose darbo rezultatas.  Aprašydama kapinių infrastruktūrą, dvikalbius įrašus ant paminklų ir antkapių, religinius ritualus, papročius, kasdienius ir ritualinius valgius, autorė atskleidžia šių vietovių gyventojų kultūrinius panašumus ir skirtumus.

 

Buryła, Sławomir. Opisać zagładę : holocaust w twórczości Henryka Grynberga. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 462 p. 

Darbas skirtas holokausto temai Henriko Grinbergo (Grynberg) kūryboje: poezijoje, prozoje, dramoje. Tautos išnaikinimo klausimas analizuojamas socialiniu, psichologiniu ir teologiniu aspektais.

  Michałowska, Teresa. Średniowieczna teoria literatury w Polsce : rekonesans. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 388 p.

Monografijoje aptariami Europos informacijos šaltiniai apie viduramžių literatūrą Lenkijoje. Dėmesio centre atsidūrė gramatikos ir retorikos meno teorijos studijos. 

 

Chańska, Weronika. Nieszczęsny dar życia : filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 368 p. 

Autorės tikslas – parodyti, kaip sąvoka gyvenimo kokybė funkcionuoja šiuolaikinėje medicinoje, kaip ši kategorija įsitvirtino bioetikoje, t. y. kokiomis aplinkybėmis ji tapo šios disciplinos sąvokų dalimi, kokios filosofinės vertybės ir prielaidos tapo jos branduoliu. 


 

Gorczyński, Maciej. Prace u podstaw : polska teoria literatury w latach 1913–1939. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 475 p.

 

Labai išsami, įvairiapusė monografija, skirta Lenkijos tarpukario literatūros teorijos tyrinėjimų istorijai. Joje pasakojama, kaip ir kodėl radosi šiuolaikinis lenkų mokslas apie literatūrą, kas lėmė jo šiuolaikinę formą, kokie klausimai vis dar įkvepia tolimesnius literatūros tyrinėjimus. Knyga naudinga kaip literatūros istorijos vadovėlis arba pagrindinių literatūros teorijos problemų įvadas.


 

Dziedzic, Anna. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. 280 p.

 

Knygos autorė rašo apie XIX–XX a. lenkų politinį mąstytoją, filosofą, psichologą, sociologą Edvardą Abramovskį (Abramowski). Remiantis išsamiais jo tyrimais, monografijoje bandoma giliau pažvelgti į žmogaus pasąmonę, psichofizines problemas, sociologinį fenomenalizmą, visuomeninę veiklą. 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė