Naujos knygos

2013-10-14

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Россия и славянский мир в творческом наследии Ф. И. Тютчева. – Москва : Пашков дом, 2011. – 591 р.

Fundamentali filosofinių-religinių, istorinių-socialinių rusų poeto ir diplomato Fiodoro Tiutčevo (Ф. И. Тютчев, 1803–1873) pažiūrų, atsispindinčių jo poezijoje, publicistikoje, epistoliariniame palikime, kolektyvinė studija. Analizuojami rašytojo poetikos meniniai ypatumai, laiko ir erdvės estetika, urbanistinė lyrika ir kt. 

 

 

Горшков, М. К. Российское общество как оно есть : (опыт социологической диагностики). – Москва : Новый хронограф, 2011. – 669 p.

Knygoje pateikiami per paskutinius 20 metų atliktų sociologinių apklausų ir tyrimų duomenys. Rezultatai parodo įvairių gyventojų sluoksnių vertybines orientacijas, pasaulėžiūrines nuostatas, paskutinių metų reformų suformuotus pokyčius piliečių savimonėje. Ypač aktualus autoriaus aprašytas šiuolaikinio jaunimo paveikslas bei jaunosios ir senosios kartos moralinių nuostatų palyginimas.

 

Милюков, П. Н. Pусский европеец : публицистика 20–30-х гг. ХХ в. – Москва : Российская политическая энциклопедия, 2012. – 328 p.

Rinkinyje publikuojami rusų politiko ir istoriko P. Miliukovo (П. Милюков, 1859–1943) straipsniai, surinkti iš jo paties 1921–1940 metais Paryžiuje leisto emigrantų laikraščio Paskutinės naujienos („Последние новости“). Nagrinėjama labai įvairi tematika: 1917 m. revoliucija, pilietinis karas, išeivijos uždaviniai, XX a. pradžios politikų, mokslo ir kultūros veikėjų charakteristikos. Ypač reikšmingi straipsniai apie Antrąjį pasaulinį karą, tarptautinę padėtį, Vokietijos ir SSRS politiką karinių veiksmų išvakarėse.

 

 

Левшун, Л. В. Введение в теоретическую поэтику средневековой восточнославянской книжности. Минск : Беларуская навука, 2009. – 450 р.

Autorius tyrinėja rytų slavų viduramžių knygininkystę krikščioniškos tradicijos santykio su žodžiu, knyga, kūryba kontekste. Meniškumo kategorijų apmąstymas šventųjų bažnyčios tėvų mokyme apie dieviškąją būtį ir išganymą keičia įprastą supratimą apie viduramžių knygininkystės meniškumo kriterijus, metodus, stilių, žanrą, autorių ir adresatą.

 

 

Большаков, Владимир. Анти-выборы 2012 : технология дестабилизации России. – Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. – 557 р.

Po dvidešimties „demokratinių“ reformų metų Rusijoje susvyravo moralinių vertybių pagrindai, net valstybės teritoriniam vientisumui iškilo grėsmė. Valdžios krizė, o ypač jos aukštų pareigūnų korumpuotumas, pasiekė neregėtą mastą. Knygos autorius – žinomas žurnalistas tarptautininkas – remdamasis laisvai prieinamais šaltiniais ir faktais, apžvelgia 2012 m. šalies parlamentinių ir prezidentinių rinkimų perspektyvas.

 

 

Бугай, Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: После Ваших указаний проведено следующее… – Москва : Гриф и К, 2011. – 507 р.

Knyga skirta SSRS tautinių mažumų prievartinio iškeldinimo 1919–1945 m. istorijai. Remiantis valstybės ir saugumo tarnybų dokumentais, pareigūnų oficialiu ir asmeniniu susirašinėjimu, autorius parodo trėmimo tikslus, atskleidžia Stalino, Berijos ir kitų pareigūnų atsakomybę vykdant tautų deportaciją.

 

 

Энергетика и геополитика. Москва : Наука, 2011. – 395 p.

Leidinyje skelbiami įžymių Rusijos ir Prancūzijos mokslininkų ir valstybės veikėjų darbai. Pateikta išsami retrospektyvinė energetikos vaidmens augimo analizė. Energetikos reikšmė geopolitikoje detaliai analizuojama atsižvelgiant į ES ir Rusijos tarpusavio santykius. 

 

 

Идея эволюции в биологии и культуре. – Москва : Канон+, 2011. – 639 р.

Knygoje nagrinėjamas evoliucinės idėjos – fundamentalios kultūrinės universalijos – reikšmė. Analizuojama naujausių atradimų biologijoje svarba šiuolaikinio filosofinio pažinimo sklaidai mokslo ir kultūros srityse. 

 


Исторические исследования в России. – Москва : Аиро-ХХ, 2011. – Т. 3 : Пятнадцать лет спустя. – 583 р.

Trečioje leidinio dalyje analizuojami 2003–2011 m. istoriografinio proceso ypatumai, nauja valdžios skelbiama ideologija ir jos įtaka praeities tyrimams. Autoriai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikinis istorinis pažinimas yra ne vien profesionalių istorikų prerogatyva, bet atsiranda ir interneto paieškos sistemose bei forumuose. 

 


«Страна философов» Андрея Платонова : проблемы творчества. – Москва : ИМЛИ РАН, 2011. – Вып. 7. – 651 р.

Leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos 110-osioms rusų prozininko ir dramaturgo A. Platonovo (А. Платонов, 1899–1951) gimimo metinėms, medžiaga. Šioje serijos apie rašytojo kūrybą dalyje moksliniai pranešimai skirti dramaturgijai ir kino scenarijams.

 

Расписание перемен : очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 896 p.

 

Apybraižų rinkinyje apžvelgiama XIX–XX a. sandūros Rusijos švietimo sistemos istorija, pristatomos valdžios pastangos ir praktinio realizavimo projektai, turėję pagerinti dėstymo kokybę ir optimizuoti sąlygas įtraukiant daugianacionalinės Rusijos valstybės gyventojus į pilnavertį išsilavinimo procesą. Knygoje išdėstyta įvairių mokyklų švietimo politika – nuo pradinės iki aukštosios, įskaitant profesines, religines, nacionalines ir moterų mokymo įstaigas.

 

Давыдов, Алексей. Душа Гоголя : опыт социокультурного анализа. – Москва : Новый Хронограф, 2008. – 262 р.

Ši knyga apie N. Gogolio vidinį pasaulį, jo mąstymo logiką, kenčiančią rašytojo sielą. Dieviškojo ir žmogiškojo prado analitikas, patriarchalinių vertybių puoselėtojas, archainės kultūros skleidėjas – tokie ryškiausi rašytojo asmenybės ir kūrybos bruožai. Rašytojo sielos tragedija – supratimas apie būtinybę keistis ir nesugebėjimas to padaryti adekvačiai atsispindi giminiškoje jam Rusijos sieloje.

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė