Naujos knygos

2013-09-16  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.  

  

Н. А. Заболоцкий: pro et contra : личность и творчество Н. А. Заболоцкого в оценке писателей, критиков, исследователей. – Санкт-Петербург : Русская христианская гуманитарная академия, 2010. – 1063 р. – (Русский путь).

Šiame leidinyje surinkti amžininkų atsiliepimai, recenzijos, replikos, išsamūs pasisakymai apie vieną ryškiausių XX a. poetų. Antologijoje pateikiami ne tik sovietinių kritikų vertinimai, bet ir atsiliepimai iš sunkiai prieinamų išeivijos leidinių. Atskiras skyrius skirtas analitiniams straipsniams ir studijoms, pristatančioms svarbiausias ir perspektyviausias poeto palikimo tyrinėjimų kryptis.

  

Шамин С. М. Куранты XVII столетия : eвропейская пресса в России и возникновение русской периодической печати. – Мocква ; Санкт-Петербург : Альянс-Архео, 2011. – 347 р.

Monografijoje nagrinėjami kurantai – europinės spaudos apžvalgos, kurios nuo XVII a. vidurio buvo ruošiamos carui ir jo aplinkos žmonėms. Kurantai atspindėjo Rusijos integracijos procesą į XVII–XVIII a. politinę ir kultūrinę Europos erdvę bei turėjo didelės įtakos formuojant Maskvos politinio elito supratimą apie europiečių kasdienį gyvenimą ir europinę kultūrą. Studijoje išanalizuota užsienio spaudos įtaka rusų knygininkystei, gvildenamos Rusijos įvaizdžio formavimo Europoje ir pirmojo rusiško laikraščio Žinios („Ведомости“) įsteigimo problemos.

Горький в зеркале эпохи : (неизданная переписка). – Москва : ИМЛИ РАН, 2010. – 735 p. – (M. Горький. Материалы и исследования ; вып. 10).

Knygų serijos apie epistoliarinį M. Gorkio palikimą 10-ojoje dalyje tęsiamas rašytojo ir jo adresatų laiškų publikavimas. Pirmą kartą skelbiami dokumentai atskleidžia nežinomą rašytojo kūrybos ir gyvenimo pusę, suteikia galimybę naujai įvertinti jo vaidmenį visuomeniniame-politiniame ir kultūriniame XX a. Rusijos gyvenime.

Беспредметность и абстракция. – Москва : Наука, 2011. – 629 p.

Knyga skirta vienam sudėtingiausių ir iki šiol nepakankamai ištyrinėtam XX a. Rusijos meno istorijos laikotarpiui – abstraktaus meno atsiradimui ir formavimuisi. Pirmą kartą bandoma analizuoti abstraktaus meno leksikos genezės aspektus, apibrėžti šio meno kalbos vystymosi svarbiausias kryptis. Ypatingas dėmesys skiriamas sąvokų bedaiktis menas ir abstrakcija apibrėžimui ir prasmės ribų nustatymui – jos dažnai suvokiamos ir naudojamos kaip sinonimai, nors turėjo anaiptol ne identišką prasmę naujojo meno gimimo metu.

Аникин, Александр Е. Русский этимологический словарь. – Москва : Знак, 2011. – Вып. 5: (буба I–вакштаф). – 344 p.

Rusų kalbos daugiatomis etimologinis žodynas apima pagrindinį rusų kalbos žodžių fondą. Remiantis šiuolaikiniais filologijos mokslo pasiekimais jame nagrinėjama rusų kalbos žodžių kilmė ir istorija, įskaitant asmenvardžius ir geografinius pavadinimus, pristatoma dialektinės ir senosios rusų leksikos etimologija. Nurodomos leksemų paralelės su kitomis slavų ir neslavų kalbomis, taip pat proslaviška ar kita pirmykštė žodžio reikšmė, pateikiant duomenis apie jo istoriją ir kalbinius pokyčius.

Булдаков В. П. Хаос и этнос : этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. : условия возникновения, хроника, комментарий, анализ – Москва : Новый хронограф, 2010. – 1092 p.

Studijos autorius jau ne pirmą kartą kritikuoja visuomenėje susiformavusius stereotipus apie rusų revoliucijos pradžią ir eigą. Ši knyga skirta 1917–1918 m. laikotarpio, kai viešpatavo internacionalizmas, etniniams konfliktams. Parašyta kronikos forma lyginant archyvinius ir memuarinius šaltinius, atskleidžiant revoliucinės kasdienybės skaudžias puses, apie kurias nepriimta prisiminti, bet kurios laikas nuo laiko jaudina naujų kartų istorinę savimonę.

Книжная старина : сборник научных трудов. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2011. – Вып. 2. – 240 р.

Mokslinių darbų rinkinį sudaro tyrinėjimai ir medžiaga, skirti XVI–XVIII a. kirilicos leidiniams, XVIII a. knygotyrai, bibliografinių tyrimų istorijai ir senųjų knygų rinkimui. Skiriama kultūros istorijos, muziejų, archyvų, bibliotekų specialistams bei visiems besidomintiems senąja knyga.

А. А. Фет и его литературное окружение.Москва : ИМЛИ РАН, 2011. – 1036 р. – (Литературное наследство ; т. 103, кн. 2).

Leidinyje skelbiami nepublikuoti rusų poeto A. Feto (Fet, 1820–1892) laiškai, adresuoti garsiems to meto žmonėms. Epistoliarinis rašytojo palikimas ženkliai išplečia poeto vaidmenį visuomeninių, politinių ir estetinių idėjų kovoje 1870–1880 m., suteikia medžiagos studijuojant meninius principus, atskleidžia poeto estetinio pasaulio savitumą.

Дубин, А. С. Генеалогия дворянских и купеческих родов. Санкт-Петербург : Издательство ДНК, 2009. – 311 р. 

Žinomo rusų istoriko studija skirta garsių Rusijos giminių, prisidėjusių prie valstybės ir kultūros vystymosi, genealoginiams tyrimams. Kruopštūs archyviniai tyrinėjimai padėjo detaliai išstudijuoti biografijas, atkurti dažnai painų genealoginį medį. Kiekvienas aprašomas faktas patvirtinamas nuoroda į dokumentinį šaltinį. Knygoje minima apie tūkstantis pavardžių: skaitytojas pamatęs savo pavardę galbūt galės atsekti ir savo šeimos, savo protėvių istoriją.

Вовина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей XIXXX вв. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2011. – 928 p. 

Remdamasi rusiškų metraščių medžiaga, studijos autorė nagrinėja, kaip humanitariniuose moksluose gimsta idėjos ir šių idėjų pagrindu metodai, ar gali mokslininkas perimti kito mokslininko kūrybą, kas svarbiau – individualumas ir paieškos ar nusistovėję metodai ir ištikimybė jiems. Knygoje panaudota Rusijos ir užsienio archyvų medžiaga.

 

Биллингтон, Джеймс X. Работы по истории и культуре России. – Москва : ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011.

Т. 1: Икона и топор : опыт истолкования истории русской культуры. – 751 р.
Т. 2: Россия в поисках себя : статьи и выступления. – 287 р.

Kongreso bibliotekos direktoriaus, Prinstono universiteto dėstytojo Dž. Bilingtono (James Hadley Billington, 1929–) knyga pelnytai laikoma pasaulinės rusistikos ir sovietologijos klasika. Autorius teigia, kad XIX a. Rusijos savitumo paieškos atvedė elitinius sluoksnius prie audringų debatų, o XX a. pr. įvyko beprecedentiniai istoriniai kataklizmai, dėl kurių susiformavo utopinė demokratija, didžiarusiškas nacionalizmas, autoritarinis valdymas. Tai buvo preliudija dramatiškoms nacionalinio identiteto paieškoms po komunistinės ideologijos žlugimo.

 Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


 

Užsienio knygų anotacijų archyvas